https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bikol (Buhinon)

Source/Author:  Kenneth S. Olson, et. al. 
Identifiers:  ISO-639-3:ubl  Glottocode: buhi1243 
Notes:  ISO 639–3: bhk Spoken in Buhi, Camarines Sur Province, Philippines.

Source: Olson, Kenneth S., Emy T. Ballenas, and Nilo M. Borromeo. "Buhi’non (Bikol) Digital Wordlist: Presentation Form." In Language Documentation & Conservation, Vol. 3, No. 2, pp. 213-225. University of Hawai'i, 2009.

Recorded in 2006 at the SIL Center in Bagabag, Nueva Vizcaya Province, Philippines. IPA is used. Apostrophes signify stress, not glottal stops. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bikol:Inland 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
34 to cry      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
50 to dream      
61 house      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
109 mosquito      
113 branch word info      
127 woods/forest      
134 thunder      
135 lightning      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
176 below      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
55 woman/female babaˈji   1, 105  
121 sand bajˈbaj   52  
97 bird baˈjoŋ   46  
120 stone baˈto   1  
163 new baˈɡo   1, 54  
80 to split word info baˈʔak      
151 green birˈdi Spanish x L
16 intestines bitoˈka   21  
130 star bitoˈʔon   1  
196 to count biˈlaŋ   1  
8 to turn word info biˈrik   4, 75  
129 moon boˈlan   1  
123 to flow boˈlos   77  
71 to stab, pierce boˈnoʔ   26  
116 flower boˈrak   22  
26 hair word info boˈwok   1, 65  
76 to live, be alive bwaj   14  
153 big dakəˈɣəʔ   22, 23  
114 leaf daˈwon   1  
124 sea daˈɡat   25  
198 Two word info doˈwa   1  
110 spider gagamba   23  
160 painful, sick ilang   130  
150 yellow jiˈlo English x L
143 fire kalaˈjo   10  
89 to hold word info kapˈtan   25  
186 you kaˈmo   1, 38  
1 hand kaˈmət   21, 68  
77 to scratch word info kaˈɡaw   1  
37 to eat kaˈʔən   1  
193 if kin   1, 71  
170 when? word info kinaoˈno   10, 19  
185 we word info kiˈta   1, 50  
12 skin koˈlit   1  
108 louse word info koˈto   1  
110 spider kulalagbaw      
160 painful, sick lakələg      
54 man/male laɣaˈki   2, 99  
138 warm word info laʔiˈnit very hot (water or weather) 23  
101 to fly laˈjoɡ   43  
103 meat/flesh laˈman   46  
126 lake laˈwəd      
128 sky laˈŋit   1  
9 to swim laˈŋoj   1  
201 Five word info liˈma   1  
25 neck liˈʔəɡ   1  
65 rope loˈbid   21  
36 to spit loˈdaʔ   1  
112 rotten word info ləˈpaʔ   26, 103  
142 heavy mabәʔˈɡat   1, 63  
157 thick word info maiʔˈbәɡ   60  
160 painful, sick makələg   124  
139 cold word info maliˈpət      
156 thin word info maniˈpis   1  
165 bad, evil maraˈʔət   1, 91  
81 sharp mataˈrəm   1  
82 dull, blunt maŋəˈrəw      
10 dirty maʔaˈtiʔ   118  
159 wide maʔiˈwas   69  
140 dry word info maˈra   26  
164 good maˈraj   46, 120  
45 eye maˈta   1  
90 to dig nikaˈwot      
28 to breathe niʔiˈŋa      
100 wing pakˈpak   33  
194 how? word info paoˈno   29, 77  
131 cloud word info paŋanoˈron   27  
24 head paˈjo   46  
29 to sniff, smell paˈroŋ   79  
136 wind paˈrəs   48  
137 to blow word info paˈrəs = wind    
4 leg/foot paˈʔa   20  
158 narrow piɡiˈpit      
78 to cut, hack word info potˈlon root: poˈtol 103  
149 red poˈla   28  
148 white poˈtiʔ   1  
117 fruit proˈtas Spanish x L
7 to come pumunta   20  
88 to squeeze word info pəˈɡaʔ   1, 37  
69 to hunt word info raʔˈkəp      
119 earth/soil raˈɡaʔ   24  
32 tongue riˈraʔ   4  
23 blood roˈɡoʔ   16  
44 to hear rəˈŋəɡ   1  
174 in, inside sa   x  
64 to say sabˈjən   33  
49 to lie down word info saŋˈdəj literally 'to lie down with feet on top of someone else who is also lying down'    
192 and saɡˈkəd      
181 where? word info saʔˈri      
152 small saˈdaj   152  
189 who? word info siʔiˈsaj   1, 50  
187 they siˈra   1  
35 to vomit soˈka   9  
144 to burn word info soˈloʔ   100, 101  
18 breast soˈso   1  
72 to hit word info soˈɡat as in target; e.g. rifle or boxing    
161 shy, ashamed sə'pəg   29  
42 to suck səpˈsəp   1  
141 wet səˈməɡ   41  
46 to see səˈɣəŋ to look or watch    
58 wife sәˈɣәd na babaˈji   1, 20  
57 husband sәˈɣәd na laɣaˈki      
175 above ta'as   1  
43 ear taliˈŋa   1  
13 back word info taɣodˈtod   93  
166 correct, true taɣˈma   3  
104 fat/grease taˈbaʔ   23  
67 to sew word info taˈjiʔ   1  
22 to fear taˈkot   1  
166 correct, true taˈma   3  
78 to cut, hack word info taˈras      
53 person/human being taˈwo   1  
169 year taˈʔon   1  
6 road/path tinamˈpo   75  
52 to stand tinˈdəɡ   20  
15 bone toʔˈwaŋ   1  
122 water word info toˈbiɡ   14  
199 Three word info toˈlo   1  
48 to sleep toˈroɡ   1  
3 right toˈʔo   5, 25  
14 belly təˈjan semantic shift from intestines to belly ? 1  
2 left waˈla   25, 68  
33 to laugh ŋakˈŋak      
191 all ŋaʔˈmin   1  
63 name ŋaˈran   1  
31 tooth ŋiˈpən   1, 48  
30 mouth ŋoˈsoʔ   2  
167 night ɡaʔˈbi   21  
99 feather ɡaˈbi larger feathers rather than down    
115 root ɡaˈmot   3  
79 stick/wood ɡiˈriw      
162 old word info ɡoˈraŋ   21  
74 to kill ɡəraʔˈnən   95  
75 to die, be dead ɡəraˈʔan      
66 to tie up, fasten ɡəʔˈran      
87 to swell word info ɡəˈtək      
173 at ʔadto ˈsa   14  
155 long word info ʔalaˈbaʔ   27, 44  
154 short word info ʔaliʔˈpot   44  
168 day ʔalˈdaw   1  
11 dust ʔalˈpoɡ   1, 51  
132 fog ʔamˈbon   27, 35  
180 far ʔaraˈjoʔ   1, 76  
179 near ʔaraˈni   1, 35  
146 ash ʔaˈbo   1  
177 this ʔaˈdi   39  
96 dog ʔaˈjam   23  
182 I ʔaˈko   1, 5  
60 father ʔaˈmaʔ   1, 18  
125 salt ʔaˈsin   3  
145 smoke word info ʔaˈso   2  
17 liver ʔaˈtaj   1  
118 grass ʔaˈwot   87  
5 to walk ʔaˈɡi   108  
56 child ʔaˈɡin   106  
106 snake ʔaˈɣas   31  
178 that ʔaˈʔan      
195 no, not ʔinˈdiʔ   1, 44  
111 fish ʔisˈraʔ   18  
190 other ʔiˈba   12  
184 he/she ʔiˈja   1  
183 thou ʔiˈka   1  
105 tail ʔiˈkoɡ   1  
59 mother ʔiˈnaʔ   1  
40 to drink ʔiˈnom   1  
20 to know, be knowledgeable ʔiˈsi   106  
21 to think ʔiˈsip   23  
147 black ʔiˈtəm   1  
95 to fall word info ʔoˈloɡ      
98 egg ʔoˈmon      
188 what? word info ʔoˈno   2, 65  
133 rain ʔoˈran   1  
27 nose ʔoˈroŋ   1, 84  
107 worm (earthworm) ʔoˈɣod   21  
41 to bite ʔəbˈʔəb      
94 to throw word info ʔəˈmət      
51 to sit ʔəˈɣaʔ      
200 Four word info ʔәˈpat   1  
197 One word info ʔәˈsad   1, 63  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: