https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Hlai (Norquest)

Source/Author:  Peter K. Norquest 
Notes:  Norquest, Peter K. A Phonological Reconstruction of Proto-Hlai. Ph.D dissertation. Department of Anthropology, University of Arizona, 2007.

Cognacy judgments are based from Norquest's lists of Proto-Hlai / Proto-Austronesian comparisons. 
Problems:  Proto-Greater Hlai, Proto-Central Hlai, etc. are given when there is no Proto-Hlai form. 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 198
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlai 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
21 to think      
39 to cook word info      
42 to suck      
57 husband      
62 thatch/roof      
66 to tie up, fasten      
69 to hunt word info      
71 to stab, pierce      
79 stick/wood      
80 to split word info      
83 to work word info      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
124 sea      
126 lake      
151 green      
170 when? word info      
173 at      
175 above      
176 below      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
193 if      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
46 to see *C-la:yʔ PAN *kita ?    
56 child *C-lik      
153 big *C-luŋ      
180 far *C-ləy      
54 man/male *C-ma:n      
123 to flow *C-ma:w      
178 that *C-ma:ɦ      
1 hand *C-mɯ: PAN *(qa)lima 1  
183 thou *C-mɯ:   1  
157 thick word info *C-na:      
178 that *C-na:   1  
184 he/she *C-na:      
172 to climb word info *C-na:n      
177 this *C-ni:ɦ PAN *i-ni 1  
12 skin *C-nə:ŋ PAN *qaNiC ?    
122 water word info *C-nəmʔ PAN *daNum 1  
10 dirty *C-nɯmɦ filth    
205 Nine word info *C-ßɯ:ʔ   5  
17 liver *C-ŋa:n      
34 to cry *C-ŋi:ʔ PAN *Caŋis 1  
210 One Thousand word info *C-ŋu:n      
171 to hide word info *C-ŋəw      
74 to kill *C-ɦu:ʔ      
134 thunder *C-ɲa:mʔ thunder god in Greater Hlai    
129 moon *C-ɲa:n PAN *bulaN 1  
125 salt *C-ɲa:wʔ      
109 mosquito *C-ɲu:ŋ      
67 to sew word info *C-ɲəp PAN *taSiq ?    
90 to dig *Ciɦut      
8 to turn word info *Ciʔəy      
84 to plant *Cura: PAN *mula 1  
209 One Hundred word info *Cura:n      
24 head *Curəwʔ PAN *qulu ? 1  
20 to know, be knowledgeable *Curɯ:      
99 feather *Cuɦun PMP *bulu ?    
132 fog *Cuɦə:n PMP 'cloud' *ʀabun ?    
107 worm (earthworm) *Cuɦən PAN *kulay ?    
76 to live, be alive *Cuɾi:p PAN *ma-qudip 1  
119 earth/soil *Cuɾən      
15 bone *Cuɾɯ:k PAN *CuqelaN ?    
53 person/human being *[ʔ]a:w PAN *Cau 1  
30 mouth *fa:k PMP *baqbaq ?    
35 to vomit *fa:k PAN *utaq ? 1?  
117 fruit *fa:k PAN *buaq 1  
128 sky *fa:ʔ      
5 to walk *fi:      
143 fire *fi: PAN *Sapuy 1  
94 to throw word info *fit to throw away; Greater Hlai    
31 tooth *fjən PAN *nipen ?    
206 Ten word info *fu:t   1  
11 dust *fu:ŋʔ Greater Hlai    
133 rain *fun PMP 'cloud' *ʀabun ?    
50 to dream *fən PAN *Sepi    
185 we word info *fəw exclusive; Central Hlai    
162 old word info *hja:      
145 smoke word info *hjɯ:k      
98 egg *hjɯ:m      
111 fish *hla:      
23 blood *hla:c PAN *daʀaq ?    
75 to die, be dead *hla:wɦ      
32 tongue *hli:nʔ   36  
164 good *hlin      
198 Two word info *hlu:ʔ PAN *duSa 16  
138 warm word info *hlunɦ      
85 to choose *hləɲ PAN *piliq ?    
56 child *hlɯ:k PAN *aNak 1  
96 dog *hma: PAN *wasu ?    
201 Five word info *hma: PAN *lima 1  
163 new *hma:n PAN *ma-baqeʀu ?    
55 woman/female *hmi:ʔ PAN *bahi ?    
58 wife *hmi:ʔ = woman    
59 mother *hmi:ʔ = woman    
14 belly *hmok      
169 year *hmu:ɦ      
30 mouth *hməmʔ      
141 wet *hmənʔ      
7 to come *hmɯ:n      
155 long word info *hna:wʔ      
102 rat *hniw      
26 hair word info *hnom      
202 Six word info *hnom   1  
2 left *hwi:ŋ PAN *ka-wiʀi ? 48  
136 wind *hwiw PAN *bali ?    
28 to breathe *hwɯp to inhale    
47 to yawn *hŋa:p PAN *ma-Suab, *ma-Suaw    
38 to chew word info *hŋa:ɲʔ      
41 to bite *hŋa:ɲʔ      
48 to sleep *hŋu:ɦ      
49 to lie down word info *hŋu:ɦ      
68 needle *hŋuc      
168 day *hŋwən      
118 grass *hŋənʔ      
70 to shoot word info *hɲɯ: PAN *panaq ?    
47 to yawn *ka:w      
162 old word info *ki:nʔ      
6 road/path *ku:n      
113 branch word info *kʰa:      
148 white *kʰa:w      
139 cold word info *kʰa:yɦ      
196 to count *kʰa:yʔ      
4 leg/foot *kʰok PAN *qaqay ?? according to LS 31  
110 spider *kʰu:ŋ Central Hlai    
187 they *kʰun      
90 to dig *kʰuy      
37 to eat *kʰən PAN *kaen 1  
27 nose *kʰət      
142 heavy *kʰɯm      
150 yellow *lja:ŋ      
106 snake *lja:ɦ PAN *Sulaʀ 1  
135 lightning *ljip      
73 to steal *ljok PAN *Cakaw ?    
25 neck *ljoŋʔ PAN *liqeʀ ?    
43 ear *ljəy PAN *Caliŋa ?    
145 smoke word info *ljɯ:k      
9 to swim *p-li:      
61 house *p-loŋʔ      
44 to hear *p-lɯ: to listen    
179 near *p-lɯ:ʔ      
36 to spit *pʰ[w]iɦ      
63 name *pʰa:ŋ      
54 man/male *pʰa:ʔ      
60 father *pʰa:ʔ      
100 wing *pʰi:k PAN *paNid ? ; PMP *kapak 1  
121 sand *pʰu:ɦ      
3 right *pʰəyʔ      
149 red *ra:nʔ PAN *ma-taNah / PMP *ma-iʀaq ?    
161 shy, ashamed *ri:      
115 root *ri:w PAN *ʀameC / PMP *uʀat ?    
204 Eight word info *ru:   1  
40 to drink *ru:nɦ PMP *inum ?    
104 fat/grease *ru:yʔ      
103 meat/flesh *rəmʔ Greater Hlai    
78 to cut, hack word info *rəp      
127 woods/forest *rəŋ      
156 thin word info *rɯ:      
61 house *rɯ:n PAN *ʀumaq ?    
93 to pound, beat word info *su:nʔ      
146 ash *su:ʔ      
97 bird *səc      
186 you *səw   1  
5 to walk *tɕa:mɦ      
18 breast *tɕi:ɦ      
51 to sit *tɕoŋʔ PMP *tudan or Chinese ?    
52 to stand *tɕu:n Chinese ?    
120 stone *tɕʰi:n      
160 painful, sick *tɕʰok      
105 tail *tɕʰuc      
144 to burn word info *tɕʰuyʔ      
13 back word info *tɕʰuɲʔ      
81 sharp *tɕʰə:m PAN *Cazem 1  
167 night *tɕʰəp      
197 One word info *tɕʰɯ: PAN *isa 1  
116 flower *tʃʰ[e]:ŋ      
45 eye *tʃʰa: PAN *maCa 1  
200 Four word info *tʃʰa:wʔ PAN *epat    
160 painful, sick *tʃʰok      
199 Three word info *tʃʰwuʔ PAN *telu 1  
108 louse word info *tʃʰwəw PAN *kuCu 1  
91 to buy *tʃʰəc      
77 to scratch word info *tʰa:w      
72 to hit word info *tʰa[:]yɦ      
95 to fall word info *tʰok      
203 Seven word info *tʰu:   1  
154 short word info *tʰəc Greater Hlai    
92 to open, uncover *tʰɯ:n      
195 no, not *wi:      
191 all *ɓa:yʔ      
159 wide *ɓa:ŋ      
158 narrow *ɓi:p      
101 to fly *ɓin      
114 leaf *ɓɯ:      
140 dry word info *ɗa:w      
22 to fear *ɗa:ʔ PAN *ma-takut ?    
131 cloud word info *ɗe:k Central Hlai    
65 rope *ɗə:y PAN *CaliS ?    
147 black *ɗəmʔ PMP *ma-qitem ? 1  
166 correct, true *ɗət      
17 liver *ɗəy PAN *qaCay 1  
29 to sniff, smell *ɦa:y      
182 I *ɦu: PAN *i-aku 1  
90 to dig *ɦuyʔ      
178 that *ɦɯ:ɦ      
194 how? word info *ɾa:      
130 star *ɾa:w alternate gloss: sun; PAN 'sun' *qalejaw ? 1  
16 intestines *ɾa:yʔ PAN *Cinaqi ?    
64 to say *ɾi:n      
82 dull, blunt *ɾja:k      
165 bad, evil *ɾja:k      
33 to laugh *ɾja:w PAN *Cawa ?    
19 shoulder *ʋa:ɦ PAN *qabaʀa 1  
190 other *ʔa[:]w other person    
152 small *ʔinɦ      
134 thunder *ʔom      
174 in, inside *ʔu:k      
192 and *ʔu:ŋɦ      
137 to blow word info *ʔu:ɦ      
87 to swell word info *ʔun      
112 rotten word info *ʔɯ:nʔ      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: