https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paiwan (Stimul L04)

Source/Author:  Li (2004) 
Notes:  Li, Paul Jen-kuei. 2004. "Basic Vocabulary for Formosan Languages and Dialects." In Li, Paul Jen-kuei. 2004. Selected Papers on Formosan Languages. Taipei, Taiwan: Institute of Linguistics, Academia Sinica. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 203
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Paiwan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
11 dust      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
71 to stab, pierce      
82 dull, blunt      
102 rat      
116 flower      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
171 to hide word info      
173 at      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
64 to say ʔivu      
65 rope kaciya      
78 to cut, hack word info vənakaɬ      
95 to fall word info makəLu      
6 road/path daLan   1  
9 to swim ləmaŋuy   1  
14 belly tiyaɬ   1  
15 bone cuʔəLal   1  
17 liver ʔacay   1  
18 breast tutu   1  
19 shoulder ʔavan   1  
24 head ʔuLu   1  
25 neck Liʔu   1  
32 tongue səma   1  
35 to vomit mutaʔ   1  
37 to eat kəman   1  
41 to bite kəmac   1  
43 ear caLiŋa   1  
45 eye maca   1  
47 to yawn məsuaw   1  
50 to dream səpi   1  
54 man/male uʔalay   1  
61 house umaʔ   1  
63 name ŋadan   1  
69 to hunt word info ʔəmalup   1  
70 to shoot word info pənanaʔ   1  
73 to steal cəmakaw   1  
75 to die, be dead macay   1  
79 stick/wood kasiv   1  
85 to choose pəniLiʔ   1  
90 to dig kəmaLi   1  
91 to buy vənəLi   1  
96 dog vatu   1  
98 egg ʔəciLu   1  
105 tail iku   1  
108 louse word info kucu   1  
122 water word info zalum   1  
125 salt ʔatiya   1  
130 star vituʔan   1  
133 rain ʔudal   1  
143 fire sapuy   1  
146 ash ʔavu   1  
155 long word info Laɖuʔ *Naduq 1  
156 thin word info lusəpisəpit   1  
161 shy, ashamed səmiyaʔ   1  
163 new vaʔuwan   1  
168 day muʔadadaw day 1  
168 day ʔadaw sun 1  
170 when? word info nuŋida   1  
181 where? word info inuwan   1  
181 where? word info inu   1  
182 I tiakən   1  
183 thou tisun   1  
185 we word info titən inclusive 1  
185 we word info -itən inclusive 1  
190 other zuma other person 1  
194 how? word info kinuda   1  
197 One word info ita   1  
198 Two word info ɖusa   1  
199 Three word info təLu   1  
200 Four word info səpat   1  
201 Five word info Lima   1  
202 Six word info unəm   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female vavayan   1, 105  
60 father kama   1, 23  
59 mother kina   1, 27  
2 left kaviri   1, 42  
67 to sew word info cəmaʔis   1, 52  
1 hand Lima   1, 64  
3 right kanavaɬ   1, 67  
100 wing paLal   10  
114 leaf asaw   10  
162 old word info vuLuvuluŋ   102  
178 that azuwa   13  
177 this aycu   14  
188 what? word info anəma   16  
184 he/she timadu   17  
186 you timun   1?  
12 skin ʔalic   2  
31 tooth alis   2  
38 to chew word info ʔəməLəʔəL   2  
84 to plant təmaLəm   2  
97 bird ʔayaʔayam   2  
129 moon ʔilas   2  
136 wind vaLi   2  
147 black ʔucəŋəcəŋəL Expected final [ɬ]. -EG 2  
152 small kəɖikəɖi   2  
175 above vavaw   2  
185 we word info -amən exclusive 2  
185 we word info tiamən exclusive 2  
189 who? word info tima   2  
193 if nu   2  
23 blood damuʔ   20  
157 thick word info kuɖəmədəməL   21  
169 year caviɬ   22  
5 to walk dəmavac   23  
115 root kapaz   24  
190 other ʔaLiʔaLi other person 24  
187 they tiamadu   26  
83 to work word info karakuda   27  
21 to think kinəmənəm   28, 34  
94 to throw word info vənuluʔ   29  
118 grass cəməL   3  
135 lightning Ladap   3  
195 no, not ini not 3  
196 to count səmupu   3  
204 Eight word info aLu   3  
142 heavy sadəLuŋ   3, 53  
111 fish ciʔaw   30  
117 fruit vaŋal   31  
119 earth/soil kadunaŋan ground 31  
137 to blow word info dəmapəs   31  
126 lake Latuk   32  
93 to pound, beat word info pənaysu   35  
7 to come maŋətəz   36  
120 stone ʔacilay   37  
86 to grow word info məʔaca   40  
174 in, inside itaLat   40  
180 far cada   41  
113 branch word info riciŋ   42  
27 nose ŋudus   42, 44  
172 to climb word info ləvavaw   43  
40 to drink təməkəL   44  
42 to suck səmaŋərup   46  
87 to swell word info minəvaLak   46  
38 to chew word info mapu   48  
44 to hear kiLaŋda   49  
205 Nine word info siva   5  
206 Ten word info puLuʔ   5  
52 to stand migacuɬ   51  
124 sea lavək   51  
192 and kati   51  
16 intestines vu   52  
26 hair word info ʔuvaɬ *qubaN 52  
92 to open, uncover səmuʔələv   52  
34 to cry ʔəmauŋ   53  
62 thatch/roof ʔaliv   53  
110 spider kumakuma   53  
123 to flow səʔalud   53  
159 wide taliʔaca   53  
76 to live, be alive valwalut   54  
4 leg/foot dapaɬ   55  
81 sharp raday   55  
107 worm (earthworm) ʔatuɖay   55  
158 narrow talikəɖi   55  
56 child kakəɖiyan   56  
74 to kill ʔəmci   56  
106 snake ʔatuvi   57  
28 to breathe minasi   58  
99 feather paLal   58  
104 fat/grease ʔaLum   58  
151 green liluwaluwas   58  
191 all pənulat   58  
22 to fear marəkut   59  
29 to sniff, smell səməʔu   59  
78 to cut, hack word info səmʔas   59  
167 night ʔacəməcəmət   59  
25 neck udun   60  
8 to turn word info mavaLidi   61  
77 to scratch word info gəmucguc   62  
88 to squeeze word info maʔaʔiziŋ   62  
166 correct, true paʔuLid   64  
101 to fly mipərəpər   65  
145 smoke word info cəvuɬ   65  
103 meat/flesh vutuɬ   66  
128 sky tarivavaw   68  
176 below təku   68  
30 mouth aŋaɬ   69  
153 big kuɖakuɖaL   69  
165 bad, evil saLutuk   69  
13 back word info caLag   70  
80 to split word info mapədi   70  
109 mosquito cacarag   70  
134 thunder cəraraʔ   70  
121 sand vudas   72  
20 to know, be knowledgeable kəməlaŋ   73  
39 to cook word info kəmsa   73  
46 to see pacun   75  
48 to sleep taʔəd   75  
154 short word info ɖikit   75  
33 to laugh pədəLi   77  
141 wet təvətəvəŋ   77  
36 to spit səmudiLay   78  
149 red ʔudidiɬ   78  
144 to burn word info malama   79  
72 to hit word info dəmukuL   80  
148 white vutəʔitəʔiɬ   80  
160 painful, sick saʔətu   80  
66 to tie up, fasten vənəŋət   81  
89 to hold word info kəmaLaɖay   81  
112 rotten word info macəmu   82  
131 cloud word info ʔərəpus   82  
138 warm word info cəmulu hot 83  
179 near dədət   83?  
139 cold word info laləʔəL   86  
195 no, not pasaLiw no 88  
140 dry word info namətad   90  
164 good naŋuwaʔ   90  
51 to sit ʔəmiLad   92  
10 dirty pənaliʔ   96  
182 I -akən   x  
183 thou -sun   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: