https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Pubian)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
58 wife      
59 mother      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
150 yellow      
170 when? word info      
190 other      
192 and      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
175 above di      
176 below di      
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck ŋisop   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁui   1  
50 to dream ŋəhipi   1  
55 woman/female bɑi   1  
56 child ɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose məmilih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ŋəbəli   1  
92 to open, uncover ŋəbukɑʔ   1  
96 dog ɑsu   1  
97 bird məmɑnuʔ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
126 lake dɑnɑu   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
130 star bintohan   1  
132 fog kɑbut   1  
133 rain hujɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
146 ash hɑbu   1  
156 thin word info nipis   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoʔ   1  
167 night dəbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dilom   1  
177 this hiji   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
197 One word info sɑi   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
63 name gəʁɑl   10  
193 if lɑmon   10  
155 long word info tijɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
57 husband məŋiɑn   12  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info məŋɑyil   13  
60 father ɑbɑh   13  
68 needle səʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
52 to stand təməgi   14  
74 to kill mɑtiko   15  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder pimpiŋ   16  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal ŋəmɑliŋ   16  
1 hand puŋu   17  
163 new ɑmpɑi   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
101 to fly təhɑmboχ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn muɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
152 small luniʔ   19  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info gəgohpɑ   20  
41 to bite ŋəgigiʔ   21  
64 to say cɑwɑ   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
178 that hudi   21  
102 rat tikus   22  
191 all uɲin   22  
44 to hear nioŋ   23  
69 to hunt word info bərburu   23  
104 fat/grease tətɑboh   23  
8 to turn word info bubiluk   24  
171 to hide word info bəjɑmuʔ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑu   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot kukut   29  
14 belly bətoŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
134 thunder gunto   30  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house mɑhɑn   33  
29 to sniff, smell ŋəhunduŋ   34  
186 you kuti   34  
10 dirty kɑmɑh   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
18 breast m̩ɑh   36  
168 day ʁɑni   37  
158 narrow pəliʔ   39  
161 shy, ashamed liom   40  
36 to spit mələtoʔ   41  
129 moon kənɑwɑt   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
88 to squeeze word info məʁos   42  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
16 intestines isɑu   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
72 to hit word info ŋəgɑdɑ   47  
72 to hit word info ŋəgibuh   47  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not mawat   48  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
137 to blow word info ɲəb:u   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
36 to spit ilui   52  
100 wing kəpi   52  
13 back word info tundun   55  
49 to lie down word info gɪnciŋ   55  
147 black hɑlom   55  
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow məhili   56  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
149 red suluh   61  
140 dry word info ŋəluh   63  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
179 near ʁidiʔ   64  
46 to see ninuʔ   65  
89 to hold word info ŋəbəkom   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
131 cloud word info hir:uʔ   69  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest pulɑn   71  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good bətiʔ   81  
164 good həlɑu   82  
193 if kɑntu   87  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: