https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Pubian)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
191 all uɲin   22  
192 and      
146 ash hɑbu   1  
173 at di   20  
13 back word info tundun   55  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
14 belly bətoŋ   29  
176 below di      
153 big bɑlɑk   21  
97 bird məmɑnuʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info      
18 breast m̩ɑh   36  
56 child ɑnɑʔ   1  
131 cloud word info hir:uʔ   69  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənoʔ   1  
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑh   35  
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info ŋəluh   63  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑhlui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tətɑboh   23  
60 father ɑbɑh   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info      
116 flower kumbɑŋ   21  
132 fog kɑbut   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good bətiʔ   81  
164 good həlɑu   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑu   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand puŋu   17  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house mɑhɑn   33  
194 how? word info gəgohpɑ   20  
57 husband məŋiɑn   12  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if kɑntu   87  
193 if lɑmon   10  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake dɑnɑu   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukut   29  
135 lightning kilɑp   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tijɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon kənɑwɑt   41  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother      
30 mouth bɑŋuʔ   16  
63 name gəʁɑl   10  
158 narrow pəliʔ   39  
179 near ʁidiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁoʔ   13  
163 new ɑmpɑi   17  
167 night dəbiŋi   1  
205 Nine word info      
195 no, not mawat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
197 One word info sɑi   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand hən:i   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info      
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder pimpiŋ   16  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info      
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintohan   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info      
178 that hudi   21  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this hiji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder gunto   30  
41 to bite ŋəgigiʔ   21  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
91 to buy ŋəbəli   1  
38 to chew word info məŋɑyil   13  
85 to choose məmilih   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream ŋəhipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
123 to flow məhili   56  
101 to fly təhɑmboχ   18  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear nioŋ   23  
171 to hide word info bəjɑmuʔ   24  
72 to hit word info ŋəgɑdɑ   47  
72 to hit word info ŋəgibuh   47  
89 to hold word info ŋəbəkom   66  
69 to hunt word info bərburu   23  
74 to kill mɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info gɪnciŋ   55  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover ŋəbukɑʔ   1  
84 to plant nɑnom   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see ninuʔ   65  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁui   1  
29 to sniff, smell ŋəhunduŋ   34  
36 to spit mələtoʔ   41  
36 to spit ilui   52  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
88 to squeeze word info məʁos   42  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
52 to stand təməgi   14  
73 to steal ŋəmɑliŋ   16  
42 to suck ŋisop   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim lɑŋui   1  
21 to think      
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
8 to turn word info bubiluk   24  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn muɑp   19  
32 tongue   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife      
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bɑi   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow      
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: