https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paha

Source/Author:  Li Jinfang & Luo Yongxian 
Notes:  ISO 639-3: yha Also called Baha Buyang. Jinfang Li considers Paha to be a dialect of Buyang, but Weera Ostapirat classifies it as separate from Buyang. The source given below only descibes Paha and not the Ecun, Langjia, or Yalang dialects of Buyang.

Source: Li Jinfang and Luo Yongxian. The Buyang language of South China: grammatical notes, glossary, texts and translations. Pacific Linguistics Publishers, Australian National University, 2010.

The 7 Paha tones are:
High level = /55/
High rise = /45/
Mid level = /33/
Mid fall = /322/
Low fall = /31/
Mid rise = /24/
Low level = /11/

However, Ostapirat (2000) gives only 5 tones: /33/, /31/, /44/, /21(3)/, and /45/. 
Problems:  ȵ. = ȵ with circle underneath it
ŋ. = ŋ with circle underneath it
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 250
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Central Kra 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
67 to sew word info      
135 lightning      
173 at      
82 dull, blunt bam322      
92 to open, uncover bjo33      
102 rat boi11      
137 to blow word info bu31   56  
101 to fly bɦja45   56?  
11 dust bɦju24      
107 worm (earthworm) daai31      
84 to plant dam33   2  
15 bone daŋ322 qhɔ33      
47 to yawn de322 ʁɔk55      
196 to count di31   55  
64 to say di322   84  
166 correct, true di33 ŋa31      
83 to work word info du322   57  
73 to steal du322 lam45   36  
69 to hunt word info du322 l̥aau45      
194 how? word info du322 nau45(33)   40  
146 ash du33   43?  
210 One Thousand word info dɔŋ45   31  
188 what? word info də322 kə45   51  
205 Nine word info dɦa33      
21 to think dɦam45      
30 mouth dɯ33 lim24(45)      
43 ear dɯ33 ŋ̥.i33      
31 tooth dɯ33 ȵaaŋ11      
53 person/human being ha33      
92 to open, uncover ha33      
137 to blow word info haai45   55  
187 they hɔ45 kə55   38  
185 we word info hɔ45 tɯ322 inclusive 11  
186 you hɔ45 ʨhu33   1  
185 we word info hɔ45du33 exclusive 11  
140 dry word info hɯ33   83  
59 mother ja11      
109 mosquito jaaŋ31   58  
89 to hold word info jak55      
105 tail jat33   52  
65 rope jhu24      
133 rain jin31      
52 to stand jin322   43  
31 tooth jɔŋ322   33  
19 shoulder ka0 ɣɔ55 ma55   46  
25 neck ka55 jhɯ33   54  
37 to eat kaan322   1  
142 heavy kan322   43  
66 to tie up, fasten khaai45   68  
174 in, inside khu45      
6 road/path khɔŋ33   28  
126 lake khə45 qɔŋ322      
182 I ku322 ka11 ku322 used for emphasis 1  
154 short word info kum33      
139 cold word info kɔŋ45   68  
184 he/she kə55 ka11 kə55 used for emphasis 23  
63 name kɛŋ45 du322      
56 child laak11   1  
13 back word info laaŋ33   66  
80 to split word info lep31      
148 white lɔk33      
5 to walk lɯ31      
147 black l̥am322   26?  
167 night l̥aŋ33      
32 tongue ma31   1  
96 dog ma31   61  
6 road/path ma33 ka45      
2 left ma33 maaŋ24 left-hand side 49  
3 right ma33 mit11 right-hand side 45, 51  
1 hand ma33 qɛ45(322)   1  
117 fruit ma55   24  
45 eye ma55 da322   1  
98 egg ma55 lɔk55(33)      
117 fruit maak33   24  
163 new maan31   27  
175 above maaŋ33 naɯ45   34?  
176 below maaŋ33 tə45   50  
80 to split word info maaŋ45      
58 wife mai45 bɦja33   42  
102 rat mam31 ði45      
30 mouth mam33 ka11      
24 head mau11      
132 fog mau11 tu45      
131 cloud word info mok11   71  
29 to sniff, smell mu11 phi33   48  
204 Eight word info mu31 cf walu (LS) 1?  
10 dirty muk11 maak11      
134 thunder mwa31      
183 thou mə31 ka11 mə31 used for emphasis 1  
169 year mɛŋ31      
26 hair word info mɯt11      
42 to suck mɯt11      
99 feather mɯt11      
145 smoke word info mɯt11      
201 Five word info m̥a33   1  
208 Fifty word info m̥a33 pwat55 note change from wat55 to pwat55 5  
14 belly m̥ɔk33   46  
172 to climb word info na31      
157 thick word info na322   47  
129 moon naan322 month    
202 Six word info nam31   1  
104 fat/grease nan31   64  
177 this ni55   1  
97 bird nok11   1  
95 to fall word info nu45      
7 to come nɔ31      
7 to come nɔŋ31      
79 stick/wood nə24      
11 dust nək55 nə45      
48 to sleep nɛŋ24      
49 to lie down word info nɛŋ24      
200 Four word info pa322   11  
60 father pa33   26  
8 to turn word info pa33 lɛŋ322 to turn back    
55 woman/female pa33 mai11   61  
128 sky pa33 mwi322      
189 who? word info pa33 nau45(33)   27  
54 man/male pa33 waau33   54  
57 husband pa33 waau33      
50 to dream pa33 wan33   8  
55 woman/female pa55(33) bja33      
54 man/male paau45 male 54  
195 no, not pen322      
71 to stab, pierce phjɔ45      
120 stone pi322      
195 no, not pi55      
22 to fear pja322 Chinese ?   L?
111 fish pjɔ33 ʔɔŋ45   64  
87 to swell word info po11 noun: swelling 52  
120 stone pwa322   27  
121 sand pwa322 li45      
74 to kill pwan322      
143 fire pwi322   1  
23 blood pɛ33   28  
68 needle pɛt33      
190 other pɛŋ322   29  
138 warm word info pɛŋ45 hot    
162 old word info qa45   95?  
61 house qaan322   46  
145 smoke word info qaau322      
72 to hit word info qaau33      
79 stick/wood qaau33      
153 big qai24      
159 wide qai24      
209 One Hundred word info qan33      
15 bone qhɔ33      
127 woods/forest qhɛŋ33 ma55 ti322   73  
123 to flow qwi322      
152 small qɛu33      
161 shy, ashamed qɛŋ322 boi11      
172 to climb word info ta11      
192 and ta33   43  
36 to spit ta45   69  
35 to vomit taak33   1  
84 to plant tam45      
144 to burn word info tap31      
17 liver tap55      
181 where? word info tau45   45  
191 all taŋ33 hɔ45   53  
63 name thaaŋ33      
158 narrow thap33   44?  
8 to turn word info to24 ða31 to turn back    
191 all to33      
199 Three word info tu322   1  
95 to fall word info tɔk55   76  
39 to cook word info tɛ45      
165 bad, evil tɯ11      
88 to squeeze word info tɯ31      
100 wing wa31   53  
206 Ten word info wat55   1  
75 to die, be dead waŋ33      
81 sharp whaaŋ45      
168 day whan33   41  
5 to walk whi322   88  
9 to swim wi31   65  
167 night wo33      
136 wind wɯn31   62  
179 near ða11      
19 shoulder ða24 kɯɯt31 ho33      
27 nose ða24 ðaŋ45 phi322   31  
140 dry word info ðaaŋ11   79?  
98 egg ðam322   44  
40 to drink ðam45   7  
26 hair word info ðan45      
78 to cut, hack word info ðan45      
12 skin ðaŋ31   56  
28 to breathe ðaŋ45      
155 long word info ði11   65  
160 painful, sick ði11   66  
39 to cook word info ði24      
16 intestines ði33   48  
180 far ði33   55  
108 louse word info ðu33 head louse; also pronounced ðɦu33 1  
112 rotten word info ðuŋ11   64  
130 star ðɔŋ31      
114 leaf ðɛŋ322 PMP *dahun ? 36  
43 ear ðɛŋ322 ka322      
203 Seven word info ðɦu33   1  
33 to laugh ðɯ33   73  
116 flower ŋa24 (wa322)   1  
106 snake ŋa31   50  
162 old word info ŋa31      
150 yellow ŋaan24   57  
48 to sleep ŋu11   67  
44 to hear ŋ̥.i33   35  
38 to chew word info ȵaaŋ11   43?  
63 name ȵi31   21  
115 root ȵi31   32  
34 to cry ȵit11   51  
178 that ȵə55   1  
125 salt ȵɯ31   23  
124 sea ȵ̥.ɛ33   48  
62 thatch/roof ȵ̥i33 qaan322      
193 if ɕo55      
113 branch word info ɡaai322      
77 to scratch word info ɡaak33      
110 spider ɡau24      
51 to sit ɣai33      
41 to bite ɣat33   1  
4 leg/foot ʁa11      
151 green ʁɔ45      
164 good ʔaai322   85  
103 meat/flesh ʔaau45   59  
111 fish ʔaau45 pja322   64  
119 earth/soil ʔan45   55  
141 wet ʔau33 tu31      
152 small ʔi45   75?  
144 to burn word info ʔo322   69  
171 to hide word info ʔu45      
122 water word info ʔɔŋ45   40  
93 to pound, beat word info ʨaak33   25  
115 root ʨaaŋ322   33  
94 to throw word info ʨaaŋ33      
197 One word info ʨam45   1  
91 to buy ʨan322   36?  
118 grass ʨau31 Chinese 39 L?
76 to live, be alive ʨau33   49  
46 to see ʨaŋ45 qaai322   69  
156 thin word info ʨhua45   36?  
90 to dig ʨhuaai31   37  
27 nose ʨiu55 ŋ̥at33      
151 green ʨoŋ24      
188 what? word info ʨə33 kə55   51  
149 red ʨɛ45      
170 when? word info ʨɯ24 nau45(33)   40  
18 breast ʨɯ33 PAN *susu ? 39  
53 person/human being θa31(322)      
198 Two word info θa322   1  
207 Twenty word info θa322 pwat55 note change from wat55 to pwat55 18  
20 to know, be knowledgeable θaai45      
70 to shoot word info θau31 ʨhuŋ322 to shoot a gun; Chinese ? 29 L?
85 to choose θi24      
86 to grow word info θət31      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: