https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bikol (Buhinon)

Source/Author:  Kenneth S. Olson, et. al. 
Identifiers:  ISO-639-3:ubl  Glottocode: buhi1243 
Notes:  ISO 639–3: bhk Spoken in Buhi, Camarines Sur Province, Philippines.

Source: Olson, Kenneth S., Emy T. Ballenas, and Nilo M. Borromeo. "Buhi’non (Bikol) Digital Wordlist: Presentation Form." In Language Documentation & Conservation, Vol. 3, No. 2, pp. 213-225. University of Hawai'i, 2009.

Recorded in 2006 at the SIL Center in Bagabag, Nueva Vizcaya Province, Philippines. IPA is used. Apostrophes signify stress, not glottal stops. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bikol:Inland 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 10 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ta'as   1  
191 all ŋaʔˈmin   1  
192 and saɡˈkəd      
146 ash ʔaˈbo   1  
173 at ʔadto ˈsa   14  
13 back word info taɣodˈtod   93  
165 bad, evil maraˈʔət   1, 91  
14 belly təˈjan semantic shift from intestines to belly ? 1  
176 below      
153 big dakəˈɣəʔ   22, 23  
97 bird baˈjoŋ   46  
147 black ʔiˈtəm   1  
23 blood roˈɡoʔ   16  
15 bone toʔˈwaŋ   1  
113 branch word info      
18 breast soˈso   1  
56 child ʔaˈɡin   106  
131 cloud word info paŋanoˈron   27  
139 cold word info maliˈpət      
166 correct, true taɣˈma   3  
166 correct, true taˈma   3  
168 day ʔalˈdaw   1  
10 dirty maʔaˈtiʔ   118  
96 dog ʔaˈjam   23  
140 dry word info maˈra   26  
82 dull, blunt maŋəˈrəw      
11 dust ʔalˈpoɡ   1, 51  
43 ear taliˈŋa   1  
119 earth/soil raˈɡaʔ   24  
98 egg ʔoˈmon      
204 Eight word info      
45 eye maˈta   1  
180 far ʔaraˈjoʔ   1, 76  
104 fat/grease taˈbaʔ   23  
60 father ʔaˈmaʔ   1, 18  
99 feather ɡaˈbi larger feathers rather than down    
208 Fifty word info      
143 fire kalaˈjo   10  
111 fish ʔisˈraʔ   18  
201 Five word info liˈma   1  
116 flower boˈrak   22  
132 fog ʔamˈbon   27, 35  
200 Four word info ʔәˈpat   1  
117 fruit proˈtas Spanish x L
164 good maˈraj   46, 120  
118 grass ʔaˈwot   87  
151 green birˈdi Spanish x L
26 hair word info boˈwok   1, 65  
1 hand kaˈmət   21, 68  
184 he/she ʔiˈja   1  
24 head paˈjo   46  
142 heavy mabәʔˈɡat   1, 63  
61 house      
194 how? word info paoˈno   29, 77  
57 husband sәˈɣәd na laɣaˈki      
182 I ʔaˈko   1, 5  
193 if kin   1, 71  
174 in, inside sa   x  
16 intestines bitoˈka   21  
126 lake laˈwəd      
114 leaf daˈwon   1  
2 left waˈla   25, 68  
4 leg/foot paˈʔa   20  
135 lightning      
17 liver ʔaˈtaj   1  
155 long word info ʔalaˈbaʔ   27, 44  
108 louse word info koˈto   1  
54 man/male laɣaˈki   2, 99  
103 meat/flesh laˈman   46  
129 moon boˈlan   1  
109 mosquito      
59 mother ʔiˈnaʔ   1  
30 mouth ŋoˈsoʔ   2  
63 name ŋaˈran   1  
158 narrow piɡiˈpit      
179 near ʔaraˈni   1, 35  
25 neck liˈʔəɡ   1  
68 needle      
163 new baˈɡo   1, 54  
167 night ɡaʔˈbi   21  
205 Nine word info      
195 no, not ʔinˈdiʔ   1, 44  
27 nose ʔoˈroŋ   1, 84  
162 old word info ɡoˈraŋ   21  
197 One word info ʔәˈsad   1, 63  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other ʔiˈba   12  
160 painful, sick makələg   124  
160 painful, sick lakələg      
160 painful, sick ilang   130  
53 person/human being taˈwo   1  
133 rain ʔoˈran   1  
102 rat      
149 red poˈla   28  
3 right toˈʔo   5, 25  
6 road/path tinamˈpo   75  
115 root ɡaˈmot   3  
65 rope loˈbid   21  
112 rotten word info ləˈpaʔ   26, 103  
125 salt ʔaˈsin   3  
121 sand bajˈbaj   52  
124 sea daˈɡat   25  
203 Seven word info      
81 sharp mataˈrəm   1  
154 short word info ʔaliʔˈpot   44  
19 shoulder      
161 shy, ashamed sə'pəg   29  
202 Six word info      
12 skin koˈlit   1  
128 sky laˈŋit   1  
152 small saˈdaj   152  
145 smoke word info ʔaˈso   2  
106 snake ʔaˈɣas   31  
110 spider kulalagbaw      
110 spider gagamba   23  
130 star bitoˈʔon   1  
79 stick/wood ɡiˈriw      
120 stone baˈto   1  
105 tail ʔiˈkoɡ   1  
206 Ten word info      
178 that ʔaˈʔan      
62 thatch/roof      
187 they siˈra   1  
157 thick word info maiʔˈbәɡ   60  
156 thin word info maniˈpis   1  
177 this ʔaˈdi   39  
183 thou ʔiˈka   1  
199 Three word info toˈlo   1  
134 thunder      
41 to bite ʔəbˈʔəb      
137 to blow word info paˈrəs = wind    
28 to breathe niʔiˈŋa      
144 to burn word info soˈloʔ   100, 101  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come pumunta   20  
39 to cook word info      
196 to count biˈlaŋ   1  
34 to cry      
78 to cut, hack word info potˈlon root: poˈtol 103  
78 to cut, hack word info taˈras      
75 to die, be dead ɡəraˈʔan      
90 to dig nikaˈwot      
50 to dream      
40 to drink ʔiˈnom   1  
37 to eat kaˈʔən   1  
95 to fall word info ʔoˈloɡ      
22 to fear taˈkot   1  
123 to flow boˈlos   77  
101 to fly laˈjoɡ   43  
86 to grow word info      
44 to hear rəˈŋəɡ   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info soˈɡat as in target; e.g. rifle or boxing    
89 to hold word info kapˈtan   25  
69 to hunt word info raʔˈkəp      
74 to kill ɡəraʔˈnən   95  
20 to know, be knowledgeable ʔiˈsi   106  
33 to laugh ŋakˈŋak      
49 to lie down word info saŋˈdəj literally 'to lie down with feet on top of someone else who is also lying down'    
76 to live, be alive bwaj   14  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say sabˈjən   33  
77 to scratch word info kaˈɡaw   1  
46 to see səˈɣəŋ to look or watch    
67 to sew word info taˈjiʔ   1  
70 to shoot word info      
51 to sit ʔəˈɣaʔ      
48 to sleep toˈroɡ   1  
29 to sniff, smell paˈroŋ   79  
36 to spit loˈdaʔ   1  
80 to split word info baˈʔak      
88 to squeeze word info pəˈɡaʔ   1, 37  
71 to stab, pierce boˈnoʔ   26  
52 to stand tinˈdəɡ   20  
73 to steal      
42 to suck səpˈsəp   1  
87 to swell word info ɡəˈtək      
9 to swim laˈŋoj   1  
21 to think ʔiˈsip   23  
94 to throw word info ʔəˈmət      
66 to tie up, fasten ɡəʔˈran      
8 to turn word info biˈrik   4, 75  
35 to vomit soˈka   9  
5 to walk ʔaˈɡi   108  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue riˈraʔ   4  
31 tooth ŋiˈpən   1, 48  
207 Twenty word info      
198 Two word info doˈwa   1  
138 warm word info laʔiˈnit very hot (water or weather) 23  
122 water word info toˈbiɡ   14  
185 we word info kiˈta   1, 50  
141 wet səˈməɡ   41  
188 what? word info ʔoˈno   2, 65  
170 when? word info kinaoˈno   10, 19  
181 where? word info saʔˈri      
148 white poˈtiʔ   1  
189 who? word info siʔiˈsaj   1, 50  
159 wide maʔiˈwas   69  
58 wife sәˈɣәd na babaˈji   1, 20  
136 wind paˈrəs   48  
100 wing pakˈpak   33  
55 woman/female babaˈji   1, 105  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) ʔoˈɣod   21  
169 year taˈʔon   1  
150 yellow jiˈlo English x L
186 you kaˈmo   1, 38  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: