https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sungkai)

Source/Author:  Karl Anderback 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
8 to turn word info      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
124 sea      
126 lake      
150 yellow      
172 to climb word info      
194 how? word info      
196 to count      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
125 salt bukuh      
176 below di      
6 road/path rɑŋlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
15 bone tuhlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m:ɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
42 to suck ŋihisoʔ   1  
45 eye mɑtɑ   1  
48 to sleep tuʁui   1  
50 to dream nipi   1  
56 child sɑnɑk   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
66 to tie up, fasten ŋɑʁuk   1  
75 to die, be dead mɑtiko   1  
76 to live, be alive huʁiʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋubəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy ŋubəli   1  
92 to open, uncover ŋubukɑ   1  
96 dog ɑsu   1  
97 bird mɑnuʔmɑnuʔ   1  
98 egg tɑhəlui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnuh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
128 sky lɑŋiʔ   1  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder gəgoʁ   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
156 thin word info nipis   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jəhɑt   1  
166 correct, true bənoʁ   1  
167 night dəbiŋi   1  
169 year tɑh:un   1  
174 in, inside dilom   1  
177 this hiji   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑt   1  
55 woman/female səbɑi   1, 108  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
197 One word info sɑi   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
63 name gəʁɑl   10  
193 if lɑmun   10  
155 long word info tijɑŋ   102  
187 they tiɑn   11  
57 husband muŋiɑn   12  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋɑyil   13  
68 needle səʁoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
52 to stand təməgi   14  
74 to kill mɑtiko   15  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
19 shoulder pimpiŋ   16  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal ŋumɑliŋ   16  
1 hand puŋu   17  
163 new ɑmpɑi   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
47 to yawn muɑp   19  
77 to scratch word info kuykuy   19  
152 small luniʔ   19  
84 to plant nɑnum   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑi   2  
192 and jɑmɑ   2  
185 we word info hikɑm   2, 65  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20, 62  
64 to say cɑwɑ   21  
153 big bɑlɑk   21  
178 that hudi   21  
61 house nuwɑ   22  
102 rat tikus   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all uɲin   22  
44 to hear niyoŋ   23  
69 to hunt word info ŋəbuʁu   23  
104 fat/grease tɑbohtɑboh   23  
171 to hide word info bujɑmoʔ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑu   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot kukut   29  
14 belly bətoŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
175 above dəlɑmbuŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
132 fog imbun   34  
186 you kuti   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
59 mother mɑʔ   35  
154 short word info buntɑk   35  
29 to sniff, smell nɑmbɑu   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
168 day ʁɑni   37  
170 when? word info kumədɑ   38  
158 narrow pəliʔ   39  
161 shy, ashamed liom   40  
13 back word info təkuyuŋ   41  
36 to spit mələtok   41  
129 moon kənɑwɑt   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
54 man/male ʁɑgɑh   43  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
72 to hit word info ŋugɑdɑ   47  
166 correct, true təmon   47  
105 tail gud̯ndɑŋ   48  
195 no, not maʔwat   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
60 father bɑpɑʔ   5  
28 to breathe məhɨŋɑs   50  
137 to blow word info ɲəbu   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
88 to squeeze word info pioh   55  
147 black hɑlom   55  
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuʔ   56  
123 to flow təhili   56  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
18 breast teteʔ   6  
149 red suluh   61  
140 dry word info ŋəluh   63  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
179 near ʁidiʔ   64  
46 to see ŋinuʔ   65  
152 small ʁəniʔ   65  
89 to hold word info ŋubəkom   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
58 wife mɑju   7  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest pulɑn   71  
82 dull, blunt kudud̯l   80  
164 good həlɑu   82  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: