https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Hlai (Norquest)

Source/Author:  Peter K. Norquest 
Notes:  Norquest, Peter K. A Phonological Reconstruction of Proto-Hlai. Ph.D dissertation. Department of Anthropology, University of Arizona, 2007.

Cognacy judgments are based from Norquest's lists of Proto-Hlai / Proto-Austronesian comparisons. 
Problems:  Proto-Greater Hlai, Proto-Central Hlai, etc. are given when there is no Proto-Hlai form. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlai 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
21 to think      
39 to cook word info      
42 to suck      
57 husband      
62 thatch/roof      
66 to tie up, fasten      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
79 stick/wood      
80 to split word info      
83 to work word info      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
124 sea      
126 lake      
151 green      
170 when? word info      
173 at      
175 above      
176 below      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
1 hand *C-mɯ: PAN *(qa)lima 1  
2 left *hwi:ŋ PAN *ka-wiʀi ? 48  
3 right *pʰəyʔ      
4 leg/foot *kʰok PAN *qaqay ?? according to LS 31  
5 to walk *fi:      
5 to walk *tɕa:mɦ      
6 road/path *ku:n      
7 to come *hmɯ:n      
8 to turn word info *Ciʔəy      
9 to swim *p-li:      
10 dirty *C-nɯmɦ filth    
11 dust *fu:ŋʔ Greater Hlai    
12 skin *C-nə:ŋ PAN *qaNiC ?    
13 back word info *tɕʰuɲʔ      
14 belly *hmok      
15 bone *Cuɾɯ:k PAN *CuqelaN ?    
16 intestines *ɾa:yʔ PAN *Cinaqi ?    
17 liver *ɗəy PAN *qaCay 1  
17 liver *C-ŋa:n      
18 breast *tɕi:ɦ      
19 shoulder *ʋa:ɦ PAN *qabaʀa 1  
20 to know, be knowledgeable *Curɯ:      
22 to fear *ɗa:ʔ PAN *ma-takut ?    
23 blood *hla:c PAN *daʀaq ?    
24 head *Curəwʔ PAN *qulu ? 1  
25 neck *ljoŋʔ PAN *liqeʀ ?    
26 hair word info *hnom      
27 nose *kʰət      
28 to breathe *hwɯp to inhale    
29 to sniff, smell *ɦa:y      
30 mouth *fa:k PMP *baqbaq ?    
30 mouth *hməmʔ      
31 tooth *fjən PAN *nipen ?    
32 tongue *hli:nʔ   36  
33 to laugh *ɾja:w PAN *Cawa ?    
34 to cry *C-ŋi:ʔ PAN *Caŋis 1  
35 to vomit *fa:k PAN *utaq ? 1?  
36 to spit *pʰ[w]iɦ      
37 to eat *kʰən PAN *kaen 1  
38 to chew word info *hŋa:ɲʔ      
40 to drink *ru:nɦ PMP *inum ?    
41 to bite *hŋa:ɲʔ      
43 ear *ljəy PAN *Caliŋa ?    
44 to hear *p-lɯ: to listen    
45 eye *tʃʰa: PAN *maCa 1  
46 to see *C-la:yʔ PAN *kita ?    
47 to yawn *hŋa:p PAN *ma-Suab, *ma-Suaw    
47 to yawn *ka:w      
48 to sleep *hŋu:ɦ      
49 to lie down word info *hŋu:ɦ      
50 to dream *fən PAN *Sepi    
51 to sit *tɕoŋʔ PMP *tudan or Chinese ?    
52 to stand *tɕu:n Chinese ?    
53 person/human being *[ʔ]a:w PAN *Cau 1  
54 man/male *pʰa:ʔ      
54 man/male *C-ma:n      
55 woman/female *hmi:ʔ PAN *bahi ?    
56 child *hlɯ:k PAN *aNak 1  
56 child *C-lik      
58 wife *hmi:ʔ = woman    
59 mother *hmi:ʔ = woman    
60 father *pʰa:ʔ      
61 house *rɯ:n PAN *ʀumaq ?    
61 house *p-loŋʔ      
63 name *pʰa:ŋ      
64 to say *ɾi:n      
65 rope *ɗə:y PAN *CaliS ?    
67 to sew word info *C-ɲəp PAN *taSiq ?    
68 needle *hŋuc      
70 to shoot word info *hɲɯ: PAN *panaq ?    
72 to hit word info *tʰa[:]yɦ      
73 to steal *ljok PAN *Cakaw ?    
74 to kill *C-ɦu:ʔ      
75 to die, be dead *hla:wɦ      
76 to live, be alive *Cuɾi:p PAN *ma-qudip 1  
77 to scratch word info *tʰa:w      
78 to cut, hack word info *rəp      
81 sharp *tɕʰə:m PAN *Cazem 1  
82 dull, blunt *ɾja:k      
84 to plant *Cura: PAN *mula 1  
85 to choose *hləɲ PAN *piliq ?    
87 to swell word info *ʔun      
90 to dig *Ciɦut      
90 to dig *kʰuy      
90 to dig *ɦuyʔ      
91 to buy *tʃʰəc      
92 to open, uncover *tʰɯ:n      
93 to pound, beat word info *su:nʔ      
94 to throw word info *fit to throw away; Greater Hlai    
95 to fall word info *tʰok      
96 dog *hma: PAN *wasu ?    
97 bird *səc      
98 egg *hjɯ:m      
99 feather *Cuɦun PMP *bulu ?    
100 wing *pʰi:k PAN *paNid ? ; PMP *kapak 1  
101 to fly *ɓin      
102 rat *hniw      
103 meat/flesh *rəmʔ Greater Hlai    
104 fat/grease *ru:yʔ      
105 tail *tɕʰuc      
106 snake *lja:ɦ PAN *Sulaʀ 1  
107 worm (earthworm) *Cuɦən PAN *kulay ?    
108 louse word info *tʃʰwəw PAN *kuCu 1  
109 mosquito *C-ɲu:ŋ      
110 spider *kʰu:ŋ Central Hlai    
111 fish *hla:      
112 rotten word info *ʔɯ:nʔ      
113 branch word info *kʰa:      
114 leaf *ɓɯ:      
115 root *ri:w PAN *ʀameC / PMP *uʀat ?    
116 flower *tʃʰ[e]:ŋ      
117 fruit *fa:k PAN *buaq 1  
118 grass *hŋənʔ      
119 earth/soil *Cuɾən      
120 stone *tɕʰi:n      
121 sand *pʰu:ɦ      
122 water word info *C-nəmʔ PAN *daNum 1  
123 to flow *C-ma:w      
125 salt *C-ɲa:wʔ      
127 woods/forest *rəŋ      
128 sky *fa:ʔ      
129 moon *C-ɲa:n PAN *bulaN 1  
130 star *ɾa:w alternate gloss: sun; PAN 'sun' *qalejaw ? 1  
131 cloud word info *ɗe:k Central Hlai    
132 fog *Cuɦə:n PMP 'cloud' *ʀabun ?    
133 rain *fun PMP 'cloud' *ʀabun ?    
134 thunder *ʔom      
134 thunder *C-ɲa:mʔ thunder god in Greater Hlai    
135 lightning *ljip      
136 wind *hwiw PAN *bali ?    
137 to blow word info *ʔu:ɦ      
138 warm word info *hlunɦ      
139 cold word info *kʰa:yɦ      
140 dry word info *ɗa:w      
141 wet *hmənʔ      
142 heavy *kʰɯm      
143 fire *fi: PAN *Sapuy 1  
144 to burn word info *tɕʰuyʔ      
145 smoke word info *hjɯ:k      
145 smoke word info *ljɯ:k      
146 ash *su:ʔ      
147 black *ɗəmʔ PMP *ma-qitem ? 1  
148 white *kʰa:w      
149 red *ra:nʔ PAN *ma-taNah / PMP *ma-iʀaq ?    
150 yellow *lja:ŋ      
152 small *ʔinɦ      
153 big *C-luŋ      
154 short word info *tʰəc Greater Hlai    
155 long word info *hna:wʔ      
156 thin word info *rɯ:      
157 thick word info *C-na:      
158 narrow *ɓi:p      
159 wide *ɓa:ŋ      
160 painful, sick *tʃʰok      
160 painful, sick *tɕʰok      
161 shy, ashamed *ri:      
162 old word info *hja:      
162 old word info *ki:nʔ      
163 new *hma:n PAN *ma-baqeʀu ?    
164 good *hlin      
165 bad, evil *ɾja:k      
166 correct, true *ɗət      
167 night *tɕʰəp      
168 day *hŋwən      
169 year *hmu:ɦ      
171 to hide word info *C-ŋəw      
172 to climb word info *C-na:n      
174 in, inside *ʔu:k      
177 this *C-ni:ɦ PAN *i-ni 1  
178 that *C-na:   1  
178 that *ɦɯ:ɦ      
178 that *C-ma:ɦ      
179 near *p-lɯ:ʔ      
180 far *C-ləy      
182 I *ɦu: PAN *i-aku 1  
183 thou *C-mɯ:   1  
184 he/she *C-na:      
185 we word info *fəw exclusive; Central Hlai    
186 you *səw   1  
187 they *kʰun      
190 other *ʔa[:]w other person    
191 all *ɓa:yʔ      
192 and *ʔu:ŋɦ      
194 how? word info *ɾa:      
195 no, not *wi:      
196 to count *kʰa:yʔ      
197 One word info *tɕʰɯ: PAN *isa 1  
198 Two word info *hlu:ʔ PAN *duSa 16  
199 Three word info *tʃʰwuʔ PAN *telu 1  
200 Four word info *tʃʰa:wʔ PAN *epat    
201 Five word info *hma: PAN *lima 1  
202 Six word info *hnom   1  
203 Seven word info *tʰu:   1  
204 Eight word info *ru:   1  
205 Nine word info *C-ßɯ:ʔ   5  
206 Ten word info *fu:t   1  
209 One Hundred word info *Cura:n      
210 One Thousand word info *C-ŋu:n      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: