https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Paha

Source/Author:  Li Jinfang & Luo Yongxian 
Notes:  ISO 639-3: yha Also called Baha Buyang. Jinfang Li considers Paha to be a dialect of Buyang, but Weera Ostapirat classifies it as separate from Buyang. The source given below only descibes Paha and not the Ecun, Langjia, or Yalang dialects of Buyang.

Source: Li Jinfang and Luo Yongxian. The Buyang language of South China: grammatical notes, glossary, texts and translations. Pacific Linguistics Publishers, Australian National University, 2010.

The 7 Paha tones are:
High level = /55/
High rise = /45/
Mid level = /33/
Mid fall = /322/
Low fall = /31/
Mid rise = /24/
Low level = /11/

However, Ostapirat (2000) gives only 5 tones: /33/, /31/, /44/, /21(3)/, and /45/. 
Problems:  ȵ. = ȵ with circle underneath it
ŋ. = ŋ with circle underneath it
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 250
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 3
 
Classification:  Tai-Kadai:Kra:Central Kra 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
67 to sew word info      
135 lightning      
173 at      
4 leg/foot ʁa11      
5 to walk lɯ31      
6 road/path ma33 ka45      
7 to come nɔ31      
7 to come nɔŋ31      
8 to turn word info to24 ða31 to turn back    
8 to turn word info pa33 lɛŋ322 to turn back    
10 dirty muk11 maak11      
11 dust bɦju24      
11 dust nək55 nə45      
15 bone qhɔ33      
15 bone daŋ322 qhɔ33      
17 liver tap55      
19 shoulder ða24 kɯɯt31 ho33      
20 to know, be knowledgeable θaai45      
21 to think dɦam45      
22 to fear pja322 Chinese ?   L?
24 head mau11      
26 hair word info mɯt11      
26 hair word info ðan45      
27 nose ʨiu55 ŋ̥at33      
28 to breathe ðaŋ45      
30 mouth mam33 ka11      
30 mouth dɯ33 lim24(45)      
31 tooth dɯ33 ȵaaŋ11      
39 to cook word info ði24      
39 to cook word info tɛ45      
42 to suck mɯt11      
43 ear ðɛŋ322 ka322      
43 ear dɯ33 ŋ̥.i33      
47 to yawn de322 ʁɔk55      
48 to sleep nɛŋ24      
49 to lie down word info nɛŋ24      
51 to sit ɣai33      
53 person/human being ha33      
53 person/human being θa31(322)      
55 woman/female pa55(33) bja33      
57 husband pa33 waau33      
59 mother ja11      
62 thatch/roof ȵ̥i33 qaan322      
63 name thaaŋ33      
63 name kɛŋ45 du322      
65 rope jhu24      
68 needle pɛt33      
69 to hunt word info du322 l̥aau45      
71 to stab, pierce phjɔ45      
72 to hit word info qaau33      
74 to kill pwan322      
75 to die, be dead waŋ33      
77 to scratch word info ɡaak33      
78 to cut, hack word info ðan45      
79 stick/wood nə24      
79 stick/wood qaau33      
80 to split word info maaŋ45      
80 to split word info lep31      
81 sharp whaaŋ45      
82 dull, blunt bam322      
84 to plant tam45      
85 to choose θi24      
86 to grow word info θət31      
88 to squeeze word info tɯ31      
89 to hold word info jak55      
92 to open, uncover bjo33      
92 to open, uncover ha33      
94 to throw word info ʨaaŋ33      
95 to fall word info nu45      
98 egg ma55 lɔk55(33)      
99 feather mɯt11      
102 rat mam31 ði45      
102 rat boi11      
107 worm (earthworm) daai31      
110 spider ɡau24      
113 branch word info ɡaai322      
120 stone pi322      
121 sand pwa322 li45      
123 to flow qwi322      
126 lake khə45 qɔŋ322      
128 sky pa33 mwi322      
129 moon naan322 month    
130 star ðɔŋ31      
132 fog mau11 tu45      
133 rain jin31      
134 thunder mwa31      
138 warm word info pɛŋ45 hot    
141 wet ʔau33 tu31      
144 to burn word info tap31      
145 smoke word info mɯt11      
145 smoke word info qaau322      
148 white lɔk33      
149 red ʨɛ45      
151 green ʁɔ45      
151 green ʨoŋ24      
152 small qɛu33      
153 big qai24      
154 short word info kum33      
159 wide qai24      
161 shy, ashamed qɛŋ322 boi11      
162 old word info ŋa31      
165 bad, evil tɯ11      
166 correct, true di33 ŋa31      
167 night wo33      
167 night l̥aŋ33      
169 year mɛŋ31      
171 to hide word info ʔu45      
172 to climb word info ta11      
172 to climb word info na31      
174 in, inside khu45      
179 near ða11      
191 all to33      
193 if ɕo55      
195 no, not pen322      
195 no, not pi55      
205 Nine word info dɦa33      
209 One Hundred word info qan33      
1 hand ma33 qɛ45(322)   1  
32 tongue ma31   1  
35 to vomit taak33   1  
37 to eat kaan322   1  
41 to bite ɣat33   1  
45 eye ma55 da322   1  
56 child laak11   1  
97 bird nok11   1  
108 louse word info ðu33 head louse; also pronounced ðɦu33 1  
116 flower ŋa24 (wa322)   1  
143 fire pwi322   1  
177 this ni55   1  
178 that ȵə55   1  
182 I ku322 ka11 ku322 used for emphasis 1  
183 thou mə31 ka11 mə31 used for emphasis 1  
186 you hɔ45 ʨhu33   1  
197 One word info ʨam45   1  
198 Two word info θa322   1  
199 Three word info tu322   1  
201 Five word info m̥a33   1  
202 Six word info nam31   1  
203 Seven word info ðɦu33   1  
206 Ten word info wat55   1  
185 we word info hɔ45 tɯ322 inclusive 11  
185 we word info hɔ45du33 exclusive 11  
200 Four word info pa322   11  
207 Twenty word info θa322 pwat55 note change from wat55 to pwat55 18  
204 Eight word info mu31 cf walu (LS) 1?  
84 to plant dam33   2  
63 name ȵi31   21  
125 salt ȵɯ31   23  
184 he/she kə55 ka11 kə55 used for emphasis 23  
117 fruit ma55   24  
117 fruit maak33   24  
93 to pound, beat word info ʨaak33   25  
60 father pa33   26  
147 black l̥am322   26?  
120 stone pwa322   27  
163 new maan31   27  
189 who? word info pa33 nau45(33)   27  
6 road/path khɔŋ33   28  
23 blood pɛ33   28  
70 to shoot word info θau31 ʨhuŋ322 to shoot a gun; Chinese ? 29 L?
190 other pɛŋ322   29  
27 nose ða24 ðaŋ45 phi322   31  
210 One Thousand word info dɔŋ45   31  
115 root ȵi31   32  
31 tooth jɔŋ322   33  
115 root ʨaaŋ322   33  
175 above maaŋ33 naɯ45   34?  
44 to hear ŋ̥.i33   35  
73 to steal du322 lam45   36  
114 leaf ðɛŋ322 PMP *dahun ? 36  
91 to buy ʨan322   36?  
156 thin word info ʨhua45   36?  
90 to dig ʨhuaai31   37  
187 they hɔ45 kə55   38  
18 breast ʨɯ33 PAN *susu ? 39  
118 grass ʨau31 Chinese 39 L?
122 water word info ʔɔŋ45   40  
170 when? word info ʨɯ24 nau45(33)   40  
194 how? word info du322 nau45(33)   40  
168 day whan33   41  
58 wife mai45 bɦja33   42  
52 to stand jin322   43  
142 heavy kan322   43  
192 and ta33   43  
38 to chew word info ȵaaŋ11   43?  
146 ash du33   43?  
98 egg ðam322   44  
158 narrow thap33   44?  
181 where? word info tau45   45  
3 right ma33 mit11 right-hand side 45, 51  
14 belly m̥ɔk33   46  
19 shoulder ka0 ɣɔ55 ma55   46  
61 house qaan322   46  
157 thick word info na322   47  
16 intestines ði33   48  
29 to sniff, smell mu11 phi33   48  
124 sea ȵ̥.ɛ33   48  
2 left ma33 maaŋ24 left-hand side 49  
76 to live, be alive ʨau33   49  
208 Fifty word info m̥a33 pwat55 note change from wat55 to pwat55 5  
106 snake ŋa31   50  
176 below maaŋ33 tə45   50  
34 to cry ȵit11   51  
188 what? word info ʨə33 kə55   51  
188 what? word info də322 kə45   51  
87 to swell word info po11 noun: swelling 52  
105 tail jat33   52  
100 wing wa31   53  
191 all taŋ33 hɔ45   53  
25 neck ka55 jhɯ33   54  
54 man/male paau45 male 54  
54 man/male pa33 waau33   54  
119 earth/soil ʔan45   55  
137 to blow word info haai45   55  
180 far ði33   55  
196 to count di31   55  
12 skin ðaŋ31   56  
137 to blow word info bu31   56  
101 to fly bɦja45   56?  
83 to work word info du322   57  
150 yellow ŋaan24   57  
109 mosquito jaaŋ31   58  
103 meat/flesh ʔaau45   59  
55 woman/female pa33 mai11   61  
96 dog ma31   61  
136 wind wɯn31   62  
104 fat/grease nan31   64  
111 fish ʔaau45 pja322   64  
111 fish pjɔ33 ʔɔŋ45   64  
112 rotten word info ðuŋ11   64  
9 to swim wi31   65  
155 long word info ði11   65  
13 back word info laaŋ33   66  
160 painful, sick ði11   66  
48 to sleep ŋu11   67  
66 to tie up, fasten khaai45   68  
139 cold word info kɔŋ45   68  
36 to spit ta45   69  
46 to see ʨaŋ45 qaai322   69  
144 to burn word info ʔo322   69  
40 to drink ðam45   7  
131 cloud word info mok11   71  
33 to laugh ðɯ33   73  
127 woods/forest qhɛŋ33 ma55 ti322   73  
152 small ʔi45   75?  
95 to fall word info tɔk55   76  
140 dry word info ðaaŋ11   79?  
50 to dream pa33 wan33   8  
140 dry word info hɯ33   83  
64 to say di322   84  
164 good ʔaai322   85  
5 to walk whi322   88  
162 old word info qa45   95?  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: