https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Hlai (Norquest)

Source/Author:  Peter K. Norquest 
Notes:  Norquest, Peter K. A Phonological Reconstruction of Proto-Hlai. Ph.D dissertation. Department of Anthropology, University of Arizona, 2007.

Cognacy judgments are based from Norquest's lists of Proto-Hlai / Proto-Austronesian comparisons. 
Problems:  Proto-Greater Hlai, Proto-Central Hlai, etc. are given when there is no Proto-Hlai form. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlai 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all *ɓa:yʔ      
192 and *ʔu:ŋɦ      
146 ash *su:ʔ      
173 at      
13 back word info *tɕʰuɲʔ      
165 bad, evil *ɾja:k      
14 belly *hmok      
176 below      
153 big *C-luŋ      
97 bird *səc      
147 black *ɗəmʔ PMP *ma-qitem ? 1  
23 blood *hla:c PAN *daʀaq ?    
15 bone *Cuɾɯ:k PAN *CuqelaN ?    
113 branch word info *kʰa:      
18 breast *tɕi:ɦ      
56 child *hlɯ:k PAN *aNak 1  
56 child *C-lik      
131 cloud word info *ɗe:k Central Hlai    
139 cold word info *kʰa:yɦ      
166 correct, true *ɗət      
168 day *hŋwən      
10 dirty *C-nɯmɦ filth    
96 dog *hma: PAN *wasu ?    
140 dry word info *ɗa:w      
82 dull, blunt *ɾja:k      
11 dust *fu:ŋʔ Greater Hlai    
43 ear *ljəy PAN *Caliŋa ?    
119 earth/soil *Cuɾən      
98 egg *hjɯ:m      
204 Eight word info *ru:   1  
45 eye *tʃʰa: PAN *maCa 1  
180 far *C-ləy      
104 fat/grease *ru:yʔ      
60 father *pʰa:ʔ      
99 feather *Cuɦun PMP *bulu ?    
208 Fifty word info      
143 fire *fi: PAN *Sapuy 1  
111 fish *hla:      
201 Five word info *hma: PAN *lima 1  
116 flower *tʃʰ[e]:ŋ      
132 fog *Cuɦə:n PMP 'cloud' *ʀabun ?    
200 Four word info *tʃʰa:wʔ PAN *epat    
117 fruit *fa:k PAN *buaq 1  
164 good *hlin      
118 grass *hŋənʔ      
151 green      
26 hair word info *hnom      
1 hand *C-mɯ: PAN *(qa)lima 1  
184 he/she *C-na:      
24 head *Curəwʔ PAN *qulu ? 1  
142 heavy *kʰɯm      
61 house *rɯ:n PAN *ʀumaq ?    
61 house *p-loŋʔ      
194 how? word info *ɾa:      
57 husband      
182 I *ɦu: PAN *i-aku 1  
193 if      
174 in, inside *ʔu:k      
16 intestines *ɾa:yʔ PAN *Cinaqi ?    
126 lake      
114 leaf *ɓɯ:      
2 left *hwi:ŋ PAN *ka-wiʀi ? 48  
4 leg/foot *kʰok PAN *qaqay ?? according to LS 31  
135 lightning *ljip      
17 liver *ɗəy PAN *qaCay 1  
17 liver *C-ŋa:n      
155 long word info *hna:wʔ      
108 louse word info *tʃʰwəw PAN *kuCu 1  
54 man/male *pʰa:ʔ      
54 man/male *C-ma:n      
103 meat/flesh *rəmʔ Greater Hlai    
129 moon *C-ɲa:n PAN *bulaN 1  
109 mosquito *C-ɲu:ŋ      
59 mother *hmi:ʔ = woman    
30 mouth *fa:k PMP *baqbaq ?    
30 mouth *hməmʔ      
63 name *pʰa:ŋ      
158 narrow *ɓi:p      
179 near *p-lɯ:ʔ      
25 neck *ljoŋʔ PAN *liqeʀ ?    
68 needle *hŋuc      
163 new *hma:n PAN *ma-baqeʀu ?    
167 night *tɕʰəp      
205 Nine word info *C-ßɯ:ʔ   5  
195 no, not *wi:      
27 nose *kʰət      
162 old word info *hja:      
162 old word info *ki:nʔ      
197 One word info *tɕʰɯ: PAN *isa 1  
209 One Hundred word info *Cura:n      
210 One Thousand word info *C-ŋu:n      
190 other *ʔa[:]w other person    
160 painful, sick *tʃʰok      
160 painful, sick *tɕʰok      
53 person/human being *[ʔ]a:w PAN *Cau 1  
133 rain *fun PMP 'cloud' *ʀabun ?    
102 rat *hniw      
149 red *ra:nʔ PAN *ma-taNah / PMP *ma-iʀaq ?    
3 right *pʰəyʔ      
6 road/path *ku:n      
115 root *ri:w PAN *ʀameC / PMP *uʀat ?    
65 rope *ɗə:y PAN *CaliS ?    
112 rotten word info *ʔɯ:nʔ      
125 salt *C-ɲa:wʔ      
121 sand *pʰu:ɦ      
124 sea      
203 Seven word info *tʰu:   1  
81 sharp *tɕʰə:m PAN *Cazem 1  
154 short word info *tʰəc Greater Hlai    
19 shoulder *ʋa:ɦ PAN *qabaʀa 1  
161 shy, ashamed *ri:      
202 Six word info *hnom   1  
12 skin *C-nə:ŋ PAN *qaNiC ?    
128 sky *fa:ʔ      
152 small *ʔinɦ      
145 smoke word info *hjɯ:k      
145 smoke word info *ljɯ:k      
106 snake *lja:ɦ PAN *Sulaʀ 1  
110 spider *kʰu:ŋ Central Hlai    
130 star *ɾa:w alternate gloss: sun; PAN 'sun' *qalejaw ? 1  
79 stick/wood      
120 stone *tɕʰi:n      
105 tail *tɕʰuc      
206 Ten word info *fu:t   1  
178 that *C-na:   1  
178 that *ɦɯ:ɦ      
178 that *C-ma:ɦ      
62 thatch/roof      
187 they *kʰun      
157 thick word info *C-na:      
156 thin word info *rɯ:      
177 this *C-ni:ɦ PAN *i-ni 1  
183 thou *C-mɯ:   1  
199 Three word info *tʃʰwuʔ PAN *telu 1  
134 thunder *ʔom      
134 thunder *C-ɲa:mʔ thunder god in Greater Hlai    
41 to bite *hŋa:ɲʔ      
137 to blow word info *ʔu:ɦ      
28 to breathe *hwɯp to inhale    
144 to burn word info *tɕʰuyʔ      
91 to buy *tʃʰəc      
38 to chew word info *hŋa:ɲʔ      
85 to choose *hləɲ PAN *piliq ?    
172 to climb word info *C-na:n      
7 to come *hmɯ:n      
39 to cook word info      
196 to count *kʰa:yʔ      
34 to cry *C-ŋi:ʔ PAN *Caŋis 1  
78 to cut, hack word info *rəp      
75 to die, be dead *hla:wɦ      
90 to dig *Ciɦut      
90 to dig *kʰuy      
90 to dig *ɦuyʔ      
50 to dream *fən PAN *Sepi    
40 to drink *ru:nɦ PMP *inum ?    
37 to eat *kʰən PAN *kaen 1  
95 to fall word info *tʰok      
22 to fear *ɗa:ʔ PAN *ma-takut ?    
123 to flow *C-ma:w      
101 to fly *ɓin      
86 to grow word info      
44 to hear *p-lɯ: to listen    
171 to hide word info *C-ŋəw      
72 to hit word info *tʰa[:]yɦ      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill *C-ɦu:ʔ      
20 to know, be knowledgeable *Curɯ:      
33 to laugh *ɾja:w PAN *Cawa ?    
49 to lie down word info *hŋu:ɦ      
76 to live, be alive *Cuɾi:p PAN *ma-qudip 1  
92 to open, uncover *tʰɯ:n      
84 to plant *Cura: PAN *mula 1  
93 to pound, beat word info *su:nʔ      
64 to say *ɾi:n      
77 to scratch word info *tʰa:w      
46 to see *C-la:yʔ PAN *kita ?    
67 to sew word info *C-ɲəp PAN *taSiq ?    
70 to shoot word info *hɲɯ: PAN *panaq ?    
51 to sit *tɕoŋʔ PMP *tudan or Chinese ?    
48 to sleep *hŋu:ɦ      
29 to sniff, smell *ɦa:y      
36 to spit *pʰ[w]iɦ      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand *tɕu:n Chinese ?    
73 to steal *ljok PAN *Cakaw ?    
42 to suck      
87 to swell word info *ʔun      
9 to swim *p-li:      
21 to think      
94 to throw word info *fit to throw away; Greater Hlai    
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info *Ciʔəy      
35 to vomit *fa:k PAN *utaq ? 1?  
5 to walk *fi:      
5 to walk *tɕa:mɦ      
83 to work word info      
47 to yawn *hŋa:p PAN *ma-Suab, *ma-Suaw    
47 to yawn *ka:w      
32 tongue *hli:nʔ   36  
31 tooth *fjən PAN *nipen ?    
207 Twenty word info      
198 Two word info *hlu:ʔ PAN *duSa 16  
138 warm word info *hlunɦ      
122 water word info *C-nəmʔ PAN *daNum 1  
185 we word info *fəw exclusive; Central Hlai    
141 wet *hmənʔ      
188 what? word info      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white *kʰa:w      
189 who? word info      
159 wide *ɓa:ŋ      
58 wife *hmi:ʔ = woman    
136 wind *hwiw PAN *bali ?    
100 wing *pʰi:k PAN *paNid ? ; PMP *kapak 1  
55 woman/female *hmi:ʔ PAN *bahi ?    
127 woods/forest *rəŋ      
107 worm (earthworm) *Cuɦən PAN *kulay ?    
169 year *hmu:ɦ      
150 yellow *lja:ŋ      
186 you *səw   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: