https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Mon-Khmer

Source/Author:  Harry L. Shorto 
Notes:  Shorto, Harry L. Sidwell, Paul, Doug Cooper and Christian Bauer, eds. 2006. A Mon-Khmer Comparative Dictionary. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 427
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austro-Asiatic:Mon-Khmer 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
21 to think      
33 to laugh      
57 husband      
68 needle      
150 yellow      
170 when? word info      
181 where? word info      
182 I      
185 we word info      
187 they      
189 who? word info      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
166 correct, true *.cak      
154 short word info *Gliʔ ~ *Gliəʔ ~ *Gliəh      
11 dust *[ ]bu(u)k 1?    
66 to tie up, fasten *[ ]gut ~ *[ ]guət ~ *[ ]gat      
136 wind *[ ]kuur      
131 cloud word info *[ ]mh(u)əl      
20 to know, be knowledgeable *[ ]n1[əə]ŋ      
174 in, inside *[ ]n2uŋ      
168 day *[ ]na(a)r      
176 below *[ ]nɗəm under, underpart    
22 to fear *[ ]yuʔ      
45 eye *[ ]ŋaay      
179 near *[ ]ɲɔɔn      
143 fire *[ ]ʔu(u)s ~ *[ ]ʔuəs      
171 to hide word info *[ ]ʔuun[ ] ~ *[ ]ʔən[s]      
60 father *[b]aap      
138 warm word info *[b]ku(u)c      
87 to swell word info *[b]ooʔ ~ *[b]ooŋ ~ *[b]uŋ      
106 snake *[b]saɲʔ      
24 head *[b]uuk      
140 dry word info *[b]ʔooŋ ~ *[b]hooŋ      
167 night *[c][ɯə]m      
46 to see *[c][ɯə]ʔ      
66 to tie up, fasten *[c]kuut ~ *[c]kuət ~ *[c]kət ~ *[c]kat      
205 Nine word info *[c]t1iim      
36 to spit *[c]t[ɔ]h      
160 painful, sick *[c]uuʔ      
180 far *[c]ŋayʔ ~ *[c]ŋaay[ ]      
164 good *[d1]lak      
153 big *[d]a[i]ŋ ~ *[d]iiŋ ~ *[d]əəŋ      
171 to hide word info *[d]puun ~ *[d]puən      
63 name *[hy]muʔ      
171 to hide word info *[j]m[o]ʔ      
149 red *[j]rɔɔŋ      
95 to fall word info *[k]ruk      
98 egg *[k]t1ap      
93 to pound, beat word info *[k]ɓok      
105 tail *[k]ɗu(u)t      
92 to open, uncover *[l]pɔk      
159 wide *[l]wah ~ *[l]waas   1  
9 to swim *[l]ŋuy   1  
53 person/human being *[m]ŋaay      
125 salt *[m]ɓil      
131 cloud word info *[m]ʔəəm      
81 sharp *[r]lam ~ *[r]laim      
128 sky *[r]wa[a]ŋ      
139 cold word info *[r]ŋar      
16 intestines *[s]riə[ŋ]      
35 to vomit *[s]taʔ      
156 thin word info *[s]təəŋ ~ *[s]taŋ      
118 grass *[s]yət      
46 to see *[s]yəəʔ ~ *[s]ʔəəy      
138 warm word info *[s]ʔə(ə)m ~ *[s]ʔuum ~ *[s]ʔuəm ~ *[ ]həm      
134 thunder *[t1]gə(ə)r      
44 to hear *[t1]ŋər      
149 red *[t]huuŋ ~ *thuuɲ      
157 thick word info *[t]ɓəl ~ *[t]ɓul   1  
61 house *[y]aa[ʔ]      
36 to spit *[ɓ]əc      
190 other *[ʔ]aay      
184 he/she *[ʔ]anʔ ~ *ʔən[ ]      
59 mother *[ʔ]boʔ      
66 to tie up, fasten *bat ~ *buət      
22 to fear *bhi(i)c      
110 spider *bi(i)ŋ ~ *bhi(ə)ŋ ~ *ɓuŋ ~ *ɓhiŋ ~ *ɓiəŋ      
165 bad, evil *bjooʔ ~ *bjeeʔ      
19 shoulder *blaʔ      
121 sand *bnt1iil      
14 belly *bo[ ]k      
105 tail *bt1aʔ ~ *st1aʔ      
84 to plant *bt1ə(ə)ŋ ~ *bt1uuŋ      
167 night *btɔm      
146 ash *bu(u)h ~ *buəh   1  
80 to split word info *buuh      
11 dust *buuyʔ      
14 belly *buuŋʔ ~ *buŋ[ ]      
71 to stab, pierce *cat ~ *cuət ~ *cət ~ *tcuut      
37 to eat *caʔ      
96 dog *cgəy      
141 wet *chaik      
97 bird *ci(i)m ~ *ciəm ~ *caim ~ *cum      
31 tooth *ciik      
90 to dig *ciir      
108 louse word info *ciiʔ      
89 to hold word info *ckiəm ~ *ckəm ~ *ckaim      
140 dry word info *ckəh      
94 to throw word info *cl[ɔ]s      
22 to fear *claʔ      
169 year *cn1a(a)m      
12 skin *cn1aam      
37 to eat *cuum ~ *ciəm ~ *cuəm ~ *cəm ~ *caim      
123 to flow *cuur[ ] ~ *cuər[ ] ~ *car[s]      
139 cold word info *cŋiit ~ *cŋiət ~ *cŋait      
96 dog *cɔʔ      
4 leg/foot *cə(ə)n      
7 to come *cəw      
190 other *cʔa[i]ŋ ~ *[c]ʔiiŋ      
15 bone *cʔaaŋ ~ *cʔaiŋ ~ *cʔi[ ]ŋ      
138 warm word info *cʔu(u)r ~ *cʔə(ə)r ~ *[c]ʔuər      
73 to steal *d1laʔ      
203 Seven word info *d1puulh ~ *d1puəlh ~ *d1pəlh      
124 sea *d[n]liʔ      
72 to hit word info *dah      
172 to climb word info *dbaan      
205 Nine word info *dciin[ʔ] ~ *dciit      
113 branch word info *dhaan      
113 branch word info *dhaaŋ      
14 belly *du(ə)l      
13 back word info *duur      
62 thatch/roof *dyaʔ thatching-grass, thatch    
147 black *dyu(u)ŋ      
134 thunder *də(ə)m      
61 house *ga[a]ŋ      
172 to climb word info *gaaw      
41 to bite *gak      
41 to bite *giit ~ *giət      
88 to squeeze word info *giəp ~ *ga(a)p      
6 road/path *glɔɔŋ      
133 rain *gmaʔ      
20 to know, be knowledgeable *graŋ ~ *graiŋ      
134 thunder *grəm[ʔ] ~ *gram[ ]      
134 thunder *grəŋ      
134 thunder *gtər ~ *[g]t(i)ər      
144 to burn word info *gu(u)c      
144 to burn word info *gu(u)h      
74 to kill *gut ~ *gət      
39 to cook word info *guəŋ ~ *gəŋ      
94 to throw word info *gwa[ ]ŋ      
123 to flow *h[u]rʔ ~ *huər[ ]      
86 to grow word info *h[ɔ]n ~ *h[ɔɔ]n      
35 to vomit *ha(a)k      
75 to die, be dead *haan      
37 to eat *haap ~ *hu(u)p      
172 to climb word info *haaw      
158 narrow *hat      
40 to drink *hu(u)t ~ *hu(u)c to drink or suck    
12 skin *huur      
123 to flow *huəc      
35 to vomit *hɔɔk      
86 to grow word info *hə(ə)n      
101 to fly *hə(ə)r      
143 fire *j[n]ŋəl      
91 to buy *j[u]l ~ *jiəl      
179 near *jal      
23 blood *jhaam ~ *jhiim      
79 stick/wood *jhooʔ ~ *jhəəʔ ~ *jheeʔ tree, wood    
67 to sew word info *ji(i)ɲ      
155 long word info *jliiŋ ~ *jla[i]ŋ      
54 man/male *jm[oo]l      
180 far *juh      
133 rain *juuŋ      
151 green *jŋaar ~ *jŋ[ɔɔ]r      
116 flower *jɔ[ ]r      
4 leg/foot *jə(ə)ŋ ~ *juŋ ~ *juəŋ      
142 heavy *jən ~ *j[u]n      
206 Ten word info *jət      
52 to stand *jəŋ ~ *juuŋ ~ *ji(i)ŋ      
145 smoke word info *jʔiəm      
29 to sniff, smell *jʔuuɲ ~ *jhuuɲ      
142 heavy *k[ ]t1am      
83 to work word info *k[i]ɲ ~ *kuŋ      
53 person/human being *k[n]muʔ      
156 thin word info *k[n]ɗaʔ      
90 to dig *k[oo]c      
90 to dig *k[u]r      
90 to dig *k[ɯə]ŋ      
55 woman/female *ka(a)n      
41 to bite *ka(a)p      
77 to scratch word info *kaac      
111 fish *kaʔ      
118 grass *kbat      
148 white *kbooʔ      
135 lightning *kc[a]s      
75 to die, be dead *kc[ə]t      
58 wife *kdɔɔr ~ *kdar      
36 to spit *khaak ~ *khaik      
90 to dig *khaay ~ *khəəy      
129 moon *khəyʔ      
41 to bite *kiit ~ *kiət ~ *kət      
142 heavy *kjəʔ ~ *kjək      
148 white *kl[uə]k      
135 lightning *klais      
209 One Hundred word info *klam      
148 white *klaŋʔ ~ *kla[a]ŋ[ ]      
19 shoulder *klip      
14 belly *kluuŋ ~ *[k]luəŋ      
191 all *klɔʔ      
104 fat/grease *kləɲ      
10 dirty *kmuuʔ ~ *kmuəʔ ~ *kməʔ      
112 rotten word info *kmuʔ ~ *kmuəʔ ~ *kmu(ə)h      
102 rat *kn1[i]ʔ      
15 bone *knt2iiŋ      
162 old word info *kra[ ]ʔ ~ *[k]ra[ ]h      
6 road/path *kraʔ      
153 big *kroʔ      
149 red *ks[aw]ʔ *guuh      
121 sand *ksa(a)c      
99 feather *ksu(u)l hair, fleece    
36 to spit *ksɔh      
176 below *kt1aal under-surface, under    
98 egg *kt1əm      
44 to hear *kt1əŋ ~ *kt1aŋ      
43 ear *kt2uur ~ *kt2uər      
12 skin *kt[aw]ʔ      
24 head *ku(u)y      
56 child *kuun ~ *kuən      
77 to scratch word info *kuut ~ *kuət ~ *kət      
78 to cut, hack word info *kuəl ~ *kəl      
89 to hold word info *kuəm ~ *kəm      
175 above *kw[əə]y      
89 to hold word info *kwan      
136 wind *kyaal      
148 white *kɓɔɔk      
78 to cut, hack word info *kɔh      
25 neck *kɔʔ ~ *kɔ(ɔ)k      
39 to cook word info *kɗaŋ      
152 small *kɗi(i)t ~ *kɗiət      
141 wet *kʔaac      
48 to sleep *l[ə]c      
80 to split word info *lah      
135 lightning *laik lu(u)k ~ *laik luək      
164 good *liəm      
70 to shoot word info *lmɓ[ə]ŋ      
80 to split word info *lpa(a)k ~ *lpaik ~ *lpiək      
73 to steal *lu(ə)c ~ *lə(ə)c ~ *lac      
120 stone *luk      
9 to swim *luyʔ ~ *luuy[ ] ~ *luəy[ ] ~ *ləəy[ ]      
175 above *luŋ ~ *luəŋ ~ *ləŋ      
107 worm (earthworm) *luər      
48 to sleep *lək      
164 good *ləʔ      
141 wet *lʔu(u)k      
104 fat/grease *lʔus      
167 night *m[h][ɯə]h      
167 night *m[h][ɯə]ʔ      
188 what? word info *m[o]ʔ ~ *m[o]h      
167 night *ma(a)ŋ      
45 eye *mat   1  
59 mother *maʔ      
59 mother *meeʔ ~ *ʔmeeʔ      
183 thou *mi[i]ʔ ~ *miih      
30 mouth *miɲ[ ] ~ *miəɲʔ ~ *muuɲ[ ] ~ *muəɲ[ ]      
133 rain *miʔ ~ *mih ~ *miiw      
50 to dream *mp[ɔ]ʔ      
53 person/human being *mraʔ      
27 nose *mu(u)h ~ *muus      
42 to suck *mum      
166 correct, true *mun      
197 One word info *muuy ~ *muəy ~ *muuɲ      
109 mosquito *muuys ~ *muə[y]s      
44 to hear *mə(ə)c      
177 this *niʔ ~ *nih      
160 painful, sick *njiiʔ      
32 tongue *nt1aak ~ *l(n)t1aak      
188 what? word info *nɔʔ      
177 this *nɔʔ ~ *nɔh      
116 flower *p[ɔ]h      
201 Five word info *p[ɗ]am      
132 fog *paay cloud, mist    
101 to fly *par      
88 to squeeze word info *pat ~ *pa(a)c      
70 to shoot word info *paɲʔ   1  
19 shoulder *paʔ ~ *pah      
88 to squeeze word info *pi(i)t ~ *piət      
93 to pound, beat word info *pis ~ *pəs      
186 you *piʔ      
199 Three word info *piʔ      
116 flower *pkaaw ~ *pkaʔ      
19 shoulder *pliik      
128 sky *pliɲ ~ *[p]liiɲ ~ *[p]liəɲ   1  
117 fruit *pləyʔ      
98 egg *pləŋ[ ]      
98 egg *pləəŋʔ      
87 to swell word info *pooʔ ~ *pooŋ      
100 wing *pr[a]c      
104 fat/grease *priiŋ ~ *priəŋ ~ *pru[ə]ŋ      
145 smoke word info *pt1[əw]ʔ      
92 to open, uncover *pu(u)h ~ *puəh ~ *pəh      
87 to swell word info *pu(u)k      
137 to blow word info *puh ~ *puus      
200 Four word info *punʔ ~ *puən[ ] ~ *pan[ ]      
137 to blow word info *puut ~ *p[əə]t      
92 to open, uncover *pə(ə)k      
55 woman/female *pən      
92 to open, uncover *pəəs      
86 to grow word info *r[ɔɔ]y      
174 in, inside *ra(a)m to be in, under water    
162 old word info *raal      
196 to count *rap      
69 to hunt word info *rbaʔ      
209 One Hundred word info *rhiəŋ      
17 liver *ri(i)s      
76 to live, be alive *ri(i)s      
118 grass *riip      
82 dull, blunt *ril      
115 root *ris ~ *riəs ~ *rəs ~ *rʔiəs      
80 to split word info *rlaak ~ *rlaik      
44 to hear *rməŋ      
127 woods/forest *ru(u)k      
101 to fly *ru(u)y ~ *ruəy ~ *ruhay      
95 to fall word info *ruh ~ *rus ~ *raah ~ *raas      
16 intestines *ruuc ~ *ruəc      
91 to buy *ruut ~ *ruət      
13 back word info *ruŋʔ ~ *ruuŋ[ ] ~ *ruəŋ[ ]      
85 to choose *ruəs ~ *rə(ə)s ~ *raas      
16 intestines *rwiə[ŋ]      
140 dry word info *rɔʔ ~ *rɔs ~ *srɔs      
6 road/path *rɗiŋ ~ *rɗiəŋ      
76 to live, be alive *rə(ə)s      
52 to stand *rə(ə)y      
64 to say *rʔah      
196 to count *rʔis      
140 dry word info *s[ɔ]h ~ *səh      
1 hand *sii[ʔ]      
161 shy, ashamed *siil ~ *siəl ashamed    
100 wing *slaap      
114 leaf *slaʔ      
143 fire *slaʔ ~ *slaas      
27 nose *smuər      
10 dirty *smək      
130 star *smʔaɲ      
100 wing *sn1iəŋ      
31 tooth *sra[a]ŋ      
139 cold word info *sriit ~ *sriət      
42 to suck *sru(u)p      
26 hair word info *su(u)k ~ s(u)ək      
201 Five word info *suun ~ *suən ~ *sən      
81 sharp *suut      
5 to walk *swa[a]k      
94 to throw word info *swiəŋ      
147 black *syuəŋ      
144 to burn word info *sŋiit      
61 house *sŋiʔ ~ *sŋih ~ *sŋiiw      
191 all *səm      
47 to yawn *sʔaap   1  
138 warm word info *t1aɲ      
72 to hit word info *t1eh      
204 Eight word info *t1haam      
153 big *t1ih      
84 to plant *t1iil ~ *t1əl      
20 to know, be knowledgeable *t1iim      
1 hand *t1iiʔ      
105 tail *t1iə[ŋ]      
54 man/male *t1l[ə]w[ʔ]      
16 intestines *t1la[a]k      
10 dirty *t1lu(u)k ~ *t1luək ~ *t1lək      
7 to come *t1luuh ~ *t1ləh      
17 liver *t1luəm ~ *t1ləəm      
163 new *t1miʔ      
126 lake *t1nlaaw[ ]   1  
202 Six word info *t1praw      
65 rope *t1rliʔ   1  
178 that *t1uuy ~ *t1uəy ~ *t1aay      
173 at *t1uuʔ      
202 Six word info *t1uəl      
18 breast *t1ɔh      
120 stone *t2mɔʔ      
132 fog *t2uk cloud, mist    
168 day *t2ŋiiʔ      
179 near *t2ɗih ~ *t2ɗəh ~ *t2ɗiʔ      
86 to grow word info *t2ə(ə)m ~ *t2am plant, to grow, to begin    
112 rotten word info *t2ʔu(u)m[ ] ~ *t2ʔam[ ] ~ *t2huums      
79 stick/wood *t2ʔɔɔŋ tree, wood    
190 other *t[rn]əh      
52 to stand *taaw      
94 to throw word info *thəys      
119 earth/soil *tih      
48 to sleep *tiik      
49 to lie down word info *tiik      
48 to sleep *tiək      
49 to lie down word info *tiək      
20 to know, be knowledgeable *tiɲ ~ *təɲ      
107 worm (earthworm) *tjooʔ      
139 cold word info *tkat ~ *tkiət ~ *tkuət      
51 to sit *tkaw[ʔ]      
94 to throw word info *tli[ ]ʔ      
73 to steal *tnt1u(u)ŋ      
43 ear *tr(-)t1iək      
54 man/male *tru(u)s ~ *truəs      
6 road/path *truuŋ ~ *truəŋ   1  
178 that *tɔʔ      
141 wet *tɗiək ~ *[t]ɗik      
151 green *tʔiir ~ *tʔər blue, green    
8 to turn word info *wa(a)r      
94 to throw word info *wa(a)t      
8 to turn word info *wi(i)l      
75 to die, be dead *ya(a)p      
93 to pound, beat word info *ya[a]k      
34 to cry *yaam      
46 to see *yɔl      
28 to breathe *yəm      
22 to fear *ŋ[ɔ]h      
22 to fear *ŋ[ɔɔ]ʔ      
51 to sit *ŋguy      
92 to open, uncover *ɓ[ə]h ~ *ɓah      
38 to chew word info *ɓaam      
198 Two word info *ɓaar      
118 grass *ɓat      
48 to sleep *ɓic      
49 to lie down word info *ɓic      
48 to sleep *ɓiəc      
49 to lie down word info *ɓiəc      
112 rotten word info *ɓuk ~ *kɓuk ~ *[b]huk      
125 salt *ɓɔɔh      
106 snake *ɓəs      
122 water word info *ɗaak      
179 near *ɗat ~ *ɗac      
152 small *ɗuuc ~ *ɗuəc ~ *cɗuəc      
61 house *ɗuŋ      
152 small *ɲ[ee]ʔ      
53 person/human being *ɲaʔ ~ *ɲah      
122 water word info *ʔ[o]m      
199 Three word info *ʔ[ə]y      
177 this *ʔ[ɯə]ʔ      
103 meat/flesh *ʔah      
195 no, not *ʔam not    
87 to swell word info *ʔas ~ *ʔəs      
173 at *ʔaʔ      
60 father *ʔbaaʔ      
48 to sleep *ʔiic      
49 to lie down word info *ʔiic      
48 to sleep *ʔiəc      
49 to lie down word info *ʔiəc      
22 to fear *ʔt1uuŋ      
131 cloud word info *ʔu(u)t      
199 Three word info *ʔu(u)y ~ *ʔuəy      
143 fire *ʔuɲ      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: