https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sungkai)

Source/Author:  Karl Anderback 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
8 to turn word info      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
124 sea      
126 lake      
150 yellow      
172 to climb word info      
194 how? word info      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
171 to hide word info bujɑmoʔ   24  
125 salt bukuh      
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
154 short word info buntɑk   35  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
60 father bɑpɑʔ   5  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
87 to swell word info bɑyoh   1  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
166 correct, true bənoʁ   1  
14 belly bətoŋ   29  
159 wide bəʁɑʔ   50  
43 ear cupiŋ   15, 51  
64 to say cɑwɑ   21  
173 at di   20  
176 below di      
174 in, inside dilom   1  
181 where? word info dipɑ   9  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
167 night dəbiŋi   1  
175 above dəlɑmbuŋ   31  
105 tail gud̯ndɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
134 thunder gəgoʁ   1  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
63 name gəʁɑl   10  
177 this hiji   1  
185 we word info hikɑm   2, 65  
178 that hudi   21  
133 rain hujɑn   1  
151 green hujɑu   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
147 black hɑlom   55  
101 to fly hɑmboʁ   52  
146 ash hɑmbuɑ   36  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
164 good həlɑu   82  
121 sand həni   1  
132 fog imbun   34  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
192 and jɑmɑ   2  
180 far jɑwoh   1  
165 bad, evil jəhɑt   1  
135 lightning kilɑp   1, 88  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
4 leg/foot kukut   29  
170 when? word info kumədɑ   38  
186 you kuti   34  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
157 thick word info kədol   45  
129 moon kənɑwɑt   41  
100 wing kəpi   52  
161 shy, ashamed liom   40  
152 small luniʔ   19  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
193 if lɑmun   10  
5 to walk lɑpɑh   42  
110 spider lɑwɑh   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
32 tongue m:ɑ   1  
195 no, not maʔwat   48  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
57 husband muŋiɑn   12  
47 to yawn muɑp   19  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
58 wife mɑju   7  
97 bird mɑnuʔmɑnuʔ   1  
74 to kill mɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
45 eye mɑtɑ   1  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
59 mother mɑʔ   35  
28 to breathe məhɨŋɑs   50  
51 to sit məjoŋ   28  
36 to spit mələtok   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
50 to dream nipi   1  
156 thin word info nipis   1  
44 to hear niyoŋ   23  
61 house nuwɑ   22  
29 to sniff, smell nɑmbɑu   36  
84 to plant nɑnum   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
19 shoulder pimpiŋ   16  
88 to squeeze word info pioh   55  
127 woods/forest pulɑn   71  
1 hand puŋu   17  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20, 62  
138 warm word info pɑnɑs   1  
200 Four word info pɑt   1  
48 to sleep pədom   16  
158 narrow pəliʔ   39  
6 road/path rɑŋlɑyɑ   1  
149 red suluh   61  
190 other sumɑŋ   22  
197 One word info sɑi   1, 61  
56 child sɑnɑk   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
55 woman/female səbɑi   1, 108  
68 needle səʁoʔ   13  
18 breast teteʔ   6  
155 long word info tijɑŋ   102  
102 rat tikus   22  
187 they tiɑn   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
15 bone tuhlɑn   1  
162 old word info tuhɑ   1  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
48 to sleep tuʁui   1  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
169 year tɑh:un   1  
98 egg tɑhəlui   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnuh   1  
123 to flow təhili   56  
13 back word info təkuyuŋ   41  
199 Three word info təlu   1  
166 correct, true təmon   47  
52 to stand təməgi   14  
106 snake ulɑi   2  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲin   22  
122 water word info wɑi   2  
42 to suck ŋihisoʔ   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
46 to see ŋinuʔ   65  
139 cold word info ŋison   20  
92 to open, uncover ŋubukɑ   1  
89 to hold word info ŋubəkom   66  
91 to buy ŋubəli   1  
80 to split word info ŋubəlɑh   1  
72 to hit word info ŋugɑdɑ   47  
73 to steal ŋumɑliŋ   16  
90 to dig ŋɑli   1  
38 to chew word info ŋɑyil   13  
66 to tie up, fasten ŋɑʁuk   1  
69 to hunt word info ŋəbuʁu   23  
140 dry word info ŋəluh   63  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑmpɑi   17  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
96 dog ɑsu   1  
136 wind ɑŋin   1  
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
182 I ɲɑʔ   7  
137 to blow word info ɲəbu   50  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
179 near ʁidiʔ   64  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
23 blood ʁɑh   1  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
152 small ʁəniʔ   65  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: