https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Mon-Khmer

Source/Author:  Harry L. Shorto 
Notes:  Shorto, Harry L. Sidwell, Paul, Doug Cooper and Christian Bauer, eds. 2006. A Mon-Khmer Comparative Dictionary. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 427
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *t1iiʔ      
1 hand *sii[ʔ]      
2 left      
3 right      
4 leg/foot *cə(ə)n      
4 leg/foot *jə(ə)ŋ ~ *juŋ ~ *juəŋ      
5 to walk *swa[a]k      
6 road/path *truuŋ ~ *truəŋ   1  
6 road/path *rɗiŋ ~ *rɗiəŋ      
6 road/path *glɔɔŋ      
6 road/path *kraʔ      
7 to come *t1luuh ~ *t1ləh      
7 to come *cəw      
8 to turn word info *wa(a)r      
8 to turn word info *wi(i)l      
9 to swim *[l]ŋuy   1  
9 to swim *luyʔ ~ *luuy[ ] ~ *luəy[ ] ~ *ləəy[ ]      
10 dirty *smək      
10 dirty *t1lu(u)k ~ *t1luək ~ *t1lək      
10 dirty *kmuuʔ ~ *kmuəʔ ~ *kməʔ      
11 dust *[ ]bu(u)k 1?    
11 dust *buuyʔ      
12 skin *cn1aam      
12 skin *huur      
12 skin *kt[aw]ʔ      
13 back word info *duur      
13 back word info *ruŋʔ ~ *ruuŋ[ ] ~ *ruəŋ[ ]      
14 belly *bo[ ]k      
14 belly *buuŋʔ ~ *buŋ[ ]      
14 belly *du(ə)l      
14 belly *kluuŋ ~ *[k]luəŋ      
15 bone *cʔaaŋ ~ *cʔaiŋ ~ *cʔi[ ]ŋ      
15 bone *knt2iiŋ      
16 intestines *ruuc ~ *ruəc      
16 intestines *[s]riə[ŋ]      
16 intestines *t1la[a]k      
16 intestines *rwiə[ŋ]      
17 liver *t1luəm ~ *t1ləəm      
17 liver *ri(i)s      
18 breast *t1ɔh      
19 shoulder *blaʔ      
19 shoulder *paʔ ~ *pah      
19 shoulder *pliik      
19 shoulder *klip      
20 to know, be knowledgeable *t1iim      
20 to know, be knowledgeable *tiɲ ~ *təɲ      
20 to know, be knowledgeable *graŋ ~ *graiŋ      
20 to know, be knowledgeable *[ ]n1[əə]ŋ      
21 to think      
22 to fear *claʔ      
22 to fear *[ ]yuʔ      
22 to fear *bhi(i)c      
22 to fear *ŋ[ɔɔ]ʔ      
22 to fear *ŋ[ɔ]h      
22 to fear *ʔt1uuŋ      
23 blood *jhaam ~ *jhiim      
24 head *ku(u)y      
24 head *[b]uuk      
25 neck *kɔʔ ~ *kɔ(ɔ)k      
26 hair word info *su(u)k ~ s(u)ək      
27 nose *mu(u)h ~ *muus      
27 nose *smuər      
28 to breathe *yəm      
29 to sniff, smell *jʔuuɲ ~ *jhuuɲ      
30 mouth *miɲ[ ] ~ *miəɲʔ ~ *muuɲ[ ] ~ *muəɲ[ ]      
31 tooth *ciik      
31 tooth *sra[a]ŋ      
32 tongue *nt1aak ~ *l(n)t1aak      
33 to laugh      
34 to cry *yaam      
35 to vomit *ha(a)k      
35 to vomit *hɔɔk      
35 to vomit *[s]taʔ      
36 to spit *ksɔh      
36 to spit *[c]t[ɔ]h      
36 to spit *[ɓ]əc      
36 to spit *khaak ~ *khaik      
37 to eat *caʔ      
37 to eat *cuum ~ *ciəm ~ *cuəm ~ *cəm ~ *caim      
37 to eat *haap ~ *hu(u)p      
38 to chew word info *ɓaam      
39 to cook word info *kɗaŋ      
39 to cook word info *guəŋ ~ *gəŋ      
40 to drink *hu(u)t ~ *hu(u)c to drink or suck    
41 to bite *ka(a)p      
41 to bite *kiit ~ *kiət ~ *kət      
41 to bite *giit ~ *giət      
41 to bite *gak      
42 to suck *sru(u)p      
42 to suck *mum      
43 ear *tr(-)t1iək      
43 ear *kt2uur ~ *kt2uər      
44 to hear *[t1]ŋər      
44 to hear *kt1əŋ ~ *kt1aŋ      
44 to hear *mə(ə)c      
44 to hear *rməŋ      
45 eye *mat   1  
45 eye *[ ]ŋaay      
46 to see *[c][ɯə]ʔ      
46 to see *[s]yəəʔ ~ *[s]ʔəəy      
46 to see *yɔl      
47 to yawn *sʔaap   1  
48 to sleep *lək      
48 to sleep *tiik      
48 to sleep *tiək      
48 to sleep *ɓic      
48 to sleep *ɓiəc      
48 to sleep *ʔiic      
48 to sleep *ʔiəc      
48 to sleep *l[ə]c      
49 to lie down word info *tiik      
49 to lie down word info *tiək      
49 to lie down word info *ɓic      
49 to lie down word info *ɓiəc      
49 to lie down word info *ʔiic      
49 to lie down word info *ʔiəc      
50 to dream *mp[ɔ]ʔ      
51 to sit *ŋguy      
51 to sit *tkaw[ʔ]      
52 to stand *jəŋ ~ *juuŋ ~ *ji(i)ŋ      
52 to stand *rə(ə)y      
52 to stand *taaw      
53 person/human being *[m]ŋaay      
53 person/human being *mraʔ      
53 person/human being *k[n]muʔ      
53 person/human being *ɲaʔ ~ *ɲah      
54 man/male *tru(u)s ~ *truəs      
54 man/male *jm[oo]l      
54 man/male *t1l[ə]w[ʔ]      
55 woman/female *pən      
55 woman/female *ka(a)n      
56 child *kuun ~ *kuən      
57 husband      
58 wife *kdɔɔr ~ *kdar      
59 mother *maʔ      
59 mother *meeʔ ~ *ʔmeeʔ      
59 mother *[ʔ]boʔ      
60 father *ʔbaaʔ      
60 father *[b]aap      
61 house *ɗuŋ      
61 house *ga[a]ŋ      
61 house *[y]aa[ʔ]      
61 house *sŋiʔ ~ *sŋih ~ *sŋiiw      
62 thatch/roof *dyaʔ thatching-grass, thatch    
63 name *[hy]muʔ      
64 to say *rʔah      
65 rope *t1rliʔ   1  
66 to tie up, fasten *bat ~ *buət      
66 to tie up, fasten *[ ]gut ~ *[ ]guət ~ *[ ]gat      
66 to tie up, fasten *[c]kuut ~ *[c]kuət ~ *[c]kət ~ *[c]kat      
67 to sew word info *ji(i)ɲ      
68 needle      
69 to hunt word info *rbaʔ      
70 to shoot word info *paɲʔ   1  
70 to shoot word info *lmɓ[ə]ŋ      
71 to stab, pierce *cat ~ *cuət ~ *cət ~ *tcuut      
72 to hit word info *t1eh      
72 to hit word info *dah      
73 to steal *lu(ə)c ~ *lə(ə)c ~ *lac      
73 to steal *tnt1u(u)ŋ      
73 to steal *d1laʔ      
74 to kill *gut ~ *gət      
75 to die, be dead *kc[ə]t      
75 to die, be dead *haan      
75 to die, be dead *ya(a)p      
76 to live, be alive *ri(i)s      
76 to live, be alive *rə(ə)s      
77 to scratch word info *kuut ~ *kuət ~ *kət      
77 to scratch word info *kaac      
78 to cut, hack word info *kuəl ~ *kəl      
78 to cut, hack word info *kɔh      
79 stick/wood *jhooʔ ~ *jhəəʔ ~ *jheeʔ tree, wood    
79 stick/wood *t2ʔɔɔŋ tree, wood    
80 to split word info *lpa(a)k ~ *lpaik ~ *lpiək      
80 to split word info *rlaak ~ *rlaik      
80 to split word info *buuh      
80 to split word info *lah      
81 sharp *[r]lam ~ *[r]laim      
81 sharp *suut      
82 dull, blunt *ril      
83 to work word info *k[i]ɲ ~ *kuŋ      
84 to plant *bt1ə(ə)ŋ ~ *bt1uuŋ      
84 to plant *t1iil ~ *t1əl      
85 to choose *ruəs ~ *rə(ə)s ~ *raas      
86 to grow word info *t2ə(ə)m ~ *t2am plant, to grow, to begin    
86 to grow word info *h[ɔ]n ~ *h[ɔɔ]n      
86 to grow word info *hə(ə)n      
86 to grow word info *r[ɔɔ]y      
87 to swell word info *pooʔ ~ *pooŋ      
87 to swell word info *pu(u)k      
87 to swell word info *ʔas ~ *ʔəs      
87 to swell word info *[b]ooʔ ~ *[b]ooŋ ~ *[b]uŋ      
88 to squeeze word info *pi(i)t ~ *piət      
88 to squeeze word info *pat ~ *pa(a)c      
88 to squeeze word info *giəp ~ *ga(a)p      
89 to hold word info *ckiəm ~ *ckəm ~ *ckaim      
89 to hold word info *kuəm ~ *kəm      
89 to hold word info *kwan      
90 to dig *khaay ~ *khəəy      
90 to dig *k[u]r      
90 to dig *ciir      
90 to dig *k[oo]c      
90 to dig *k[ɯə]ŋ      
91 to buy *j[u]l ~ *jiəl      
91 to buy *ruut ~ *ruət      
92 to open, uncover *[l]pɔk      
92 to open, uncover *pu(u)h ~ *puəh ~ *pəh      
92 to open, uncover *pə(ə)k      
92 to open, uncover *pəəs      
92 to open, uncover *ɓ[ə]h ~ *ɓah      
93 to pound, beat word info *pis ~ *pəs      
93 to pound, beat word info *[k]ɓok      
93 to pound, beat word info *ya[a]k      
94 to throw word info *cl[ɔ]s      
94 to throw word info *gwa[ ]ŋ      
94 to throw word info *swiəŋ      
94 to throw word info *thəys      
94 to throw word info *tli[ ]ʔ      
94 to throw word info *wa(a)t      
95 to fall word info *[k]ruk      
95 to fall word info *ruh ~ *rus ~ *raah ~ *raas      
96 dog *cgəy      
96 dog *cɔʔ      
97 bird *ci(i)m ~ *ciəm ~ *caim ~ *cum      
98 egg *[k]t1ap      
98 egg *kt1əm      
98 egg *pləŋ[ ]      
98 egg *pləəŋʔ      
99 feather *ksu(u)l hair, fleece    
100 wing *slaap      
100 wing *sn1iəŋ      
100 wing *pr[a]c      
101 to fly *par      
101 to fly *hə(ə)r      
101 to fly *ru(u)y ~ *ruəy ~ *ruhay      
102 rat *kn1[i]ʔ      
103 meat/flesh *ʔah      
104 fat/grease *priiŋ ~ *priəŋ ~ *pru[ə]ŋ      
104 fat/grease *kləɲ      
104 fat/grease *lʔus      
105 tail *[k]ɗu(u)t      
105 tail *bt1aʔ ~ *st1aʔ      
105 tail *t1iə[ŋ]      
106 snake *[b]saɲʔ      
106 snake *ɓəs      
107 worm (earthworm) *luər      
107 worm (earthworm) *tjooʔ      
108 louse word info *ciiʔ      
109 mosquito *muuys ~ *muə[y]s      
110 spider *bi(i)ŋ ~ *bhi(ə)ŋ ~ *ɓuŋ ~ *ɓhiŋ ~ *ɓiəŋ      
111 fish *kaʔ      
112 rotten word info *ɓuk ~ *kɓuk ~ *[b]huk      
112 rotten word info *t2ʔu(u)m[ ] ~ *t2ʔam[ ] ~ *t2huums      
112 rotten word info *kmuʔ ~ *kmuəʔ ~ *kmu(ə)h      
113 branch word info *dhaan      
113 branch word info *dhaaŋ      
114 leaf *slaʔ      
115 root *ris ~ *riəs ~ *rəs ~ *rʔiəs      
116 flower *pkaaw ~ *pkaʔ      
116 flower *p[ɔ]h      
116 flower *jɔ[ ]r      
117 fruit *pləyʔ      
118 grass *[s]yət      
118 grass *kbat      
118 grass *riip      
118 grass *ɓat      
119 earth/soil *tih      
120 stone *t2mɔʔ      
120 stone *luk      
121 sand *ksa(a)c      
121 sand *bnt1iil      
122 water word info *ɗaak      
122 water word info *ʔ[o]m      
123 to flow *h[u]rʔ ~ *huər[ ]      
123 to flow *huəc      
123 to flow *cuur[ ] ~ *cuər[ ] ~ *car[s]      
124 sea *d[n]liʔ      
125 salt *ɓɔɔh      
125 salt *[m]ɓil      
126 lake *t1nlaaw[ ]   1  
127 woods/forest *ru(u)k      
128 sky *pliɲ ~ *[p]liiɲ ~ *[p]liəɲ   1  
128 sky *[r]wa[a]ŋ      
129 moon *khəyʔ      
130 star *smʔaɲ      
131 cloud word info *ʔu(u)t      
131 cloud word info *[ ]mh(u)əl      
131 cloud word info *[m]ʔəəm      
132 fog *paay cloud, mist    
132 fog *t2uk cloud, mist    
133 rain *miʔ ~ *mih ~ *miiw      
133 rain *juuŋ      
133 rain *gmaʔ      
134 thunder *grəŋ      
134 thunder *grəm[ʔ] ~ *gram[ ]      
134 thunder *[t1]gə(ə)r      
134 thunder *gtər ~ *[g]t(i)ər      
134 thunder *də(ə)m      
135 lightning *kc[a]s      
135 lightning *klais      
135 lightning *laik lu(u)k ~ *laik luək      
136 wind *kyaal      
136 wind *[ ]kuur      
137 to blow word info *puh ~ *puus      
137 to blow word info *puut ~ *p[əə]t      
138 warm word info *cʔu(u)r ~ *cʔə(ə)r ~ *[c]ʔuər      
138 warm word info *[s]ʔə(ə)m ~ *[s]ʔuum ~ *[s]ʔuəm ~ *[ ]həm      
138 warm word info *[b]ku(u)c      
138 warm word info *t1aɲ      
139 cold word info *[r]ŋar      
139 cold word info *cŋiit ~ *cŋiət ~ *cŋait      
139 cold word info *sriit ~ *sriət      
139 cold word info *tkat ~ *tkiət ~ *tkuət      
140 dry word info *ckəh      
140 dry word info *s[ɔ]h ~ *səh      
140 dry word info *[b]ʔooŋ ~ *[b]hooŋ      
140 dry word info *rɔʔ ~ *rɔs ~ *srɔs      
141 wet *chaik      
141 wet *kʔaac      
141 wet *tɗiək ~ *[t]ɗik      
141 wet *lʔu(u)k      
142 heavy *kjəʔ ~ *kjək      
142 heavy *k[ ]t1am      
142 heavy *jən ~ *j[u]n      
143 fire *slaʔ ~ *slaas      
143 fire *ʔuɲ      
143 fire *[ ]ʔu(u)s ~ *[ ]ʔuəs      
143 fire *j[n]ŋəl      
144 to burn word info *gu(u)c      
144 to burn word info *gu(u)h      
144 to burn word info *sŋiit      
145 smoke word info *jʔiəm      
145 smoke word info *pt1[əw]ʔ      
146 ash *bu(u)h ~ *buəh   1  
147 black *syuəŋ      
147 black *dyu(u)ŋ      
148 white *kbooʔ      
148 white *kɓɔɔk      
148 white *kl[uə]k      
148 white *klaŋʔ ~ *kla[a]ŋ[ ]      
149 red *[t]huuŋ ~ *thuuɲ      
149 red *[j]rɔɔŋ      
149 red *ks[aw]ʔ *guuh      
150 yellow      
151 green *jŋaar ~ *jŋ[ɔɔ]r      
151 green *tʔiir ~ *tʔər blue, green    
152 small *kɗi(i)t ~ *kɗiət      
152 small *ɲ[ee]ʔ      
152 small *ɗuuc ~ *ɗuəc ~ *cɗuəc      
153 big *[d]a[i]ŋ ~ *[d]iiŋ ~ *[d]əəŋ      
153 big *kroʔ      
153 big *t1ih      
154 short word info *Gliʔ ~ *Gliəʔ ~ *Gliəh      
155 long word info *jliiŋ ~ *jla[i]ŋ      
156 thin word info *[s]təəŋ ~ *[s]taŋ      
156 thin word info *k[n]ɗaʔ      
157 thick word info *[t]ɓəl ~ *[t]ɓul   1  
158 narrow *hat      
159 wide *[l]wah ~ *[l]waas   1  
160 painful, sick *[c]uuʔ      
160 painful, sick *njiiʔ      
161 shy, ashamed *siil ~ *siəl ashamed    
162 old word info *kra[ ]ʔ ~ *[k]ra[ ]h      
162 old word info *raal      
163 new *t1miʔ      
164 good *[d1]lak      
164 good *liəm      
164 good *ləʔ      
165 bad, evil *bjooʔ ~ *bjeeʔ      
166 correct, true *.cak      
166 correct, true *mun      
167 night *ma(a)ŋ      
167 night *m[h][ɯə]ʔ      
167 night *m[h][ɯə]h      
167 night *[c][ɯə]m      
167 night *btɔm      
168 day *t2ŋiiʔ      
168 day *[ ]na(a)r      
169 year *cn1a(a)m      
170 when? word info      
171 to hide word info *[d]puun ~ *[d]puən      
171 to hide word info *[ ]ʔuun[ ] ~ *[ ]ʔən[s]      
171 to hide word info *[j]m[o]ʔ      
172 to climb word info *gaaw      
172 to climb word info *haaw      
172 to climb word info *dbaan      
173 at *t1uuʔ      
173 at *ʔaʔ      
174 in, inside *ra(a)m to be in, under water    
174 in, inside *[ ]n2uŋ      
175 above *luŋ ~ *luəŋ ~ *ləŋ      
175 above *kw[əə]y      
176 below *[ ]nɗəm under, underpart    
176 below *kt1aal under-surface, under    
177 this *niʔ ~ *nih      
177 this *nɔʔ ~ *nɔh      
177 this *ʔ[ɯə]ʔ      
178 that *tɔʔ      
178 that *t1uuy ~ *t1uəy ~ *t1aay      
179 near *t2ɗih ~ *t2ɗəh ~ *t2ɗiʔ      
179 near *ɗat ~ *ɗac      
179 near *jal      
179 near *[ ]ɲɔɔn      
180 far *juh      
180 far *[c]ŋayʔ ~ *[c]ŋaay[ ]      
181 where? word info      
182 I      
183 thou *mi[i]ʔ ~ *miih      
184 he/she *[ʔ]anʔ ~ *ʔən[ ]      
185 we word info      
186 you *piʔ      
187 they      
188 what? word info *m[o]ʔ ~ *m[o]h      
188 what? word info *nɔʔ      
189 who? word info      
190 other *[ʔ]aay      
190 other *cʔa[i]ŋ ~ *[c]ʔiiŋ      
190 other *t[rn]əh      
191 all *klɔʔ      
191 all *səm      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not *ʔam not    
196 to count *rap      
196 to count *rʔis      
197 One word info *muuy ~ *muəy ~ *muuɲ      
198 Two word info *ɓaar      
199 Three word info *piʔ      
199 Three word info *ʔu(u)y ~ *ʔuəy      
199 Three word info *ʔ[ə]y      
200 Four word info *punʔ ~ *puən[ ] ~ *pan[ ]      
201 Five word info *p[ɗ]am      
201 Five word info *suun ~ *suən ~ *sən      
202 Six word info *t1praw      
202 Six word info *t1uəl      
203 Seven word info *d1puulh ~ *d1puəlh ~ *d1pəlh      
204 Eight word info *t1haam      
205 Nine word info *[c]t1iim      
205 Nine word info *dciin[ʔ] ~ *dciit      
206 Ten word info *jət      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info *rhiəŋ      
209 One Hundred word info *klam      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: