https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Then

Source/Author:  Bo Wenze 
Identifiers:  ISO-639-3:tct  Glottocode: tenn1245 
Notes:  ISO 639-3: tct Also known as Yanghuang or T'en. Source: 薄文泽/Bo, Wenze. 佯僙语研究/Yanghuang yu yan jiu (A Study of Yanghuang [Then]). Beijing: 中央民族大学出版社/Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1997.

Tones (1-6 are for "live syllables," and 7-10 for "dead syllables."):
1 = /11/
2 = /35/
3 = /213/
4 = /33/
5 = /42/
6 = /53/
7 = /35/ or /55/
8 = /42/
9 = /213/
10 = /33/ 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 202
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 21
 
Classification:  Tai-Kadai:Kam-Tai:Kam-Sui 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 37 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
8 to turn word info      
10 dirty      
26 hair word info      
71 to stab, pierce      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
79 stick/wood      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
88 to squeeze word info      
94 to throw word info      
161 shy, ashamed      
190 other      
191 all      
193 if      
5 to walk sjɛm3      
5 to walk pa:i1 to go    
7 to come taŋ1      
9 to swim woi2 ram4      
11 dust vun2 ləm5      
12 skin pəi2 Chinese   L
13 back word info lən2      
14 belly lɔŋ2      
15 bone ra:k9      
16 intestines tha:i4      
18 breast (tai6) tsu4      
19 shoulder ɣa2      
20 to know, be knowledgeable roi2      
21 to think ljeŋ4      
22 to fear lwə1      
23 blood pha:t9      
25 neck wu2      
28 to breathe thuŋ5      
29 to sniff, smell nin4      
30 mouth bəp7      
33 to laugh ku1      
34 to cry ŋe2      
36 to spit tjɛŋ6      
37 to eat tsjen1      
38 to chew word info ŋa:i2      
39 to cook word info toŋ1      
41 to bite kam3      
42 to suck sut7      
43 ear kha1      
44 to hear dəi3      
46 to see dɔm5      
47 to yawn kho1      
48 to sleep nun2      
49 to lie down word info nun2      
50 to dream van2 jan2      
51 to sit thoi6 Chinese   L
52 to stand in1      
53 person/human being jin1 Chinese   L
54 man/male ai1 ba:n1      
55 woman/female ai1 ʔmjɛk9      
57 husband tha:u4      
58 wife rjɛ4      
59 mother nəi4      
60 father pu4      
61 house ra:n2      
62 thatch/roof du1 ra:n2      
63 name da:n1      
64 to say roŋ1      
65 rope la:m6      
66 to tie up, fasten thok10      
67 to sew word info tip7      
68 needle səm1      
69 to hunt word info tit7 thoi3      
70 to shoot word info pɛŋ5      
72 to hit word info toi2 Chinese ?   L?
73 to steal rjɛk8      
74 to kill ɣa4      
78 to cut, hack word info te5      
80 to split word info ŋwa:k9      
84 to plant ro4      
85 to choose let10      
86 to grow word info ma3      
86 to grow word info təm3 ŋa:t10 to sprout (of plants)    
87 to swell word info rɔk9      
89 to hold word info a:u1      
89 to hold word info təi2      
90 to dig tsut8      
91 to buy re3      
92 to open, uncover khai1 Chinese   L
93 to pound, beat word info nak8      
95 to fall word info tɔk9      
96 dog ma1      
98 egg kai5      
99 feather sun2      
100 wing oŋ3      
101 to fly vən4      
102 rat no3      
103 meat/flesh na:n4      
104 fat/grease pui2      
105 tail thət8      
106 snake thoi2      
107 worm (earthworm) thjan4      
109 mosquito tsjɛm3 so2      
110 spider nəi4 pa:ŋ4 ȶa:u1      
111 fish məm6      
112 rotten word info na:u6      
113 branch word info pjɛ2 məi4      
114 leaf va5      
115 root tha:ŋ2      
116 flower wa1 Chinese   L
117 fruit təm6      
118 grass kaŋ1      
119 earth/soil ləm5      
120 stone tin1      
121 sand khen3      
123 to flow loi1      
124 sea nje1      
125 salt ȶa1      
126 lake hu6 Chinese   L
127 woods/forest dɔŋ1      
128 sky ʔmun1      
129 moon ka:ŋ1 ʔnjen1      
130 star tsut7      
131 cloud word info tam2      
132 fog la:u2 mɔk9      
133 rain vun2      
134 thunder va2 pha5      
135 lightning ʔjap7 va2      
136 wind rəm2      
137 to blow word info thəp8      
138 warm word info riu3      
139 cold word info ȵit10      
140 dry word info tho3      
141 wet rak7      
142 heavy tsan2      
144 to burn word info ta:u3      
148 white pwa:k10 Chinese   L
149 red rən4      
150 yellow ŋa:n3      
151 green kam5      
152 small ȶai4      
153 big la:u4      
154 short word info rən3      
155 long word info ra:i3      
156 thin word info ʔma:ŋ1      
157 thick word info ra2      
157 thick word info ŋa2      
158 narrow ɣɛp10      
159 wide wat7      
162 old word info ȶe3      
163 new mai5      
164 good da:i1      
165 bad, evil wai6 Chinese   L
166 correct, true hən1      
167 night ʔȵam5      
168 day van2      
169 year ʔme1      
170 when? word info səi2 nau4      
171 to hide word info tsam2      
172 to climb word info jɔn2      
173 at ȵɛu6      
174 in, inside ɣa:u4      
175 above rəu1      
176 below te3      
178 that tsa5      
179 near tau3      
180 far ki1      
181 where? word info to6 tsa5      
182 I jiu2      
183 thou ȵa2      
184 he/she mən2      
185 we word info ra:u1 inclusive    
185 we word info ljeu1 exclusive    
187 they tjeu1      
188 what? word info naŋ2      
189 who? word info ai1 nau4      
192 and thim1      
192 and ȵam6      
192 and sim5      
194 how? word info (ve4) ȵɛu4      
195 no, not me2      
195 no, not hɔŋ1      
196 to count thɔn5      
197 One word info to2 native Then    
198 Two word info ra2 native Then    
199 Three word info tha:m1 Chinese   L
200 Four word info thəi5 Chinese   L
201 Five word info ŋo4 Chinese   L
202 Six word info lɔk8 Chinese   L
203 Seven word info thət7 Chinese   L
204 Eight word info pɛt9 Chinese   L
205 Nine word info ku3 Chinese   L
206 Ten word info sip8 Chinese   L
207 Twenty word info ȵi6 sip8 Chinese   L
208 Fifty word info ŋo4 sip8 Chinese   L
209 One Hundred word info vɛk9 Chinese   L
210 One Thousand word info thjen1 Chinese   L
1 hand mjɛ2   1  
3 right va2   1  
17 liver tap7   1  
24 head kəu3   1  
27 nose ʔnaŋ1   1  
31 tooth vən2   1  
32 tongue ma2   1  
35 to vomit rjɛk9   1  
40 to drink rom4   1  
45 eye la1   1  
56 child la:k10   1  
75 to die, be dead tai1   1  
97 bird ʔnɔk9   1  
108 louse word info tiu1   1  
122 water word info ram4   1  
143 fire vi2   1  
147 black ʔnam1   1  
160 painful, sick ȶit7   1  
177 this na:i6   1  
186 you sjeu1   1  
4 leg/foot ten1   12  
9 to swim woi2   1?  
146 ash vuk10   38  
2 left sje4   46  
145 smoke word info wan2   54  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: