https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lachi (Tân Lợi)

Source/Author:  Ryuichi Kosaka 
Notes:  Kosaka, Ryuichi [小坂, 隆一]. 2000. A descriptive study of the Lachi language: syntactic description, historical reconstruction and genetic relation. Ph.D. dissertation. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies.

This variant is spoken in Tân Lợi hamlet (Thôn Tân Lợi), Bắc Quang District, Hà Giang Province, Vietnam. Data was collected in December 1994, December 1995, and July 1998 by Ryuichi Kosaka.

Notes:
/-N/ = nasalizes preceding vowel. It is not a consonant.
/ŋw/ = labialized velar nasal syllabic sonorant 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 240
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Western Kra 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
88 to squeeze word info      
124 sea      
161 shy, ashamed      
194 how? word info (pjiN23) ɕiN43 na21      
178 that bjɔ22 medial    
128 sky bo23   51?  
135 lightning bo23 phe45 pe45 verb    
134 thunder bo23 qɑ0 ɕa45      
204 Eight word info bə23      
183 thou bɛ23      
171 to hide word info ca21      
112 rotten word info caN45      
197 One word info cam22      
148 white ci0 ʔi23   67  
91 to buy ciN43      
18 breast co22   39  
42 to suck co22      
16 intestines cɛ21   48  
31 tooth fi43      
198 Two word info fu43   1  
207 Twenty word info fu43 pɛ45   19  
105 tail fɛ45   54?  
44 to hear jo45 co45      
92 to open, uncover jɑ43      
51 to sit ka0 ki21      
188 what? word info ka45   48  
142 heavy kaN43   43  
139 cold word info keN0 ke23   68  
159 wide kha22      
26 hair word info kha23 cɔ45      
158 narrow khi0 khi22   43  
6 road/path khiN43   28?  
61 house kho43   47  
166 correct, true kho45   54?  
182 I khu43   1  
182 I khwi43   1?  
188 what? word info ki45      
37 to eat ko43 to eat/drink 29  
40 to drink ko43 to eat/drink 21  
82 dull, blunt ko43 lew21      
90 to dig kɔ43   40  
166 correct, true kɛ43      
184 he/she kɛ43   23  
120 stone la0 wu23      
190 other la0 wɔ22      
163 new la0 ʔm45      
80 to split word info le21 to split into strips    
195 no, not lew21   43  
114 leaf li43   37  
114 leaf li43 thuN23   37  
205 Nine word info lju22   28  
43 ear lu23   30  
118 grass lɔ43   22  
90 to dig lɔ45      
59 mother m0 be43      
89 to hold word info m0 fɔ45      
22 to fear m0 lju23   43, 51  
32 tongue m0 ljɔ22      
68 needle m0 lɛ45   24  
104 fat/grease m0 na23      
21 to think m0 nɑ23 (nɛ23)   54  
60 father m0 pa22   26  
50 to dream m0 paN43   8  
87 to swell word info m0 pho23      
65 rope m0 qɛ43      
186 you m0 te43   3  
130 star m0 thji0 lji23   46  
129 moon m0 thjo23 moon 44  
131 cloud word info m0 to0 bo23      
132 fog m0 to0 bo23 cu45 m0 to0 bo23 = cloud 49  
131 cloud word info m0 to0 bo45      
30 mouth m0 ɕiN43   28  
201 Five word info m23   1  
208 Fifty word info m23 pɛ45   8  
109 mosquito ma21 kɔN0 kɔN43      
67 to sew word info me45      
129 moon mi23 month    
58 wife mja0 cu23   42  
110 spider mja0 nji0 ŋwɔ45      
14 belly mja0 nu21      
59 mother mja22   39  
28 to breathe mja23 ɕaN23   51  
112 rotten word info mji0 ʔŋw22      
29 to sniff, smell mji22   48  
117 fruit mji22      
74 to kill mji23 to kill a person 54  
153 big mji23      
86 to grow word info mji23 wu22 ʔi45      
116 flower mjɔ45   45  
42 to suck mɑ21   38  
99 feather mɛ45   47  
24 head na0 kha23   19  
151 green na0 mi45   49  
181 where? word info na45   44  
147 black nam0 lja45   57  
45 eye nam0 tju43   1  
193 if new45 mɑ22      
150 yellow ni0 ni45      
47 to yawn nji0 bo45      
96 dog nji0 m45   63  
54 man/male nji0 po22   54  
187 they nji0 qe45      
174 in, inside nji0 quN45   30  
35 to vomit nji0 qɑ0 tji23      
167 night nji0 wɔ23      
123 to flow nji0 ɕu22      
56 child nji0 ʔi23      
172 to climb word info nji0 ʔɔ45 to climb a mountain 29?  
70 to shoot word info nji22      
72 to hit word info nji22      
177 this nji22   1  
55 woman/female nji4 mja22 source only lists 4 (not 43 or 45) as the tone 54  
172 to climb word info nju23 to climb a tree    
96 dog njum45   63  
76 to live, be alive nu0 le45   48  
96 dog nu0 m45   63  
157 thick word info nu0 tho23      
73 to steal num22   36?  
96 dog num45   63  
202 Six word info nɑ23   1  
189 who? word info nɔ22   27  
192 and nɔ22      
137 to blow word info pa21 to blow (of the wind) 52  
137 to blow word info pe23 to blow (of the wind) 52  
143 fire pe43   1  
75 to die, be dead peN21      
169 year phji23   52  
62 thatch/roof phji23 kho43      
176 below phjiN22      
144 to burn word info phjɔ45 to burn (grass) 65?  
4 leg/foot pho22 khɔ45   42  
9 to swim phu23 (ʔi22)   67  
101 to fly phɑN23   55  
95 to fall word info phɛ45 kɔ45      
11 dust piN0 piN21      
175 above pji0 ʔi45      
74 to kill pji22 to kill a chicken 55  
67 to sew word info pji43   23  
23 blood pju23   28  
57 husband po0 ɕɔ23      
10 dirty pu0 caN45      
3 right pu0 ja45      
2 left pu0 ljɔ22   51  
149 red pu0 thjɔ22   66  
200 Four word info pu43   11  
206 Ten word info pɛ45   1  
173 at qe21   34  
136 wind qhi22   60  
100 wing qhu23      
71 to stab, pierce qhɑ22      
49 to lie down word info qhɔ21      
66 to tie up, fasten qhɔN23      
140 dry word info qhɛ0 qhɛ45      
113 branch word info qu0 ka43      
53 person/human being qu21      
7 to come qu23      
19 shoulder quN0 phu22   1  
115 root qɑ0 ci43   33  
25 neck qɑ0 ju45   54  
180 far qɑ0 le23   54  
179 near qɑ0 lju21   70  
164 good qɑ0 lɑ23      
63 name qɑ0 nji23   21  
12 skin qɑ0 tu43   58  
106 snake qɑ0 ŋw23   50  
165 bad, evil qɑ0 ɕi22   55?  
79 stick/wood qɑ0 ɕi23   17  
33 to laugh qɑ0 ɕu43   73  
145 smoke word info qɑN0 pe43   54  
107 worm (earthworm) qɑN0 qhi22   30  
15 bone qɑN0 thɔ45      
38 to chew word info qɔ23   42  
209 One Hundred word info qɛ45   31  
191 all ta0 mja23      
46 to see ta0 qɑ45   69  
17 liver ta45   1  
84 to plant taN22   20  
98 egg taN43 qɑ43   42  
146 ash te23   43?  
185 we word info te23 inclusive 37  
203 Seven word info te23   1  
108 louse word info te43   1  
185 we word info te43 exclusive 37  
199 Three word info te43 needs more investigation 1?  
78 to cut, hack word info te45   94  
170 when? word info tha0 na45      
36 to spit the23   69  
39 to cook word info thjɔ23   62  
156 thin word info thuN0 ŋwi22      
210 One Thousand word info thuN23   31  
127 woods/forest thuN45   72  
126 lake thum43 mji23      
160 painful, sick thɔ45 kɔ45      
64 to say thɛ45   85  
41 to bite tja23   47  
8 to turn word info tji0 kheN43      
8 to turn word info tji0 khiN43      
64 to say tji0 phjɔ23   85  
34 to cry tji0 ɲɔ22   52  
154 short word info tjiN0 tji45 short (of height) 64  
93 to pound, beat word info tjiN22   23  
154 short word info tjim0 tji45 short (of height) 71  
13 back word info to0 lɑ45   63  
141 wet to0 tum22   59  
35 to vomit to21   3  
112 rotten word info tum22      
83 to work word info wi22   59  
5 to walk wu22   28  
168 day wɑN23   41  
155 long word info wɛ0 wɛ45      
94 to throw word info wɛ22 to throw (underhand) 62  
48 to sleep ŋwi22   67  
48 to sleep ŋwi22 na23   67  
127 woods/forest ŋwo45      
26 hair word info ɕaN43   48  
139 cold word info ɕam0 ɕe22   73  
85 to choose ɕiN45      
20 to know, be knowledgeable ɕu43   60  
71 to stab, pierce ɕu45      
52 to stand ɕɔN22 ʔi45      
69 to hunt word info ɕɔN43   21  
154 short word info ɲe0 ɲe45 short (of length)    
94 to throw word info ɲe45 to throw (overhand)    
162 old word info ɲu22      
125 salt ɲu23   23  
81 sharp ɲɑ21      
133 rain ɲɑ23   38  
121 sand ɲɑ43   64  
27 nose ɲɑ45   39  
102 rat ʔa0 lja45   57  
111 fish ʔa0 lji22   65  
97 bird ʔa0 nɔ45   1  
196 to count ʔaN22   52  
152 small ʔaN23   72?  
138 warm word info ʔam0 te22      
122 water word info ʔi22   40  
178 that ʔi22 distal    
175 above ʔi45      
1 hand ʔm45   1  
77 to scratch word info ʔm45 ko22   1?  
119 earth/soil ʔu23   53  
103 meat/flesh ʔɔ22   59  
144 to burn word info ʔɔ45 to burn, ignite 69  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: