Russell Gray's Research Lab

kômbò ikatn ǎrʊ̀la duhá ka pulò wan31 tɕyan31 nok8L ma2 mìlììsjà maawang mœr neni βati ǒm nsààná mò rʊ́ká ɕin33 kóbá saala wera mi logab po31 oŋ31 ti55 ja53 nsàànò ßjál iya|ʔa χʊ́kɛ́lá hmɔŋ 3-a 3 glimai hēra bot sɛ̀rɛ̀ tàámbɩ́ tóŋgó kamulaanʤila kuhuŋ gàŋgà ùʧ̑ì kemaŋga æsi i-tol soi i-ɣan fùlà bwà sava tsʊ́fé kéŋéé *dahan me|ŋ ɔ̀k proc ùmbá fwítì gìì vwirihi tarauta mɔ̀ɔ̀tà tùúmbì huŋ1 buŋa tauria pepikir nata a44 tau24 mʊ̀pʊ́ rite mbwí jààtʊ́ ìjɔ́ʤ̑á bòmà tʰìmà fúká lɩ̀là ʧìdì pégò ɓép òòjà tímìnìnà ŋgwà mayawat ehende a pi ʝîvà dima kèèndà inaki tiro ȵu53 nʊ̀ká zaŋeβ pàwùʤò dààmbá pelela wa1 vwí

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: