https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Pubian)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
58 wife      
59 mother      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
150 yellow      
170 when? word info      
190 other      
192 and      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
130 star bintohan   1  
142 heavy biɑʔ   1  
8 to turn word info bubiluk   24  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
154 short word info buntɑʔ   35  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
117 fruit buɑh   1  
55 woman/female bɑi   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
87 to swell word info bɑyoh   1  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
171 to hide word info bəjɑmuʔ   24  
166 correct, true bənoʔ   1  
69 to hunt word info bərburu   23  
164 good bətiʔ   81  
14 belly bətoŋ   29  
159 wide bəʁɑʔ   50  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
52 to stand cəcoʔ   30  
173 at di   20  
175 above di      
176 below di      
174 in, inside dilom   1  
181 where? word info dipɑ   9  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑu   1  
167 night dəbiŋi   1  
105 tail gundɑŋ   48  
134 thunder gunto   30  
25 neck gɑlɑh   33  
194 how? word info gəgohpɑ   20  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
63 name gəʁɑl   10  
49 to lie down word info gɪnciŋ   55  
177 this hiji   1  
185 we word info hikɑm   2, 65  
131 cloud word info hir:uʔ   69  
178 that hudi   21  
133 rain hujɑn   1  
151 green hujɑu   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
164 good həlɑu   82  
121 sand hən:i   1  
36 to spit ilui   52  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑp   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
4 leg/foot kukut   29  
116 flower kumbɑŋ   21  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
132 fog kɑbut   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
193 if kɑntu   87  
79 stick/wood kɑyu   1  
157 thick word info kədol   45  
77 to scratch word info kəkuy   19  
129 moon kənɑwɑt   41  
100 wing kəpi   52  
161 shy, ashamed liom   40  
152 small luniʔ   19  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
193 if lɑmon   10  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
195 no, not mawat   48  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
47 to yawn muɑp   19  
32 tongue   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
61 house mɑhɑn   33  
74 to kill mɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
45 eye mɑtɑ   1  
123 to flow məhili   56  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
51 to sit məjoŋ   28  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
36 to spit mələtoʔ   41  
85 to choose məmilih   1  
97 bird məmɑnuʔ   1  
57 husband məŋiɑn   12  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info məŋɑyil   13  
88 to squeeze word info məʁos   42  
18 breast m̩ɑh   36  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
46 to see ninuʔ   65  
44 to hear nioŋ   23  
156 thin word info nipis   1  
84 to plant nɑnom   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
19 shoulder pimpiŋ   16  
127 woods/forest pulɑn   71  
1 hand puŋu   17  
138 warm word info pɑnɑs   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
48 to sleep pədom   16  
158 narrow pəliʔ   39  
149 red suluh   61  
197 One word info sɑi   1, 61  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
68 needle səʁoʔ   13  
155 long word info tijɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
187 they tiɑn   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
15 bone tuhlɑn   1  
162 old word info tuhɑ   1  
13 back word info tundun   55  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
48 to sleep tuʁui   1  
98 egg tɑhlui   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
101 to fly təhɑmboχ   18  
199 Three word info təlu   1  
52 to stand təməgi   14  
104 fat/grease tətɑboh   23  
106 snake ulɑi   2  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲin   22  
122 water word info wɑi   2  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
42 to suck ŋisop   1  
90 to dig ŋɑli   1  
92 to open, uncover ŋəbukɑʔ   1  
89 to hold word info ŋəbəkom   66  
91 to buy ŋəbəli   1  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
72 to hit word info ŋəgibuh   47  
41 to bite ŋəgigiʔ   21  
72 to hit word info ŋəgɑdɑ   47  
50 to dream ŋəhipi   1  
29 to sniff, smell ŋəhunduŋ   34  
140 dry word info ŋəluh   63  
73 to steal ŋəmɑliŋ   16  
60 father ɑbɑh   13  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑmpɑi   17  
56 child ɑnɑʔ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
96 dog ɑsu   1  
136 wind ɑŋin   1  
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
182 I ɲɑʔ   7  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
179 near ʁidiʔ   64  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
23 blood ʁɑh   1  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: