https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Ong Be (Lincheng)

Source/Author:  Liang Min 
Notes:  ISO 639-3: onb Also called Lingao (临高) in China. The Lincheng (临城) dialect, which is the prestige/standard one, is used.

Source: 梁敏/Liang, Min. 临高語研究/Lingao yu yan jiu (A Study of Lingao). 上海/Shanghai: 上海远东出版社/Shanghai yuan dong chu ban she, 1997.

Tones (source does not use 5 or 6 for Lincheng):
1 = /213/
2 = /55/
3 = /33/
4 = /11/
7 = /33/ - Tone *D
8 = /55/ - Tone *D
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 218
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 29
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Lakkja 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 24 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above luŋ1      
191 all      
192 and hem1      
146 ash lɔ4 vəi2 vəi2 = fire    
173 at jɔu3      
13 back word info dau3 lɔi2      
165 bad, evil fai4      
14 belly boʔ8   46?  
176 below dau2   50?  
153 big ȵɔ3   61  
97 bird nok8   1  
147 black lam1   1  
23 blood baʔ7      
15 bone uaʔ8      
113 branch word info dun3 doŋ3      
18 breast noʔ7      
56 child lək8   1  
131 cloud word info ba4      
139 cold word info liaŋ2 Chinese   L
166 correct, true xɔk8 sit8      
168 day vən2   41  
10 dirty      
96 dog ma1   61  
140 dry word info liaŋ3      
140 dry word info so1   72  
82 dull, blunt      
11 dust bɔn4 boŋ2   7  
43 ear sa1   8  
119 earth/soil boŋ2      
98 egg ȵum1      
204 Eight word info bet7 Chinese   L
204 Eight word info bat7 Chinese   L
45 eye da1   1  
180 far lɔi1   54  
104 fat/grease fui2 Chinese; Qiongshan Ong Be: man5 62?  
60 father be2 lau4      
99 feather vun2      
208 Fifty word info ŋo4 təp8 Chinese   L
143 fire vəi2   1  
111 fish ba1   64  
201 Five word info ŋa3 Chinese   L
201 Five word info ŋo4 Chinese   L
201 Five word info ŋu4 Chinese   L
116 flower hua1 Chinese   L
132 fog ŋiau4      
200 Four word info ti3 Chinese   L
200 Four word info tə3 Chinese   L
200 Four word info təi3 Chinese   L
117 fruit mak8   24  
164 good mai2      
118 grass bɔt7      
151 green heu1   50?  
26 hair word info fui1      
26 hair word info sɔu3      
1 hand mɔ2   1  
184 he/she kə2   23  
24 head hau3   1?  
142 heavy xɔn1   43?  
61 house lan2   46  
194 how? word info i3 ləu2   41  
57 husband da3 xiaŋ4      
182 I hau2      
193 if tsak8      
174 in, inside lɔ1   35  
16 intestines tse4   48  
126 lake      
114 leaf bɔ2   2?  
2 left      
4 leg/foot kok7 foot 31  
135 lightning loi2 Chinese   L
17 liver dɔp7   1?  
155 long word info lɔi1   65  
108 louse word info kat7 head louse    
108 louse word info dɔn2 body louse    
54 man/male da3 xiaŋ4      
103 meat/flesh nan4   58  
129 moon mai4 sai1      
109 mosquito ȵuŋ2   58  
59 mother mai4 lau4   39  
30 mouth bak7   1  
63 name nɔi1   21  
158 narrow ep8      
158 narrow tsek7      
179 near lɔ3   72?  
25 neck liŋ4   50  
68 needle ŋaʔ8   8?  
163 new nau4   30  
167 night kɔm4   53  
205 Nine word info ku3 Chinese   L
195 no, not mən2      
27 nose lɔng1   1  
162 old word info lau4 Chinese   L
197 One word info it7   24  
197 One word info hə3      
209 One Hundred word info bek7 Chinese   L
210 One Thousand word info sen1 Chinese   L
190 other      
160 painful, sick dɔk8 pain 63  
53 person/human being leŋ1 hun2   29  
133 rain fun1   37  
102 rat nu1   59  
149 red liŋ1   67  
149 red hoŋ2 Chinese   L
3 right      
6 road/path sun1      
115 root ȵa2   32  
65 rope dak8      
112 rotten word info      
125 salt ȵau3   23  
121 sand taŋ1      
124 sea hai3 Chinese   L
203 Seven word info sit7 Chinese   L
81 sharp      
154 short word info xut8      
19 shoulder bik7 via3   1  
161 shy, ashamed      
202 Six word info sok7 Chinese   L
202 Six word info lok8   L?  
12 skin bau2 (?)    
128 sky fa3   48?  
152 small nɔk7      
145 smoke word info duai4      
106 snake ŋia2   50  
110 spider jua1      
130 star lək8 sai1      
79 stick/wood dun3 = tree 16  
120 stone din2   29  
105 tail tuʔ7      
206 Ten word info təp8 Chinese   L
178 that na4 medial 1  
178 that nə4 distal 1?  
62 thatch/roof      
187 they kə2 lo4   38  
157 thick word info na1   47  
156 thin word info viaŋ1   39  
177 this nia2   1  
183 thou mə2   1  
199 Three word info tam1 Chinese   L
134 thunder      
41 to bite kap8   29  
41 to bite kaʔ7   1  
137 to blow word info vɔu4 to blow with the mouth 56  
28 to breathe liaŋ4 xəi3      
144 to burn word info hək7 vəi2 vəi2 = fire    
91 to buy vian1      
38 to chew word info ŋian2   43  
85 to choose liak8   26?  
172 to climb word info fan2 to climb a tree    
172 to climb word info kən3 to climb a mountain    
7 to come mia2   1  
7 to come dɔŋ1 to arrive 4  
39 to cook word info huŋ2   67  
196 to count tuan3 Chinese   L
34 to cry ŋai3   52  
78 to cut, hack word info dam4 to cut a tree 93  
75 to die, be dead dai1   1  
90 to dig uat7 Chinese ?   L?
90 to dig kuʔ8   36  
50 to dream vɔn2   8  
40 to drink kɔn1 = to eat 21  
37 to eat kɔn1   1  
95 to fall word info      
22 to fear maŋ2      
123 to flow ləi1   43  
101 to fly vin1   54?  
86 to grow word info ȵɔ3      
44 to hear heŋ3      
171 to hide word info me3      
72 to hit word info kit7      
89 to hold word info ŋan1      
69 to hunt word info      
74 to kill ka3   38  
20 to know, be knowledgeable hu4   57  
20 to know, be knowledgeable tɔk7      
33 to laugh liau1   72  
49 to lie down word info lap7      
76 to live, be alive jɔu3   44  
76 to live, be alive tiŋ2      
92 to open, uncover xəi2      
84 to plant sa1      
93 to pound, beat word info nam2      
93 to pound, beat word info dum4      
64 to say kaŋ3   86  
64 to say bo1      
77 to scratch word info      
46 to see dek8      
67 to sew word info ȵap8   29  
70 to shoot word info ȵɔ2      
51 to sit ŋo1      
48 to sleep lap7   69  
29 to sniff, smell hɔm1   49  
29 to sniff, smell miu3   48  
36 to spit tai1   69  
80 to split word info fən1 Chinese   L
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand ȵun1   43  
73 to steal lɔk8   34  
42 to suck maʔ7      
87 to swell word info kɔt8      
9 to swim ləi2   64  
21 to think tiaŋ3 Chinese   L
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten kat8      
8 to turn word info      
35 to vomit duak8   1  
5 to walk bɔi1      
83 to work word info huk7 koŋ1 koŋ1 = Chinese   L
47 to yawn a3 bak7      
47 to yawn ȵə2 hu2      
32 tongue lin4   36  
31 tooth tin1   1?  
207 Twenty word info ŋi4 təp8 Chinese   L
198 Two word info ŋi4   17  
198 Two word info ŋəi4   17  
198 Two word info vɔn3      
138 warm word info un3 lun3   69  
122 water word info nam4   1  
185 we word info hau2 lo4   11  
141 wet tsak8   60?  
188 what? word info ki3 kai3   51  
188 what? word info ti3 kai3   51  
170 when? word info      
181 where? word info ləu2 xɔt8   46  
148 white fiak8 Chinese 61 L
189 who? word info ləu2 na3   27  
189 who? word info nə2 na3   27  
159 wide xuat7   44?  
58 wife mai4 lək8   42  
136 wind van3   62  
100 wing bik7   55  
55 woman/female mai4 lək8   61  
127 woods/forest saŋ1   75  
107 worm (earthworm) nɔu2 earthworm    
107 worm (earthworm) miŋ2 insect (generic)    
169 year vəi2      
150 yellow laŋ1   56  
186 you mə2 lo4   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: