Russell Gray's Research Lab

kómà ûkù -ßìsì raʔ bén maharaʔ *nu lo/loa/ ʔimagʔan óɣà burit ɔ́m iya tʊ̀rʊ̀ hin22 -tʰíítʰì tsʰɔ́kɛ́lá fʊ̀fà ʔa|na pùmbè ɔ43 sádí smkənux ʃàwà nɔ̀nì ísɔ́ lɔ̀ɔ́ peʔembekee àhɩ̀ɩ́ŋgǎ kɔ̀ŋ sòòŋgò sìsá luwek ɲɑʔ le doro tu-not χʊ̀qʰʊ̀ tumatimana tɛ̀ béŋgú hônʤ̑à húsì mekiki kúúkà lép roŋhur ta'u tɬʰásɩ́ moemoeaa gor tárà úmì ᵑgele-ne kaaŋgaana utu ɣènì ndèéndè kúlù làfù nə-wowon lun mbɛ́gɛ̀ araʔ ɑneh ßèmbà gòròtà maturu túlɔ́ ⁿdaixa nako àpàrɔ̀ nagoroi liwo ògwé gòŋgò mànà tùkùt kámʊ̀sɔ́ erana weiduh hìrâ vingo gùrà pei lava síχʊ́ tuᵐbu kômbànà 'ilei

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: