Russell Gray's Research Lab

ʔbu dìŋgì ʧoma kûŋgà nifṿ vua havɔrɔ lùtà marraj gàbò sɩ́ŋgà mòsó ʔba:ŋ1 ina tóò ʊ̀mbà ísɔ́ maⁿdaⁿda tale tôm tĕch óŋgèʤ̑à ǀûrù gʊ̀lʊ̀ sàmbà el menggali hóbà tatu ʤéèʤè ute nam4 andip ljɔ̀ *pəmula matua ifi ìkàl gasifou mɔmɔa tʊ̀pʊ́ mlaβuʔ kai wua'na manana moʔiko kñĭ veʔu bàmbàr sòòŋgò βjàálà àlâk phɔ3 tshik7 liaŋ6 tɛ́p -pai zàrà nsààná -tàtù fîkùrà suŋanan rua egoorree pândà inu kɔ̀ŋ tɬʰàpì nɤɯ3 *putiʔ tèdù sós ʧígá sɛ̀kà na-ruɣer qʰwèdí tumunu bínà mànà ùmbá ko3 tɔ̀ŋgú -ràfù fùùmbò pêpè mokula marah ßíík tʰòòndò lʊ̀ká vyerde

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2017-05-23 11:07:57 (austronesian): Added Paic from Rivierre, 1983. Thanks to Mary Walworth
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Kayan from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Ngorek from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Badeng from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
  • 2017-03-29 09:56:06 (austronesian): Added Lepo' Tau from Smith (2015). Thanks to Kwang-Ju Cho
Editors Log-in: User: Password: