https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Puyuma

Source/Author:  Pang-hsin Ting 
Identifiers:  ISO-639-3:pyu  Glottocode: puyu1239 
Notes:  Ting, Pang-hsin [丁邦新]. 1978. Reconstruction of Proto-Puyuma Phonology [古北南語的擬測]. Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, 49:321-391. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 149
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Puyuma 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
9 to swim      
10 dirty      
11 dust      
13 back word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear      
27 nose      
30 mouth      
32 tongue      
33 to laugh      
34 to cry      
35 to vomit      
40 to drink      
42 to suck      
44 to hear      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
51 to sit      
52 to stand      
56 child      
57 husband      
58 wife      
63 name      
67 to sew word info      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
95 to fall word info      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
110 spider      
117 fruit      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
127 woods/forest      
132 fog      
148 white      
149 red      
151 green      
155 long word info      
156 thin word info      
159 wide      
161 shy, ashamed      
165 bad, evil      
170 when? word info      
171 to hide word info      
173 at      
176 below      
181 where? word info      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
189 who? word info      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
1 hand *ɭima   1, 64  
2 left *tarawiri   1  
3 right *tarawalan   1, 68  
4 leg/foot *dapal foot 55  
4 leg/foot *pəriʔ calf of leg    
5 to walk *kawaŋ   91  
6 road/path *daɭan   1  
7 to come *alamu   37  
12 skin *ɭubiʈ   61  
14 belly *tial   1  
15 bone *ukak   19  
16 intestines *tinaʔi   1  
17 liver *rami   29  
18 breast *susu   1  
19 shoulder *ʔiyab   53  
23 blood *damuk   20  
24 head *taŋuruʔ   36  
25 neck *niʔən   94  
26 hair word info *ʔarbu *qaRbu 16  
28 to breathe *məŋaɖ   61  
29 to sniff, smell *ʈ-əm-aul   60  
31 tooth *wali   2  
36 to spit *t-əm-ama   79  
37 to eat *məkan   1  
38 to chew word info *əməɭʔəɭ   2  
39 to cook word info *d-əm-əru   74  
41 to bite *k-əm-araʈ   1  
43 ear *taɭiŋa   1  
43 ear *taŋiɭa   1, 72  
45 eye *maʈa   1  
46 to see *mənaʔu   76  
48 to sleep *alupəʔ   76  
50 to dream *matiaʔ   44  
53 person/human being *ʈau   1  
54 man/male *babayan   1?  
55 woman/female *maʔinayan      
59 mother *ina   1  
60 father *ama   1  
61 house *rumaʔ   1  
62 thatch/roof *saʔub   51  
64 to say *marŋay   99  
65 rope *ʈaɭi string (small) 1  
66 to tie up, fasten *b-ən-ətəbət   70  
66 to tie up, fasten *b-ən-aliʔəʈu      
68 needle *daʔum   1  
70 to shoot word info *p-ən-anaʔ   1  
74 to kill *p-in-aʈay   2  
75 to die, be dead *m-in-aʈay   1  
76 to live, be alive *kaɖu to live    
76 to live, be alive *baʔaw alive 51  
77 to scratch word info *magatəɭ   61  
78 to cut, hack word info *maʈək to cut wood 3?  
79 stick/wood *kawi tree/wood 1  
83 to work word info *kikarun   62  
84 to plant *smaɭəm < *s-um-aRem 2  
87 to swell word info *hənarəʔ   1  
90 to dig *k-əm-uruʈ   41  
91 to buy *pamiɭiʔ      
92 to open, uncover *ʈuali   50  
93 to pound, beat word info *matinapan   36  
94 to throw word info *ʔ-əm-aʈəl      
96 dog *suan   71  
97 bird *ʔayam   2  
98 egg *buʈinun   47  
99 feather *gumul body hair 22  
100 wing *pakpak   33  
101 to fly *mubiʔi   30  
102 rat *kulabaw   1  
105 tail *ikur   1  
106 snake *unan   54  
107 worm (earthworm) *ʔuləd   27  
108 louse word info *kuʈu   1  
109 mosquito *kəŋkəŋ   96  
111 fish *kuraw if < *kalaw (MDR), should be ~kulaw 74  
112 rotten word info *matupaʔ   54  
113 branch word info *saʔaɖ   11  
114 leaf *biraʔ   2  
115 root *rami   3  
116 flower *ʔapuʈ   44  
118 grass *ʈaɭun   53  
119 earth/soil *darəʔ   30  
120 stone *barasaʔ   33  
121 sand *buʈək   58  
122 water word info *ʔənay   41  
126 lake *danaw   1  
128 sky *ɭaŋiʈ   1  
128 sky *ɭiŋaʈ   1  
129 moon *buɭan   1  
130 star *tiʔur   45  
131 cloud word info *kuʈəm   78  
133 rain *ʔudal   1  
134 thunder *ɖəruŋ   3  
135 lightning *ʈuliʔ   58  
136 wind *baɭi   2  
137 to blow word info *miyup to blow (with mouth) 1  
138 warm word info *biʔas hot 79  
139 cold word info *ʈaliŋtiŋ cold (of things) 82  
140 dry word info *marum   30  
141 wet *sapənəʔ   73  
142 heavy *aɭuɖun   3  
143 fire *apuy   1  
144 to burn word info *purbu   77?  
145 smoke word info *ʔasban   1  
146 ash *ʔabu   1  
147 black *ʔuɖəʔɖəm   1  
150 yellow *maɭuɭuʔ   18  
152 small *makitəŋ   85  
153 big *maʔiɖaŋ   2  
154 short word info *likti   11  
157 thick word info *kətibi   13  
158 narrow *saʔuʈ narrow (as a path) 49  
160 painful, sick *nana pain 75  
160 painful, sick *kualəŋ sick 76  
162 old word info *maʔiɖaŋ old (of age); = big 129  
163 new *bəkaɭ (?) 39  
164 good *ʔinaba   56  
166 correct, true *pamau   61  
167 night *karaub   21?  
168 day *wari day 17  
168 day *kadaw sun 1  
169 year *ami   23  
172 to climb word info *muiʈas   13  
172 to climb word info *muisaʈ   13  
174 in, inside *sabak inside 37  
175 above *isaʈ   42  
175 above *iʈas   42  
177 this *ini   1  
178 that *iɖu medial 13  
178 that *iɖiw distal 47  
179 near *adaləp   78  
180 far *adawil   2  
188 what? word info *əman   16  
190 other *naɖuma other (person) 1  
191 all *pənia   20  
194 how? word info *kəmuda   1  
197 One word info *sa   1  
198 Two word info *ɖua   1  
199 Three word info *ʈəɭu (?) 1  
200 Four word info *pat   1  
201 Five word info *ɭima   1  
202 Six word info *ənəm   1  
203 Seven word info *pitu   1  
204 Eight word info *waɭu   3  
205 Nine word info *iwa   5  
206 Ten word info *puɭuʔ   5  
207 Twenty word info *makabuʈaan (?) 17  
208 Fifty word info *maka-luaʈ      
209 One Hundred word info *saɭman   3  
210 One Thousand word info *sakuɖul   7  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: