https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bikol (Buhinon)

Source/Author:  Kenneth S. Olson, et. al. 
Identifiers:  ISO-639-3:ubl  Glottocode: buhi1243 
Notes:  ISO 639–3: bhk Spoken in Buhi, Camarines Sur Province, Philippines.

Source: Olson, Kenneth S., Emy T. Ballenas, and Nilo M. Borromeo. "Buhi’non (Bikol) Digital Wordlist: Presentation Form." In Language Documentation & Conservation, Vol. 3, No. 2, pp. 213-225. University of Hawai'i, 2009.

Recorded in 2006 at the SIL Center in Bagabag, Nueva Vizcaya Province, Philippines. IPA is used. Apostrophes signify stress, not glottal stops. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bikol:Inland 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
19 shoulder      
34 to cry      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
50 to dream      
61 house      
62 thatch/roof      
68 needle      
70 to shoot word info      
73 to steal      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
109 mosquito      
113 branch word info      
127 woods/forest      
134 thunder      
135 lightning      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
176 below      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
28 to breathe niʔiˈŋa      
33 to laugh ŋakˈŋak      
41 to bite ʔəbˈʔəb      
46 to see səˈɣəŋ to look or watch    
49 to lie down word info saŋˈdəj literally 'to lie down with feet on top of someone else who is also lying down'    
51 to sit ʔəˈɣaʔ      
57 husband sәˈɣәd na laɣaˈki      
66 to tie up, fasten ɡəʔˈran      
69 to hunt word info raʔˈkəp      
72 to hit word info soˈɡat as in target; e.g. rifle or boxing    
75 to die, be dead ɡəraˈʔan      
78 to cut, hack word info taˈras      
79 stick/wood ɡiˈriw      
80 to split word info baˈʔak      
82 dull, blunt maŋəˈrəw      
87 to swell word info ɡəˈtək      
90 to dig nikaˈwot      
94 to throw word info ʔəˈmət      
95 to fall word info ʔoˈloɡ      
98 egg ʔoˈmon      
99 feather ɡaˈbi larger feathers rather than down    
110 spider kulalagbaw      
126 lake laˈwəd      
137 to blow word info paˈrəs = wind    
139 cold word info maliˈpət      
158 narrow piɡiˈpit      
160 painful, sick lakələg      
178 that ʔaˈʔan      
181 where? word info saʔˈri      
192 and saɡˈkəd      
9 to swim laˈŋoj   1  
12 skin koˈlit   1  
14 belly təˈjan semantic shift from intestines to belly ? 1  
15 bone toʔˈwaŋ   1  
17 liver ʔaˈtaj   1  
18 breast soˈso   1  
22 to fear taˈkot   1  
25 neck liˈʔəɡ   1  
36 to spit loˈdaʔ   1  
37 to eat kaˈʔən   1  
40 to drink ʔiˈnom   1  
42 to suck səpˈsəp   1  
43 ear taliˈŋa   1  
44 to hear rəˈŋəɡ   1  
45 eye maˈta   1  
48 to sleep toˈroɡ   1  
53 person/human being taˈwo   1  
59 mother ʔiˈnaʔ   1  
63 name ŋaˈran   1  
67 to sew word info taˈjiʔ   1  
77 to scratch word info kaˈɡaw   1  
81 sharp mataˈrəm   1  
105 tail ʔiˈkoɡ   1  
108 louse word info koˈto   1  
114 leaf daˈwon   1  
120 stone baˈto   1  
128 sky laˈŋit   1  
129 moon boˈlan   1  
130 star bitoˈʔon   1  
133 rain ʔoˈran   1  
146 ash ʔaˈbo   1  
147 black ʔiˈtəm   1  
148 white poˈtiʔ   1  
156 thin word info maniˈpis   1  
168 day ʔalˈdaw   1  
169 year taˈʔon   1  
175 above ta'as   1  
183 thou ʔiˈka   1  
184 he/she ʔiˈja   1  
187 they siˈra   1  
191 all ŋaʔˈmin   1  
196 to count biˈlaŋ   1  
198 Two word info doˈwa   1  
199 Three word info toˈlo   1  
200 Four word info ʔәˈpat   1  
201 Five word info liˈma   1  
55 woman/female babaˈji   1, 105  
60 father ʔaˈmaʔ   1, 18  
58 wife sәˈɣәd na babaˈji   1, 20  
179 near ʔaraˈni   1, 35  
88 to squeeze word info pəˈɡaʔ   1, 37  
186 you kaˈmo   1, 38  
195 no, not ʔinˈdiʔ   1, 44  
31 tooth ŋiˈpən   1, 48  
182 I ʔaˈko   1, 5  
185 we word info kiˈta   1, 50  
189 who? word info siʔiˈsaj   1, 50  
11 dust ʔalˈpoɡ   1, 51  
163 new baˈɡo   1, 54  
142 heavy mabәʔˈɡat   1, 63  
197 One word info ʔәˈsad   1, 63  
26 hair word info boˈwok   1, 65  
193 if kin   1, 71  
180 far ʔaraˈjoʔ   1, 76  
27 nose ʔoˈroŋ   1, 84  
165 bad, evil maraˈʔət   1, 91  
143 fire kalaˈjo   10  
170 when? word info kinaoˈno   10, 19  
144 to burn word info soˈloʔ   100, 101  
78 to cut, hack word info potˈlon root: poˈtol 103  
20 to know, be knowledgeable ʔiˈsi   106  
56 child ʔaˈɡin   106  
5 to walk ʔaˈɡi   108  
10 dirty maʔaˈtiʔ   118  
190 other ʔiˈba   12  
160 painful, sick makələg   124  
160 painful, sick ilang   130  
76 to live, be alive bwaj   14  
122 water word info toˈbiɡ   14  
173 at ʔadto ˈsa   14  
152 small saˈdaj   152  
23 blood roˈɡoʔ   16  
111 fish ʔisˈraʔ   18  
30 mouth ŋoˈsoʔ   2  
145 smoke word info ʔaˈso   2  
188 what? word info ʔoˈno   2, 65  
54 man/male laɣaˈki   2, 99  
4 leg/foot paˈʔa   20  
7 to come pumunta   20  
52 to stand tinˈdəɡ   20  
16 intestines bitoˈka   21  
65 rope loˈbid   21  
107 worm (earthworm) ʔoˈɣod   21  
162 old word info ɡoˈraŋ   21  
167 night ɡaʔˈbi   21  
1 hand kaˈmət   21, 68  
116 flower boˈrak   22  
153 big dakəˈɣəʔ   22, 23  
21 to think ʔiˈsip   23  
96 dog ʔaˈjam   23  
104 fat/grease taˈbaʔ   23  
110 spider gagamba   23  
138 warm word info laʔiˈnit very hot (water or weather) 23  
119 earth/soil raˈɡaʔ   24  
89 to hold word info kapˈtan   25  
124 sea daˈɡat   25  
2 left waˈla   25, 68  
71 to stab, pierce boˈnoʔ   26  
140 dry word info maˈra   26  
112 rotten word info ləˈpaʔ   26, 103  
131 cloud word info paŋanoˈron   27  
132 fog ʔamˈbon   27, 35  
155 long word info ʔalaˈbaʔ   27, 44  
149 red poˈla   28  
161 shy, ashamed sə'pəg   29  
194 how? word info paoˈno   29, 77  
115 root ɡaˈmot   3  
125 salt ʔaˈsin   3  
166 correct, true taɣˈma   3  
166 correct, true taˈma   3  
106 snake ʔaˈɣas   31  
64 to say sabˈjən   33  
100 wing pakˈpak   33  
177 this ʔaˈdi   39  
32 tongue riˈraʔ   4  
8 to turn word info biˈrik   4, 75  
141 wet səˈməɡ   41  
101 to fly laˈjoɡ   43  
154 short word info ʔaliʔˈpot   44  
24 head paˈjo   46  
97 bird baˈjoŋ   46  
103 meat/flesh laˈman   46  
164 good maˈraj   46, 120  
136 wind paˈrəs   48  
3 right toˈʔo   5, 25  
121 sand bajˈbaj   52  
157 thick word info maiʔˈbәɡ   60  
159 wide maʔiˈwas   69  
6 road/path tinamˈpo   75  
123 to flow boˈlos   77  
29 to sniff, smell paˈroŋ   79  
118 grass ʔaˈwot   87  
35 to vomit soˈka   9  
13 back word info taɣodˈtod   93  
74 to kill ɡəraʔˈnən   95  
117 fruit proˈtas Spanish x L
150 yellow jiˈlo English x L
151 green birˈdi Spanish x L
174 in, inside sa   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: