https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sungkai)

Source/Author:  Karl Anderback 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above dəlɑmbuŋ   31  
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɑ   2  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info təkuyuŋ   41  
165 bad, evil jəhɑt   1  
14 belly bətoŋ   29  
176 below di      
153 big bɑlɑk   21  
97 bird mɑnuʔmɑnuʔ   1  
147 black hɑlom   55  
23 blood ʁɑh   1  
15 bone tuhlɑn   1  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20, 62  
18 breast teteʔ   6  
56 child sɑnɑk   1  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənoʁ   1  
166 correct, true təmon   47  
168 day ʁɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog ɑsu   1  
140 dry word info ŋəluh   63  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnuh   1  
98 egg tɑhəlui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
60 father bɑpɑʔ   5  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info      
116 flower buŋɑ   1  
132 fog imbun   34  
200 Four word info pɑt   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good həlɑu   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green hujɑu   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand puŋu   17  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house nuwɑ   22  
194 how? word info      
57 husband muŋiɑn   12  
182 I ɲɑʔ   7  
193 if lɑmun   10  
174 in, inside dilom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake      
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot kukut   29  
135 lightning kilɑp   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info tijɑŋ   102  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon kənɑwɑt   41  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother mɑʔ   35  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
63 name gəʁɑl   10  
158 narrow pəliʔ   39  
179 near ʁidiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səʁoʔ   13  
163 new ɑmpɑi   17  
167 night dəbiŋi   1  
205 Nine word info      
195 no, not maʔwat   48  
27 nose iʁuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
197 One word info sɑi   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other sumɑŋ   22  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
53 person/human being      
133 rain hujɑn   1  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path rɑŋlɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
125 salt uyɑh   15  
125 salt bukuh      
121 sand həni   1  
124 sea      
203 Seven word info      
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info buntɑk   35  
19 shoulder pimpiŋ   16  
161 shy, ashamed liom   40  
202 Six word info      
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋiʔ   1  
152 small luniʔ   19  
152 small ʁəniʔ   65  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gud̯ndɑŋ   48  
206 Ten word info      
178 that hudi   21  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info nipis   1  
177 this hiji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder gəgoʁ   1  
41 to bite      
137 to blow word info ɲəbu   50  
28 to breathe məhɨŋɑs   50  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
91 to buy ŋubəli   1  
38 to chew word info ŋɑyil   13  
85 to choose milih   1  
172 to climb word info      
7 to come ʁɑtoŋ   14  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info      
75 to die, be dead mɑtiko   1  
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream nipi   1  
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
123 to flow təhili   56  
101 to fly hɑmboʁ   52  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
44 to hear niyoŋ   23  
171 to hide word info bujɑmoʔ   24  
72 to hit word info ŋugɑdɑ   47  
89 to hold word info ŋubəkom   66  
69 to hunt word info ŋəbuʁu   23  
74 to kill mɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
92 to open, uncover ŋubukɑ   1  
84 to plant nɑnum   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kuykuy   19  
46 to see ŋinuʔ   65  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁui   1  
29 to sniff, smell nɑmbɑu   36  
36 to spit mələtok   41  
80 to split word info ŋubəlɑh   1  
88 to squeeze word info pioh   55  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand təməgi   14  
73 to steal ŋumɑliŋ   16  
42 to suck ŋihisoʔ   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
9 to swim lɑŋui   1  
21 to think      
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
66 to tie up, fasten ŋɑʁuk   1  
8 to turn word info      
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn muɑp   19  
32 tongue m:ɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info kumədɑ   38  
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəʁɑʔ   50  
58 wife mɑju   7  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female səbɑi   1, 108  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year tɑh:un   1  
150 yellow      
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: