https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Lima)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
3 right      
10 dirty      
11 dust      
18 breast      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
34 to cry      
37 to eat      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
53 person/human being      
61 house      
62 thatch/roof      
65 rope      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
79 stick/wood      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
113 branch word info      
119 earth/soil      
127 woods/forest      
129 moon      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
150 yellow      
156 thin word info      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
165 bad, evil      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
175 above      
176 below      
178 that      
190 other      
196 to count      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand culuk   46  
2 left kiri   1, 42  
4 leg/foot cukut   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path rɑŋ   1  
7 to come rɑtoŋ   14  
8 to turn word info motorko      
9 to swim lɑŋui   1  
12 skin pəkulik   1  
13 back word info tundun   55  
14 belly bətoŋ   29  
15 bone bɑluŋ   17  
16 intestines isɑu   44  
17 liver hɑti   1  
22 to fear rabai   14  
23 blood rɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buok   1  
27 nose iruŋ   1  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
30 mouth bɑŋuk   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue əmɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit ŋələtopi   41  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəroh   1  
42 to suck ŋəsop   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nəŋisko   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see ŋɑliɑk   19, 23  
48 to sleep pədom   16  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand cəkcok   30  
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
56 child sɑnɑk   1  
57 husband kɑjoŋ   24  
58 wife kɑjoŋ   40  
59 mother mɑk   35  
60 father bɑpɑk   5  
63 name gəlɑr   10  
64 to say ɲɑwɑ   21  
66 to tie up, fasten ŋəkok   1  
67 to sew word info sərok   45  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
72 to hit word info ɲəbɑt      
74 to kill ŋəbunuh   1  
75 to die, be dead mati   1  
76 to live, be alive hurik   1  
77 to scratch word info ŋəkoi   19  
78 to cut, hack word info məlok   72  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
81 sharp tɑjum   1  
82 dull, blunt kudul   80  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
90 to dig ŋɑli   1  
94 to throw word info nɑyɑrko   58  
95 to fall word info gogor   67  
96 dog kɑci   59  
97 bird buruŋ   17  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmbor   52  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease tɑboh   23  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake ulɑi   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuk   56  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑk   2  
116 flower kumbɑŋ   21  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuk   2  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
122 water word info wɑi   2  
123 to flow məhili   56  
124 sea lɑok   6  
125 salt uyɑh   15  
126 lake dɑnɑu   1  
128 sky lɑŋik   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
133 rain lɑbuŋ   36  
136 wind ɑŋin   1  
137 to blow word info ɲəbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info kəriŋ   22  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑk   1  
143 fire ɑpui   1  
144 to burn word info suɑh   64  
145 smoke word info hɑsok   49  
146 ash hɑmbuɑ   36  
147 black hɑroŋ   56  
148 white hɑndɑk   25  
149 red suluh   61  
151 green hujɑu   25  
152 small lunik   18  
153 big bɑlɑk   21  
154 short word info rəbɑh   61  
155 long word info kəjuŋ   47  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow pəlik   39  
159 wide bərɑk   50  
162 old word info tuhɑ   1  
163 new ɑmpɑi   17  
164 good həlɑu   82  
166 correct, true bənor   1  
167 night biŋi   1  
168 day rɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
173 at di   20  
174 in, inside dəlom   1  
177 this hinji   1  
179 near rədik   64  
180 far jɑoh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
182 I ɲɑk   7  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
186 you kuti   34  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑpi   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
191 all uɲin   22  
192 and jɑmɑ   2  
193 if ki   40  
194 how? word info rəpɑ   20  
195 no, not maʔ   48  
197 One word info sɑi   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑk   1  
201 Five word info limɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: