https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Lima)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɑ   2  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info tundun   55  
165 bad, evil      
14 belly bətoŋ   29  
176 below      
153 big bɑlɑk   21  
97 bird buruŋ   17  
147 black hɑroŋ   56  
23 blood rɑh   1  
15 bone bɑluŋ   17  
113 branch word info      
18 breast      
56 child sɑnɑk   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
139 cold word info ŋison   20  
166 correct, true bənor   1  
168 day rɑni   37  
10 dirty      
96 dog kɑci   59  
140 dry word info kəriŋ   22  
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil      
98 egg tɑhlui   1  
204 Eight word info      
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑoh   1  
104 fat/grease tɑboh   23  
60 father bɑpɑk   5  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower kumbɑŋ   21  
132 fog      
200 Four word info pɑk   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good həlɑu   82  
118 grass jukuk   2  
151 green hujɑu   25  
26 hair word info buok   1  
1 hand culuk   46  
184 he/she   1  
24 head hulu   1  
142 heavy biɑk   1  
61 house      
194 how? word info rəpɑ   20  
57 husband kɑjoŋ   24  
182 I ɲɑk   7  
193 if ki   40  
174 in, inside dəlom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake dɑnɑu   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left kiri   1, 42  
4 leg/foot cukut   29  
135 lightning      
17 liver hɑti   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
108 louse word info      
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon      
109 mosquito      
59 mother mɑk   35  
30 mouth bɑŋuk   16  
63 name gəlɑr   10  
158 narrow pəlik   39  
179 near rədik   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle      
163 new ɑmpɑi   17  
167 night biŋi   1  
205 Nine word info      
195 no, not maʔ   48  
27 nose iruŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
197 One word info sɑi   1, 61  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick      
53 person/human being      
133 rain lɑbuŋ   36  
102 rat      
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path rɑŋ   1  
115 root bɑkɑk   2  
65 rope      
112 rotten word info busuk   56  
125 salt uyɑh   15  
121 sand həni   1  
124 sea lɑok   6  
203 Seven word info      
81 sharp tɑjum   1  
154 short word info rəbɑh   61  
19 shoulder      
161 shy, ashamed      
202 Six word info      
12 skin pəkulik   1  
128 sky lɑŋik   1  
152 small lunik   18  
145 smoke word info hɑsok   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider      
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood      
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof      
187 they tiɑn   11  
157 thick word info kədol   45  
156 thin word info      
177 this hinji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder      
41 to bite ŋəroh   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
28 to breathe      
144 to burn word info suɑh   64  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come rɑtoŋ   14  
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry      
78 to cut, hack word info məlok   72  
75 to die, be dead mati   1  
90 to dig ŋɑli   1  
50 to dream      
40 to drink ŋinum   1  
37 to eat      
95 to fall word info gogor   67  
22 to fear rabai   14  
123 to flow məhili   56  
101 to fly hɑmbor   52  
86 to grow word info      
44 to hear nəŋisko   1  
171 to hide word info      
72 to hit word info ɲəbɑt      
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
69 to hunt word info      
74 to kill ŋəbunuh   1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive hurik   1  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say ɲɑwɑ   21  
77 to scratch word info ŋəkoi   19  
46 to see ŋɑliɑk   19, 23  
67 to sew word info sərok   45  
70 to shoot word info      
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
36 to spit ŋələtopi   41  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəkcok   30  
73 to steal      
42 to suck ŋəsop   1  
87 to swell word info      
9 to swim lɑŋui   1  
21 to think      
94 to throw word info nɑyɑrko   58  
66 to tie up, fasten ŋəkok   1  
8 to turn word info motorko      
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info      
47 to yawn      
32 tongue əmɑ   1  
31 tooth ipon   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
181 where? word info dipɑ   9  
148 white hɑndɑk   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bərɑk   50  
58 wife kɑjoŋ   40  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow      
186 you kuti   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: