https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Mon-Khmer

Source/Author:  Harry L. Shorto 
Identifiers:  ISO-639-3:  Glottocode:  
Notes:  Shorto, Harry L. Sidwell, Paul, Doug Cooper and Christian Bauer, eds. 2006. A Mon-Khmer Comparative Dictionary. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 427
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
21 to think      
33 to laugh      
57 husband      
68 needle      
150 yellow      
170 when? word info      
181 where? word info      
182 I      
185 we word info      
187 they      
189 who? word info      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
1 hand *t1iiʔ      
1 hand *sii[ʔ]      
4 leg/foot *cə(ə)n      
4 leg/foot *jə(ə)ŋ ~ *juŋ ~ *juəŋ      
5 to walk *swa[a]k      
6 road/path *truuŋ ~ *truəŋ   1  
6 road/path *rɗiŋ ~ *rɗiəŋ      
6 road/path *glɔɔŋ      
6 road/path *kraʔ      
7 to come *t1luuh ~ *t1ləh      
7 to come *cəw      
8 to turn word info *wa(a)r      
8 to turn word info *wi(i)l      
9 to swim *[l]ŋuy   1  
9 to swim *luyʔ ~ *luuy[ ] ~ *luəy[ ] ~ *ləəy[ ]      
10 dirty *smək      
10 dirty *t1lu(u)k ~ *t1luək ~ *t1lək      
10 dirty *kmuuʔ ~ *kmuəʔ ~ *kməʔ      
11 dust *[ ]bu(u)k 1?    
11 dust *buuyʔ      
12 skin *cn1aam      
12 skin *huur      
12 skin *kt[aw]ʔ      
13 back word info *duur      
13 back word info *ruŋʔ ~ *ruuŋ[ ] ~ *ruəŋ[ ]      
14 belly *bo[ ]k      
14 belly *buuŋʔ ~ *buŋ[ ]      
14 belly *du(ə)l      
14 belly *kluuŋ ~ *[k]luəŋ      
15 bone *cʔaaŋ ~ *cʔaiŋ ~ *cʔi[ ]ŋ      
15 bone *knt2iiŋ      
16 intestines *ruuc ~ *ruəc      
16 intestines *[s]riə[ŋ]      
16 intestines *t1la[a]k      
16 intestines *rwiə[ŋ]      
17 liver *t1luəm ~ *t1ləəm      
17 liver *ri(i)s      
18 breast *t1ɔh      
19 shoulder *blaʔ      
19 shoulder *paʔ ~ *pah      
19 shoulder *pliik      
19 shoulder *klip      
20 to know, be knowledgeable *t1iim      
20 to know, be knowledgeable *tiɲ ~ *təɲ      
20 to know, be knowledgeable *graŋ ~ *graiŋ      
20 to know, be knowledgeable *[ ]n1[əə]ŋ      
22 to fear *claʔ      
22 to fear *[ ]yuʔ      
22 to fear *bhi(i)c      
22 to fear *ŋ[ɔɔ]ʔ      
22 to fear *ŋ[ɔ]h      
22 to fear *ʔt1uuŋ      
23 blood *jhaam ~ *jhiim      
24 head *ku(u)y      
24 head *[b]uuk      
25 neck *kɔʔ ~ *kɔ(ɔ)k      
26 hair word info *su(u)k ~ s(u)ək      
27 nose *mu(u)h ~ *muus      
27 nose *smuər      
28 to breathe *yəm      
29 to sniff, smell *jʔuuɲ ~ *jhuuɲ      
30 mouth *miɲ[ ] ~ *miəɲʔ ~ *muuɲ[ ] ~ *muəɲ[ ]      
31 tooth *ciik      
31 tooth *sra[a]ŋ      
32 tongue *nt1aak ~ *l(n)t1aak      
34 to cry *yaam      
35 to vomit *ha(a)k      
35 to vomit *hɔɔk      
35 to vomit *[s]taʔ      
36 to spit *ksɔh      
36 to spit *[c]t[ɔ]h      
36 to spit *[ɓ]əc      
36 to spit *khaak ~ *khaik      
37 to eat *caʔ      
37 to eat *cuum ~ *ciəm ~ *cuəm ~ *cəm ~ *caim      
37 to eat *haap ~ *hu(u)p      
38 to chew word info *ɓaam      
39 to cook word info *kɗaŋ      
39 to cook word info *guəŋ ~ *gəŋ      
40 to drink *hu(u)t ~ *hu(u)c to drink or suck    
41 to bite *ka(a)p      
41 to bite *kiit ~ *kiət ~ *kət      
41 to bite *giit ~ *giət      
41 to bite *gak      
42 to suck *sru(u)p      
42 to suck *mum      
43 ear *tr(-)t1iək      
43 ear *kt2uur ~ *kt2uər      
44 to hear *[t1]ŋər      
44 to hear *kt1əŋ ~ *kt1aŋ      
44 to hear *mə(ə)c      
44 to hear *rməŋ      
45 eye *mat   1  
45 eye *[ ]ŋaay      
46 to see *[c][ɯə]ʔ      
46 to see *[s]yəəʔ ~ *[s]ʔəəy      
46 to see *yɔl      
47 to yawn *sʔaap   1  
48 to sleep *lək      
48 to sleep *tiik      
48 to sleep *tiək      
48 to sleep *ɓic      
48 to sleep *ɓiəc      
48 to sleep *ʔiic      
48 to sleep *ʔiəc      
48 to sleep *l[ə]c      
49 to lie down word info *tiik      
49 to lie down word info *tiək      
49 to lie down word info *ɓic      
49 to lie down word info *ɓiəc      
49 to lie down word info *ʔiic      
49 to lie down word info *ʔiəc      
50 to dream *mp[ɔ]ʔ      
51 to sit *ŋguy      
51 to sit *tkaw[ʔ]      
52 to stand *jəŋ ~ *juuŋ ~ *ji(i)ŋ      
52 to stand *rə(ə)y      
52 to stand *taaw      
53 person/human being *[m]ŋaay      
53 person/human being *mraʔ      
53 person/human being *k[n]muʔ      
53 person/human being *ɲaʔ ~ *ɲah      
54 man/male *tru(u)s ~ *truəs      
54 man/male *jm[oo]l      
54 man/male *t1l[ə]w[ʔ]      
55 woman/female *pən      
55 woman/female *ka(a)n      
56 child *kuun ~ *kuən      
58 wife *kdɔɔr ~ *kdar      
59 mother *maʔ      
59 mother *meeʔ ~ *ʔmeeʔ      
59 mother *[ʔ]boʔ      
60 father *ʔbaaʔ      
60 father *[b]aap      
61 house *ɗuŋ      
61 house *ga[a]ŋ      
61 house *[y]aa[ʔ]      
61 house *sŋiʔ ~ *sŋih ~ *sŋiiw      
62 thatch/roof *dyaʔ thatching-grass, thatch    
63 name *[hy]muʔ      
64 to say *rʔah      
65 rope *t1rliʔ   1  
66 to tie up, fasten *bat ~ *buət      
66 to tie up, fasten *[ ]gut ~ *[ ]guət ~ *[ ]gat      
66 to tie up, fasten *[c]kuut ~ *[c]kuət ~ *[c]kət ~ *[c]kat      
67 to sew word info *ji(i)ɲ      
69 to hunt word info *rbaʔ      
70 to shoot word info *paɲʔ   1  
70 to shoot word info *lmɓ[ə]ŋ      
71 to stab, pierce *cat ~ *cuət ~ *cət ~ *tcuut      
72 to hit word info *t1eh      
72 to hit word info *dah      
73 to steal *lu(ə)c ~ *lə(ə)c ~ *lac      
73 to steal *tnt1u(u)ŋ      
73 to steal *d1laʔ      
74 to kill *gut ~ *gət      
75 to die, be dead *kc[ə]t      
75 to die, be dead *haan      
75 to die, be dead *ya(a)p      
76 to live, be alive *ri(i)s      
76 to live, be alive *rə(ə)s      
77 to scratch word info *kuut ~ *kuət ~ *kət      
77 to scratch word info *kaac      
78 to cut, hack word info *kuəl ~ *kəl      
78 to cut, hack word info *kɔh      
79 stick/wood *jhooʔ ~ *jhəəʔ ~ *jheeʔ tree, wood    
79 stick/wood *t2ʔɔɔŋ tree, wood    
80 to split word info *lpa(a)k ~ *lpaik ~ *lpiək      
80 to split word info *rlaak ~ *rlaik      
80 to split word info *buuh      
80 to split word info *lah      
81 sharp *[r]lam ~ *[r]laim      
81 sharp *suut      
82 dull, blunt *ril      
83 to work word info *k[i]ɲ ~ *kuŋ      
84 to plant *bt1ə(ə)ŋ ~ *bt1uuŋ      
84 to plant *t1iil ~ *t1əl      
85 to choose *ruəs ~ *rə(ə)s ~ *raas      
86 to grow word info *t2ə(ə)m ~ *t2am plant, to grow, to begin    
86 to grow word info *h[ɔ]n ~ *h[ɔɔ]n      
86 to grow word info *hə(ə)n      
86 to grow word info *r[ɔɔ]y      
87 to swell word info *pooʔ ~ *pooŋ      
87 to swell word info *pu(u)k      
87 to swell word info *ʔas ~ *ʔəs      
87 to swell word info *[b]ooʔ ~ *[b]ooŋ ~ *[b]uŋ      
88 to squeeze word info *pi(i)t ~ *piət      
88 to squeeze word info *pat ~ *pa(a)c      
88 to squeeze word info *giəp ~ *ga(a)p      
89 to hold word info *ckiəm ~ *ckəm ~ *ckaim      
89 to hold word info *kuəm ~ *kəm      
89 to hold word info *kwan      
90 to dig *khaay ~ *khəəy      
90 to dig *k[u]r      
90 to dig *ciir      
90 to dig *k[oo]c      
90 to dig *k[ɯə]ŋ      
91 to buy *j[u]l ~ *jiəl      
91 to buy *ruut ~ *ruət      
92 to open, uncover *[l]pɔk      
92 to open, uncover *pu(u)h ~ *puəh ~ *pəh      
92 to open, uncover *pə(ə)k      
92 to open, uncover *pəəs      
92 to open, uncover *ɓ[ə]h ~ *ɓah      
93 to pound, beat word info *pis ~ *pəs      
93 to pound, beat word info *[k]ɓok      
93 to pound, beat word info *ya[a]k      
94 to throw word info *cl[ɔ]s      
94 to throw word info *gwa[ ]ŋ      
94 to throw word info *swiəŋ      
94 to throw word info *thəys      
94 to throw word info *tli[ ]ʔ      
94 to throw word info *wa(a)t      
95 to fall word info *[k]ruk      
95 to fall word info *ruh ~ *rus ~ *raah ~ *raas      
96 dog *cgəy      
96 dog *cɔʔ      
97 bird *ci(i)m ~ *ciəm ~ *caim ~ *cum      
98 egg *[k]t1ap      
98 egg *kt1əm      
98 egg *pləŋ[ ]      
98 egg *pləəŋʔ      
99 feather *ksu(u)l hair, fleece    
100 wing *slaap      
100 wing *sn1iəŋ      
100 wing *pr[a]c      
101 to fly *par      
101 to fly *hə(ə)r      
101 to fly *ru(u)y ~ *ruəy ~ *ruhay      
102 rat *kn1[i]ʔ      
103 meat/flesh *ʔah      
104 fat/grease *priiŋ ~ *priəŋ ~ *pru[ə]ŋ      
104 fat/grease *kləɲ      
104 fat/grease *lʔus      
105 tail *[k]ɗu(u)t      
105 tail *bt1aʔ ~ *st1aʔ      
105 tail *t1iə[ŋ]      
106 snake *[b]saɲʔ      
106 snake *ɓəs      
107 worm (earthworm) *luər      
107 worm (earthworm) *tjooʔ      
108 louse word info *ciiʔ      
109 mosquito *muuys ~ *muə[y]s      
110 spider *bi(i)ŋ ~ *bhi(ə)ŋ ~ *ɓuŋ ~ *ɓhiŋ ~ *ɓiəŋ      
111 fish *kaʔ      
112 rotten word info *ɓuk ~ *kɓuk ~ *[b]huk      
112 rotten word info *t2ʔu(u)m[ ] ~ *t2ʔam[ ] ~ *t2huums      
112 rotten word info *kmuʔ ~ *kmuəʔ ~ *kmu(ə)h      
113 branch word info *dhaan      
113 branch word info *dhaaŋ      
114 leaf *slaʔ      
115 root *ris ~ *riəs ~ *rəs ~ *rʔiəs      
116 flower *pkaaw ~ *pkaʔ      
116 flower *p[ɔ]h      
116 flower *jɔ[ ]r      
117 fruit *pləyʔ      
118 grass *[s]yət      
118 grass *kbat      
118 grass *riip      
118 grass *ɓat      
119 earth/soil *tih      
120 stone *t2mɔʔ      
120 stone *luk      
121 sand *ksa(a)c      
121 sand *bnt1iil      
122 water word info *ɗaak      
122 water word info *ʔ[o]m      
123 to flow *h[u]rʔ ~ *huər[ ]      
123 to flow *huəc      
123 to flow *cuur[ ] ~ *cuər[ ] ~ *car[s]      
124 sea *d[n]liʔ      
125 salt *ɓɔɔh      
125 salt *[m]ɓil      
126 lake *t1nlaaw[ ]   1  
127 woods/forest *ru(u)k      
128 sky *pliɲ ~ *[p]liiɲ ~ *[p]liəɲ   1  
128 sky *[r]wa[a]ŋ      
129 moon *khəyʔ      
130 star *smʔaɲ      
131 cloud word info *ʔu(u)t      
131 cloud word info *[ ]mh(u)əl      
131 cloud word info *[m]ʔəəm      
132 fog *paay cloud, mist    
132 fog *t2uk cloud, mist    
133 rain *miʔ ~ *mih ~ *miiw      
133 rain *juuŋ      
133 rain *gmaʔ      
134 thunder *grəŋ      
134 thunder *grəm[ʔ] ~ *gram[ ]      
134 thunder *[t1]gə(ə)r      
134 thunder *gtər ~ *[g]t(i)ər      
134 thunder *də(ə)m      
135 lightning *kc[a]s      
135 lightning *klais      
135 lightning *laik lu(u)k ~ *laik luək      
136 wind *kyaal      
136 wind *[ ]kuur      
137 to blow word info *puh ~ *puus      
137 to blow word info *puut ~ *p[əə]t      
138 warm word info *cʔu(u)r ~ *cʔə(ə)r ~ *[c]ʔuər      
138 warm word info *[s]ʔə(ə)m ~ *[s]ʔuum ~ *[s]ʔuəm ~ *[ ]həm      
138 warm word info *[b]ku(u)c      
138 warm word info *t1aɲ      
139 cold word info *[r]ŋar      
139 cold word info *cŋiit ~ *cŋiət ~ *cŋait      
139 cold word info *sriit ~ *sriət      
139 cold word info *tkat ~ *tkiət ~ *tkuət      
140 dry word info *ckəh      
140 dry word info *s[ɔ]h ~ *səh      
140 dry word info *[b]ʔooŋ ~ *[b]hooŋ      
140 dry word info *rɔʔ ~ *rɔs ~ *srɔs      
141 wet *chaik      
141 wet *kʔaac      
141 wet *tɗiək ~ *[t]ɗik      
141 wet *lʔu(u)k      
142 heavy *kjəʔ ~ *kjək      
142 heavy *k[ ]t1am      
142 heavy *jən ~ *j[u]n      
143 fire *slaʔ ~ *slaas      
143 fire *ʔuɲ      
143 fire *[ ]ʔu(u)s ~ *[ ]ʔuəs      
143 fire *j[n]ŋəl      
144 to burn word info *gu(u)c      
144 to burn word info *gu(u)h      
144 to burn word info *sŋiit      
145 smoke word info *jʔiəm      
145 smoke word info *pt1[əw]ʔ      
146 ash *bu(u)h ~ *buəh   1  
147 black *syuəŋ      
147 black *dyu(u)ŋ      
148 white *kbooʔ      
148 white *kɓɔɔk      
148 white *kl[uə]k      
148 white *klaŋʔ ~ *kla[a]ŋ[ ]      
149 red *[t]huuŋ ~ *thuuɲ      
149 red *[j]rɔɔŋ      
149 red *ks[aw]ʔ *guuh      
151 green *jŋaar ~ *jŋ[ɔɔ]r      
151 green *tʔiir ~ *tʔər blue, green    
152 small *kɗi(i)t ~ *kɗiət      
152 small *ɲ[ee]ʔ      
152 small *ɗuuc ~ *ɗuəc ~ *cɗuəc      
153 big *[d]a[i]ŋ ~ *[d]iiŋ ~ *[d]əəŋ      
153 big *kroʔ      
153 big *t1ih      
154 short word info *Gliʔ ~ *Gliəʔ ~ *Gliəh      
155 long word info *jliiŋ ~ *jla[i]ŋ      
156 thin word info *[s]təəŋ ~ *[s]taŋ      
156 thin word info *k[n]ɗaʔ      
157 thick word info *[t]ɓəl ~ *[t]ɓul   1  
158 narrow *hat      
159 wide *[l]wah ~ *[l]waas   1  
160 painful, sick *[c]uuʔ      
160 painful, sick *njiiʔ      
161 shy, ashamed *siil ~ *siəl ashamed    
162 old word info *kra[ ]ʔ ~ *[k]ra[ ]h      
162 old word info *raal      
163 new *t1miʔ      
164 good *[d1]lak      
164 good *liəm      
164 good *ləʔ      
165 bad, evil *bjooʔ ~ *bjeeʔ      
166 correct, true *.cak      
166 correct, true *mun      
167 night *ma(a)ŋ      
167 night *m[h][ɯə]ʔ      
167 night *m[h][ɯə]h      
167 night *[c][ɯə]m      
167 night *btɔm      
168 day *t2ŋiiʔ      
168 day *[ ]na(a)r      
169 year *cn1a(a)m      
171 to hide word info *[d]puun ~ *[d]puən      
171 to hide word info *[ ]ʔuun[ ] ~ *[ ]ʔən[s]      
171 to hide word info *[j]m[o]ʔ      
172 to climb word info *gaaw      
172 to climb word info *haaw      
172 to climb word info *dbaan      
173 at *t1uuʔ      
173 at *ʔaʔ      
174 in, inside *ra(a)m to be in, under water    
174 in, inside *[ ]n2uŋ      
175 above *luŋ ~ *luəŋ ~ *ləŋ      
175 above *kw[əə]y      
176 below *[ ]nɗəm under, underpart    
176 below *kt1aal under-surface, under    
177 this *niʔ ~ *nih      
177 this *nɔʔ ~ *nɔh      
177 this *ʔ[ɯə]ʔ      
178 that *tɔʔ      
178 that *t1uuy ~ *t1uəy ~ *t1aay      
179 near *t2ɗih ~ *t2ɗəh ~ *t2ɗiʔ      
179 near *ɗat ~ *ɗac      
179 near *jal      
179 near *[ ]ɲɔɔn      
180 far *juh      
180 far *[c]ŋayʔ ~ *[c]ŋaay[ ]      
183 thou *mi[i]ʔ ~ *miih      
184 he/she *[ʔ]anʔ ~ *ʔən[ ]      
186 you *piʔ      
188 what? word info *m[o]ʔ ~ *m[o]h      
188 what? word info *nɔʔ      
190 other *[ʔ]aay      
190 other *cʔa[i]ŋ ~ *[c]ʔiiŋ      
190 other *t[rn]əh      
191 all *klɔʔ      
191 all *səm      
195 no, not *ʔam not    
196 to count *rap      
196 to count *rʔis      
197 One word info *muuy ~ *muəy ~ *muuɲ      
198 Two word info *ɓaar      
199 Three word info *piʔ      
199 Three word info *ʔu(u)y ~ *ʔuəy      
199 Three word info *ʔ[ə]y      
200 Four word info *punʔ ~ *puən[ ] ~ *pan[ ]      
201 Five word info *p[ɗ]am      
201 Five word info *suun ~ *suən ~ *sən      
202 Six word info *t1praw      
202 Six word info *t1uəl      
203 Seven word info *d1puulh ~ *d1puəlh ~ *d1pəlh      
204 Eight word info *t1haam      
205 Nine word info *[c]t1iim      
205 Nine word info *dciin[ʔ] ~ *dciit      
206 Ten word info *jət      
209 One Hundred word info *rhiəŋ      
209 One Hundred word info *klam      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: