https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Chongzuo

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Fulu Township 福鹿乡, Chongzuo 崇左, Guangxi, China
Classification: Subgroup C (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /33/
2 = /11/
3 = /24/
4 = /32/
5 = /55/
6 = /31/
7 = /55/
8 = /31/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 14
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
28 to breathe      
49 to lie down word info      
52 to stand      
62 thatch/roof      
63 name      
71 to stab, pierce      
78 to cut, hack word info      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
126 lake      
146 ash      
161 shy, ashamed      
170 when? word info      
173 at      
175 above      
176 below      
190 other      
191 all      
193 if      
196 to count      
167 night (to3) lap7      
103 meat/flesh ba:i5      
156 thin word info ba:ŋ1      
3 right be:ŋ3 khwa2   1, 49  
2 left be:ŋ3 ɬu:i4   46, 52  
116 flower bjo:k7      
114 leaf boy1      
129 moon bu:n1 month    
101 to fly bən1      
130 star da:u1 dəi5   1  
139 cold word info da:ŋ3      
147 black dam1   1  
27 nose daŋ1   1  
144 to burn word info daŋ1      
15 bone do:k7      
174 in, inside doy1      
127 woods/forest duŋ1      
164 good dəi1      
42 to suck dət7 to suck, inhale (air)    
149 red dəŋ1      
128 sky fa4      
143 fire fəi2   1  
4 leg/foot ha1   42  
201 Five word info ha3     L
208 Fifty word info ha3 sap8     L
129 moon ha:i1 pa:u3      
124 sea ha:i3     L
47 to yawn ha:u1      
34 to cry hai3      
41 to bite hap8      
83 to work word info he:t8 to do    
151 green he:u1      
31 tooth he:u3      
25 neck ho2      
92 to open, uncover ho:i1      
10 dirty ho:i1 ɬo:i1      
185 we word info ho:ŋ1 lau2      
187 they ho:ŋ1 mən1      
186 you ho:ŋ1 ni2      
140 dry word info hoy5      
99 feather hun1      
53 person/human being hun2      
68 needle həm1      
145 smoke word info jin2      
9 to swim jiu2      
64 to say ka:ŋ3      
89 to hold word info kam1      
77 to scratch word info kau1      
162 old word info ke5      
60 father ke5 la:u4      
160 painful, sick ke:t7      
19 shoulder ke:u5 ba5   1  
74 to kill kha3      
178 that khai2      
158 narrow khap8      
38 to chew word info khe:u4      
179 near khjoy3      
125 salt ki1      
180 far kjai1      
89 to hold word info ko3      
181 where? word info ko:k7 koy2      
205 Nine word info kou3     L
159 wide kwa:ŋ3      
87 to swell word info kəi6      
37 to eat kən1   1  
40 to drink kən1      
177 this kən3      
115 root la:k8      
112 rotten word info la:n6      
22 to fear la:u1   43  
104 fat/grease la:u2      
162 old word info la:u4      
123 to flow lai1      
98 egg lai5      
56 child lak8 dək7   1  
24 head lau3   1  
43 ear li2      
33 to laugh li:u1      
150 yellow li:ŋ1      
20 to know, be knowledgeable lo4 na3      
6 road/path lo6      
134 thunder lo:i2      
95 to fall word info lo:t7      
82 dull, blunt lou5      
35 to vomit lu:k8   1  
61 house lu:n2      
23 blood lu:t8      
153 big lu:ŋ1      
202 Six word info luk7     L
118 grass luk8      
155 long word info ləi2      
136 wind ləm2      
32 tongue lən4   36  
96 dog ma1      
7 to come ma2      
117 fruit ma:k7      
45 eye ma:k7 tha1   1  
79 stick/wood mai4 tree    
59 mother me6 la:u4      
172 to climb word info me:n5      
163 new mo5      
132 fog mo:k7      
1 hand moy2   1  
11 dust mun6 mo:k8      
195 no, not məi2      
184 he/she mən1      
157 thick word info na1      
142 heavy nak7      
21 to think nam3      
122 water word info nam4   1  
112 rotten word info nau6      
12 skin naŋ1   56  
51 to sit naŋ6      
183 thou ni2      
76 to live, be alive ni:u1      
48 to sleep no:n2      
102 rat nou1      
70 to shoot word info noy2      
107 worm (earthworm) nu:n1      
97 bird nuk8   1  
18 breast nəm2      
59 mother pa3      
30 mouth pa:k7      
209 One Hundred word info pa:k7     L
80 to split word info pa:k8      
171 to hide word info pai4      
204 Eight word info pe:t7     L
50 to dream phan1      
131 cloud word info phi3      
5 to walk phja:i3      
26 hair word info phjəm1      
133 rain phun1      
100 wing pi:k7      
148 white pi:k8      
111 fish pja1      
137 to blow word info po5      
169 year pəi1      
121 sand sa1      
73 to steal sak8      
206 Ten word info sap8     L
192 and sau5      
135 lightning si:m3 verb    
210 One Thousand word info si:n1     L
91 to buy soy4      
29 to sniff, smell su:p7      
93 to pound, beat word info tam1   26  
154 short word info tam5      
17 liver tap7      
75 to die, be dead tha:i1   1  
108 louse word info thau1   1  
138 warm word info thau3      
105 tail thi:ŋ1      
36 to spit thəm5      
46 to see thən1      
120 stone thən1      
69 to hunt word info ti6 ȵən1      
55 woman/female to:i1 me6      
54 man/male to:i1 po6      
166 correct, true to:i5     L
65 rope tsa:k8      
84 to plant tsai1      
158 narrow tse:k9      
110 spider tsi3 ha:u1      
39 to cook word info tsi:n5      
66 to tie up, fasten tsu:k8      
203 Seven word info tsət7     L
58 wife tu1 me6      
57 husband tu1 po6      
188 what? word info tu1 ɬəi1      
95 to fall word info tuk7      
14 belly tuŋ4      
119 earth/soil təm1      
141 wet təm2      
72 to hit word info təp8      
44 to hear təŋ6      
90 to dig wa1      
165 bad, evil wa:i6      
113 branch word info ŋe:m2      
106 snake ŋi2      
182 I ŋo2      
168 day ŋən2      
67 to sew word info ȵap8      
194 how? word info ȵi:ŋ6 loy2      
94 to throw word info ȵoy2      
109 mosquito ȵuŋ2      
207 Twenty word info ȵəi6 sap8     L
199 Three word info ɬa:m1     L
16 intestines ɬai3      
152 small ɬai5      
13 back word info ɬe5 laŋ1      
85 to choose ɬi:n3      
21 to think ɬi:ŋ3      
198 Two word info ɬo:ŋ1      
121 sand ɬu:i2      
200 Four word info ɬəi5     L
81 sharp ɬəm1      
189 who? word info ʔoŋ1 koy2      
197 One word info ʔət7      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: