https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Chongzuo

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Fulu Township 福鹿乡, Chongzuo 崇左, Guangxi, China
Classification: Subgroup C (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /33/
2 = /11/
3 = /24/
4 = /32/
5 = /55/
6 = /31/
7 = /55/
8 = /31/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and sau5      
146 ash      
173 at      
13 back word info ɬe5 laŋ1      
165 bad, evil wa:i6      
14 belly tuŋ4      
176 below      
153 big lu:ŋ1      
97 bird nuk8   1  
147 black dam1   1  
23 blood lu:t8      
15 bone do:k7      
113 branch word info ŋe:m2      
18 breast nəm2      
56 child lak8 dək7   1  
131 cloud word info phi3      
139 cold word info da:ŋ3      
166 correct, true to:i5     L
168 day ŋən2      
10 dirty ho:i1 ɬo:i1      
96 dog ma1      
140 dry word info hoy5      
82 dull, blunt lou5      
11 dust mun6 mo:k8      
43 ear li2      
119 earth/soil təm1      
98 egg lai5      
204 Eight word info pe:t7     L
45 eye ma:k7 tha1   1  
180 far kjai1      
104 fat/grease la:u2      
60 father ke5 la:u4      
99 feather hun1      
208 Fifty word info ha3 sap8     L
143 fire fəi2   1  
111 fish pja1      
201 Five word info ha3     L
116 flower bjo:k7      
132 fog mo:k7      
200 Four word info ɬəi5     L
117 fruit ma:k7      
164 good dəi1      
118 grass luk8      
151 green he:u1      
26 hair word info phjəm1      
1 hand moy2   1  
184 he/she mən1      
24 head lau3   1  
142 heavy nak7      
61 house lu:n2      
194 how? word info ȵi:ŋ6 loy2      
57 husband tu1 po6      
182 I ŋo2      
193 if      
174 in, inside doy1      
16 intestines ɬai3      
126 lake      
114 leaf boy1      
2 left be:ŋ3 ɬu:i4   46, 52  
4 leg/foot ha1   42  
135 lightning si:m3 verb    
17 liver tap7      
155 long word info ləi2      
108 louse word info thau1   1  
54 man/male to:i1 po6      
103 meat/flesh ba:i5      
129 moon ha:i1 pa:u3      
129 moon bu:n1 month    
109 mosquito ȵuŋ2      
59 mother pa3      
59 mother me6 la:u4      
30 mouth pa:k7      
63 name      
158 narrow khap8      
158 narrow tse:k9      
179 near khjoy3      
25 neck ho2      
68 needle həm1      
163 new mo5      
167 night (to3) lap7      
205 Nine word info kou3     L
195 no, not məi2      
27 nose daŋ1   1  
162 old word info ke5      
162 old word info la:u4      
197 One word info ʔət7      
209 One Hundred word info pa:k7     L
210 One Thousand word info si:n1     L
190 other      
160 painful, sick ke:t7      
53 person/human being hun2      
133 rain phun1      
102 rat nou1      
149 red dəŋ1      
3 right be:ŋ3 khwa2   1, 49  
6 road/path lo6      
115 root la:k8      
65 rope tsa:k8      
112 rotten word info nau6      
112 rotten word info la:n6      
125 salt ki1      
121 sand ɬu:i2      
121 sand sa1      
124 sea ha:i3     L
203 Seven word info tsət7     L
81 sharp ɬəm1      
154 short word info tam5      
19 shoulder ke:u5 ba5   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info luk7     L
12 skin naŋ1   56  
128 sky fa4      
152 small ɬai5      
145 smoke word info jin2      
106 snake ŋi2      
110 spider tsi3 ha:u1      
130 star da:u1 dəi5   1  
79 stick/wood mai4 tree    
120 stone thən1      
105 tail thi:ŋ1      
206 Ten word info sap8     L
178 that khai2      
62 thatch/roof      
187 they ho:ŋ1 mən1      
157 thick word info na1      
156 thin word info ba:ŋ1      
177 this kən3      
183 thou ni2      
199 Three word info ɬa:m1     L
134 thunder lo:i2      
41 to bite hap8      
137 to blow word info po5      
28 to breathe      
144 to burn word info daŋ1      
91 to buy soy4      
38 to chew word info khe:u4      
85 to choose ɬi:n3      
172 to climb word info me:n5      
7 to come ma2      
39 to cook word info tsi:n5      
196 to count      
34 to cry hai3      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead tha:i1   1  
90 to dig wa1      
50 to dream phan1      
40 to drink kən1      
37 to eat kən1   1  
95 to fall word info tuk7      
95 to fall word info lo:t7      
22 to fear la:u1   43  
123 to flow lai1      
101 to fly bən1      
86 to grow word info      
44 to hear təŋ6      
171 to hide word info pai4      
72 to hit word info təp8      
89 to hold word info kam1      
89 to hold word info ko3      
69 to hunt word info ti6 ȵən1      
74 to kill kha3      
20 to know, be knowledgeable lo4 na3      
33 to laugh li:u1      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive ni:u1      
92 to open, uncover ho:i1      
84 to plant tsai1      
93 to pound, beat word info tam1   26  
64 to say ka:ŋ3      
77 to scratch word info kau1      
46 to see thən1      
67 to sew word info ȵap8      
70 to shoot word info noy2      
51 to sit naŋ6      
48 to sleep no:n2      
29 to sniff, smell su:p7      
36 to spit thəm5      
80 to split word info pa:k8      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal sak8      
42 to suck dət7 to suck, inhale (air)    
87 to swell word info kəi6      
9 to swim jiu2      
21 to think ɬi:ŋ3      
21 to think nam3      
94 to throw word info ȵoy2      
66 to tie up, fasten tsu:k8      
8 to turn word info      
35 to vomit lu:k8   1  
5 to walk phja:i3      
83 to work word info he:t8 to do    
47 to yawn ha:u1      
32 tongue lən4   36  
31 tooth he:u3      
207 Twenty word info ȵəi6 sap8     L
198 Two word info ɬo:ŋ1      
138 warm word info thau3      
122 water word info nam4   1  
185 we word info ho:ŋ1 lau2      
141 wet təm2      
188 what? word info tu1 ɬəi1      
170 when? word info      
181 where? word info ko:k7 koy2      
148 white pi:k8      
189 who? word info ʔoŋ1 koy2      
159 wide kwa:ŋ3      
58 wife tu1 me6      
136 wind ləm2      
100 wing pi:k7      
55 woman/female to:i1 me6      
127 woods/forest duŋ1      
107 worm (earthworm) nu:n1      
169 year pəi1      
150 yellow li:ŋ1      
186 you ho:ŋ1 ni2      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: