https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Yanshan Nong

Source/Author:  Zhang et al (1999) 
Identifiers:  ISO-639-3:zyn  Glottocode: yong1275 
Notes:  Zhang Junru [张均如], et. al (1999). A Study of Zhuang dialects [壮语方言研究, Zhuàngyǔ Fāngyán Yánjiù]. Chengdu: Sichuan min zu chu ban she [四川民族出版社].

Data collected from: Kuaxi Township 夸西乡, Yanshan 砚山, Yunnan, China (spoken by the Nong people 侬族)
Classification: Subgroup L (Pittayaporn 2009)

Tones:
1 = /24/
2 = /33/
3 = /22/
4 = /55/
5 = /11/
6 = /31/
7 = /55/
8 = /33/
9 = /11/
10 = /31/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 199
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 15
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Tai:Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all      
192 and ta3      
146 ash      
173 at      
13 back word info laŋ1      
165 bad, evil wa:i6      
14 belly tɔ:ŋ4      
176 below      
153 big tɯ4      
97 bird no:k8   1  
147 black dam1   1  
23 blood lɯt10      
15 bone duk7      
113 branch word info ŋa6      
18 breast ʔu3      
56 child luk10 ʔiaŋ1   1  
131 cloud word info phat7 fa4      
139 cold word info kɔ:ŋ3      
166 correct, true ta3      
166 correct, true xo3      
168 day wan2      
10 dirty sa:ŋ1      
96 dog ma1      
140 dry word info khaɯ5      
82 dull, blunt pam1      
11 dust na:m6 mu4      
43 ear tɕhu1      
119 earth/soil na:m6      
98 egg tɕhai5      
204 Eight word info piat9     L
45 eye tha1   1  
180 far kai1      
104 fat/grease ju2     L
60 father po6      
60 father te1      
99 feather khɔ:n1      
208 Fifty word info xa3 sip7     L
143 fire fai2   1  
111 fish pa1      
201 Five word info xa3     L
116 flower dɔk9      
132 fog mɔk9      
200 Four word info si5     L
117 fruit mak9      
164 good dai1      
118 grass ȵa3      
151 green tɕhiu1      
151 green lɔk8      
26 hair word info pham1      
1 hand muŋ2   1  
184 he/she ti4      
24 head thu1      
142 heavy nak7      
61 house rɯn2      
194 how? word info ti2 raɯ2      
57 husband la:u4 tɕa:i2      
182 I ku4      
193 if      
174 in, inside daɯ1      
16 intestines sai3      
126 lake      
114 leaf baɯ1      
2 left pa:i6 sa:i4   46, 53  
4 leg/foot kha1   42  
135 lightning fa4 miap10 verb    
17 liver tap7      
155 long word info ri2      
108 louse word info thau1   1  
54 man/male phu3 tɕa:i2      
103 meat/flesh nɯ4      
129 moon xa:i1      
129 moon dɯn1 month    
109 mosquito ȵuŋ2      
59 mother me6      
59 mother mo:i3      
30 mouth pak9      
63 name      
158 narrow kap8      
179 near tɕhaɯ3      
25 neck kɔk8 xo2      
68 needle tɕham1      
163 new maɯ5      
167 night xɯn2      
205 Nine word info kau3     L
195 no, not bo5      
27 nose daŋ1   1  
162 old word info tɕe5      
197 One word info de:u1      
209 One Hundred word info pak9     L
210 One Thousand word info thiaŋ1     L
190 other      
160 painful, sick tɕhai3      
53 person/human being kɔ:n2      
133 rain phan1      
102 rat nu1      
149 red diaŋ1      
3 right pa:i6 sa1   48, 50  
6 road/path lo6     L
115 root lak10      
65 rope tɕik10      
112 rotten word info nau6      
125 salt kɯ1      
121 sand sa:i2      
124 sea xa:i3     L
203 Seven word info tɕiat7     L
81 sharp liam1      
154 short word info tam5      
19 shoulder luŋ2 ba5   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info tɕhɔk7     L
12 skin naŋ1   56  
128 sky fa4      
152 small ʔe4      
152 small ʔi4      
145 smoke word info ja:i1      
106 snake ŋu2      
110 spider tɕhiŋ5 tɕha:u1      
130 star da:u1 di5   1  
79 stick/wood mai4 tree    
120 stone pha1      
105 tail tha:ŋ1      
206 Ten word info sip7     L
178 that xan3      
62 thatch/roof      
187 they pɔ:ŋ4 ti4      
157 thick word info na1      
156 thin word info ba:ŋ1      
177 this ni6   1  
183 thou maɯ2   1  
199 Three word info sa:m1     L
134 thunder fa4 ʔum3      
41 to bite khap7      
137 to blow word info pau5      
28 to breathe      
144 to burn word info daŋ1      
91 to buy sɯ4      
38 to chew word info mau3      
85 to choose lɯk10      
172 to climb word info pin1      
7 to come ma2      
39 to cook word info thuŋ1      
196 to count      
34 to cry xai3      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead tha:i1   1  
90 to dig khut7   36  
50 to dream phan3 xɯn2      
40 to drink dit7      
37 to eat tɕin1   1  
95 to fall word info tɔk7      
22 to fear bu1      
123 to flow lai1      
101 to fly ban2      
86 to grow word info rɔk8      
44 to hear pak8 ȵin2      
171 to hide word info kɯ4      
72 to hit word info do:i5      
89 to hold word info kam1      
69 to hunt word info nan4 po1      
74 to kill kha3      
20 to know, be knowledgeable ru4 de5      
33 to laugh khu1      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive tɕau1      
92 to open, uncover ʔa3      
92 to open, uncover khai1      
84 to plant dam1      
93 to pound, beat word info tam1   26  
64 to say xa4      
77 to scratch word info kau1      
46 to see than1      
67 to sew word info ȵiap8      
70 to shoot word info sau6      
51 to sit naŋ6      
48 to sleep no:n2      
48 to sleep ne2      
29 to sniff, smell man1      
36 to spit phɯi5      
80 to split word info pha5      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand      
73 to steal lak8      
42 to suck dit7 to suck, inhale (air)    
87 to swell word info fɔk8      
9 to swim ʔap9 nam4      
21 to think nɯ6      
94 to throw word info pɯŋ4      
66 to tie up, fasten phuk7      
8 to turn word info      
35 to vomit xui6      
5 to walk tai5      
83 to work word info xɔk7 to do    
47 to yawn ŋa1 ŋap10      
32 tongue lin4   36  
31 tooth fan2   1  
207 Twenty word info ŋi6 sip7     L
198 Two word info so:ŋ1      
138 warm word info ʔun5 rum6      
122 water word info nam4   1  
185 we word info phɯ1      
141 wet ja:i3      
188 what? word info kaŋ1      
170 when? word info      
181 where? word info ti6 raɯ2      
148 white kha:u1      
189 who? word info kaɯ2      
159 wide ka:ŋ3      
159 wide la:ŋ6      
58 wife ja6 ȵiŋ2      
136 wind lam2      
100 wing pik7      
55 woman/female phu3 ȵiŋ2      
127 woods/forest dɔ:ŋ1      
107 worm (earthworm) dɯn1      
169 year pi1      
150 yellow xe:n3      
186 you tɕhɯ1      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: