https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nimoa

Source/Author:  Henderson and Henderson 1974 
Identifiers:  ISO-639-3:nmw  Glottocode: nimo1246 
Notes:  Jim Henderson & Ann Henderson (1974) Languages of the Louisiades Archipelago and environs. WPNG Languages. SIL 
Data Entry:  Typed By: Ger Reesink  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Western Oceanic:Papuan Tip:Peripheral:Kilivila-Louisiades:Nimoa-Sudest 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all babwali’gʌdi      
192 and      
146 ash ɸu'ŋɛli      
173 at      
13 back word info      
165 bad, evil      
14 belly tɩnɩ'ɛnɛ   19, 34  
176 below      
153 big la'hinɛ   43  
97 bird mʌn   1  
147 black ṱɛgɛ      
23 blood mʌdɩbʌnɛ   34  
15 bone di'yunɛ   1, 10  
113 branch word info      
18 breast si'yunɛ   1  
56 child      
131 cloud word info yalu'yalu   23  
139 cold word info řʌ’kikʔŋ probably meant: of water    
166 correct, true      
168 day      
10 dirty      
96 dog hɛwɔ      
140 dry word info muromuro      
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear bʌ'ṱɩnɩ   1, 70  
119 earth/soil bwʌḍɛ'bwʌḍɛ   92  
98 egg pɔu   15  
204 Eight word info      
45 eye mʌ'tʌnɛ   1  
180 far      
104 fat/grease posɛ   61  
60 father      
99 feather bɔṛɔ   54  
208 Fifty word info      
143 fire hiwɔ   37  
111 fish yʌ’rugɩ      
201 Five word info      
116 flower      
132 fog      
200 Four word info      
117 fruit      
164 good dɔhʌbm̩   132  
118 grass      
151 green yʌřʌu   13, 52  
26 hair word info hulunɛ 'dʌmdʌm'wʌnɛ   3  
1 hand ni'mʌnɛ   1, 66  
184 he/she      
24 head khʌu.n   50  
142 heavy      
61 house      
194 how? word info      
57 husband      
182 I na.u   1, 22  
193 if      
174 in, inside      
16 intestines      
126 lake      
114 leaf da'mwanɛ   35  
2 left      
4 leg/foot hɛ'hɛnɛ   1  
135 lightning      
17 liver hʌtɩʌni   1  
155 long word info ‘mwʌlʌw   12  
108 louse word info ßihɛ      
54 man/male tɔ'lɔmɔ      
103 meat/flesh pi'ya.u   10  
129 moon wʌ'hiyʌnɛ   14  
109 mosquito      
59 mother      
30 mouth hʌwʌnɛ   36  
63 name hɛ'dʌm   29  
158 narrow      
179 near      
25 neck du'mɔnɛ   91  
68 needle      
163 new ṱɔßɛßʌɩ   37  
167 night go'go   56  
205 Nine word info      
195 no, not ṱaɩnɛ      
27 nose bu'sunɛ   1, 17  
162 old word info      
197 One word info ho'ti.ʌ   54  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being ṱolomo      
133 rain wɛsi   27  
102 rat      
149 red r̃ʌɩ   25?  
3 right      
6 road/path hi'yʌdɛ   12  
115 root hɛ'wʌsi      
65 rope      
112 rotten word info      
125 salt      
121 sand      
124 sea      
203 Seven word info      
81 sharp      
154 short word info      
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin di'mwɛnɛ   52  
128 sky      
152 small ṱʌŋkʌɩ      
145 smoke word info mwa'sɛu   37  
106 snake      
110 spider      
130 star ṱa'lɛyʌn      
79 stick/wood      
120 stone humu      
105 tail wi.n.ɛ metathesis 1  
206 Ten word info      
178 that gʌyʌkʔŋ      
62 thatch/roof      
187 they      
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this gʌyʌ      
183 thou hɔuwɔ   1, 64  
199 Three word info      
134 thunder      
41 to bite hʌ'ya.ʔŋ he (a dog) bites 1  
137 to blow word info      
28 to breathe      
144 to burn word info      
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come i'ɛlʌm he comes 1  
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry      
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead i’mʌtɛ he dies 1  
90 to dig      
50 to dream      
40 to drink      
37 to eat ihʌn he eats 1  
95 to fall word info      
22 to fear      
123 to flow      
101 to fly i'wuwo      
86 to grow word info      
44 to hear ɩ’lɔŋɛ he hears 1, 36  
171 to hide word info      
72 to hit word info      
89 to hold word info      
69 to hunt word info      
74 to kill si'lʌmɛ he kills    
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh      
49 to lie down word info i'tiɛhi'ɛnɛ   1  
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say ɩŋ.ʌ he says 163  
77 to scratch word info      
46 to see i'ɸʌɩdɩ he sees    
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit tuɔ.dʌu      
48 to sleep ihi’yɩnɛ he sleeps 8  
29 to sniff, smell      
36 to spit      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce      
52 to stand midi   1  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info      
9 to swim imwundʌw      
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten      
8 to turn word info      
35 to vomit      
5 to walk idɔdɔgʌn      
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue mʌlʌwɩʌnɛ   7  
31 tooth ŋi'ŋinɛ   30  
207 Twenty word info      
198 Two word info ho'iwo   1  
138 warm word info dʌɩyʌßɛ warm, hot (of water)    
122 water word info bwa.i   6, 64  
185 we word info bwʌbwʌli’gʌdɛ we (plural exclusive)    
141 wet      
188 what? word info ṱɔ'sʌhɛ      
170 when? word info      
181 where? word info      
148 white hʌ'pwʌyo'mʌn      
189 who? word info sɛ'gʌmɛ   1  
159 wide      
58 wife      
136 wind      
100 wing      
55 woman/female yʌoßɛ   121  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm)      
169 year      
150 yellow bwʌhi’bwʌhi   61  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: