https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pa-Hng (Gundong)

Source/Author:  Mao Zongwu, Li Yunbing 
Notes:  毛宗武, 李云兵 / Mao Zongwu, Li Yunbing. 巴哼语研究 / Baheng yu yan jiu (A Study of Baheng [Pa-Hng]). Shanghai: 上海远东出版社 / Shanghai yuan dong chu ban she, 1997.

The selected dialect is spoken in Gundong (滾董), Liping County (黎平县), Guizhou, China.

The Gundong Pa-Hng tones are:
1 = /35/
2 = /33/
3 = /22/
4 = /22/
5 = /55/
6 = /44/
7 = /53/
8 = /31/
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 188
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 6
 
Classification:  Hmong-Mien:Hmongic:Pa-hng 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 8 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a33 vaŋ33 ȵ ̥ei53      
191 all      
192 and na33      
146 ash qa22 si22      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil ȵa53      
14 belly a33 ŋ ̥ŋ22      
176 below a33 qoŋ35 ȵ ̥ei53      
153 big l̥jo35      
153 big pɛ44      
97 bird taŋ35 moŋ44      
147 black kwaŋ33      
23 blood ȵ ̥ei22      
15 bone qa22 soŋ22      
113 branch word info      
18 breast mei35      
56 child ta55 qa22      
131 cloud word info qa33 toŋ55      
139 cold word info ȵaŋ55      
166 correct, true      
168 day qa22 n̥ei35      
10 dirty pɛ53 lɛ53      
96 dog qa22 ljaŋ53      
140 dry word info qhei22      
82 dull, blunt      
11 dust qa22 mu22      
43 ear a33 khoŋ22 njo33      
119 earth/soil qa22 lei33      
98 egg qo55      
204 Eight word info ji31      
45 eye qoŋ55 mi44      
180 far ko35      
104 fat/grease tɕɔŋ44      
60 father a22 pa53      
99 feather ti35      
208 Fifty word info tja35 ku31      
143 fire qa22 tou22      
111 fish njo22      
201 Five word info tja35      
116 flower pei33 sɔ33      
132 fog ɔ ̋35      
200 Four word info ti35      
117 fruit tjei22      
164 good nɛ44      
118 grass so22      
151 green njo35      
26 hair word info ti35      
1 hand qa44 pu22      
184 he/she nu22      
24 head a33 toŋ33 ti22      
142 heavy ȵ ̥a22      
61 house qa44 tjo22      
194 how? word info ti31 n̥ei53      
57 husband lɛ33 vi22      
182 I vaŋ22      
193 if      
174 in, inside qɔ22 tjo22      
16 intestines taŋ35 ŋ ̥ŋ22 small intestines    
126 lake a33 hu22 Chinese   L
114 leaf qa22 njaŋ33      
2 left pu22 khaŋ22      
4 leg/foot qa44 lu35      
135 lightning jɛ53 mo35      
17 liver a33 hjeŋ35      
155 long word info to22      
108 louse word info ȵ ̥i22      
54 man/male qo22 taŋ35 njɛ33      
103 meat/flesh ŋɛ33      
129 moon l̥a55 month    
129 moon a33 l̥a55 qa22 ma22 moon    
109 mosquito ma22 joŋ22      
59 mother a22 mɛ53      
30 mouth a33 la55      
63 name a33 mu55      
158 narrow ŋɛ31      
179 near jo55      
25 neck a33 ŋɔŋ22      
68 needle kaŋ35      
163 new seŋ35 Chinese   L
167 night qa22 ma22      
205 Nine word info ko33      
195 no, not ŋ35      
27 nose a33 njɔ44      
162 old word info      
197 One word info ji22      
209 One Hundred word info pe55      
210 One Thousand word info sɛ55      
190 other      
160 painful, sick ma35      
53 person/human being njɛ33      
133 rain aŋ35 moŋ44      
102 rat taŋ35 neŋ22      
149 red tai44      
3 right pu22 kwɛ31      
6 road/path qo22      
115 root koŋ33 tja35      
65 rope tei33 l̥ei55      
112 rotten word info      
125 salt ȵo22      
121 sand qa22 sa35      
124 sea a33 hɛ22 Chinese   L
203 Seven word info tɕaŋ55      
81 sharp ŋeŋ35      
154 short word info laŋ22      
19 shoulder tja55 ko31      
161 shy, ashamed      
202 Six word info tɕu55      
12 skin qa22 lju55      
128 sky a33 vaŋ33      
152 small ju55      
145 smoke word info qa22 u35      
106 snake neŋ35      
110 spider qa22 ji55      
130 star a33 qaŋ35      
79 stick/wood      
120 stone qa22 jo35      
105 tail tai33 tai22      
206 Ten word info ku31      
178 that ŋ55      
62 thatch/roof a33 pei22 haŋ22      
187 they nu22 mu55      
157 thick word info tei35      
156 thin word info ȵi22      
177 this ŋ22      
183 thou mu33 both singular and plural    
199 Three word info pou35      
134 thunder mo35      
41 to bite ta31      
137 to blow word info thjo35      
28 to breathe      
144 to burn word info qaŋ35      
91 to buy mi44      
38 to chew word info vɔ22      
85 to choose ljei44      
172 to climb word info qɔ33      
7 to come tei33      
7 to come noŋ55 to arrive    
39 to cook word info tɕou22 Chinese   L
196 to count      
34 to cry ŋa55      
78 to cut, hack word info nou22      
75 to die, be dead tei44      
90 to dig khɔ35      
50 to dream mi55      
40 to drink hɔ53      
37 to eat naŋ33      
95 to fall word info no55      
22 to fear ȵ ̥ɛ55 afraid    
123 to flow lo22      
101 to fly jei55      
86 to grow word info tɕaŋ33 Chinese   L
44 to hear n̥oŋ22      
171 to hide word info ɛ53      
72 to hit word info mɔ53      
89 to hold word info ai22      
69 to hunt word info      
74 to kill ta55      
20 to know, be knowledgeable ko53 pi35 to know    
20 to know, be knowledgeable ȵa55 to be knowledgable about    
33 to laugh tɕa53      
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover po53      
84 to plant      
93 to pound, beat word info to22      
64 to say kaŋ22      
77 to scratch word info      
46 to see jaŋ33      
67 to sew word info joŋ33      
70 to shoot word info      
51 to sit ȵoŋ35      
48 to sleep vaŋ35      
29 to sniff, smell ȵ ̥i55      
36 to spit thju53      
80 to split word info pha55      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand tɕa44 = to walk    
73 to steal tɕɔ44      
42 to suck      
87 to swell word info oŋ55      
9 to swim      
21 to think saŋ22 Chinese   L
94 to throw word info pɛ33      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit ȵo22 tei55      
5 to walk tɕa44 to go    
5 to walk ȵi33      
83 to work word info      
47 to yawn ŋɛ22      
32 tongue tai33 njei31      
31 tooth qa44 ȵ ̥i22      
207 Twenty word info ȵaŋ44 ku31      
198 Two word info va35      
138 warm word info nou55 warm (of water)    
138 warm word info tɕaŋ35 hot (of weather)    
122 water word info aŋ35      
185 we word info pu35      
141 wet vei53      
188 what? word info ka55 jaŋ53      
170 when? word info      
181 where? word info ti31 tɕa35      
148 white kɔ35      
189 who? word info ti31 lɛ33      
159 wide kwei22      
58 wife a22 vo22      
136 wind aŋ35 tɕi55      
100 wing qɛ53 tei53      
55 woman/female wo22 thei53 njɛ33      
127 woods/forest tja35 jaŋ22      
107 worm (earthworm) qa22 joŋ35 earthworm    
169 year tɕaŋ55      
150 yellow kwei33      
186 you mu33 both singular and plural    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: