https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Lima)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
3 right      
10 dirty      
11 dust      
18 breast      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
34 to cry      
37 to eat      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
53 person/human being      
61 house      
62 thatch/roof      
65 rope      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
79 stick/wood      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
113 branch word info      
119 earth/soil      
127 woods/forest      
129 moon      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
150 yellow      
156 thin word info      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
165 bad, evil      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
175 above      
176 below      
178 that      
190 other      
196 to count      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
130 star bintɑŋ   43  
167 night biŋi   1  
142 heavy biɑk   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
26 hair word info buok   1  
97 bird buruŋ   17  
112 rotten word info busuk   56  
117 fruit buɑh   1  
115 root bɑkɑk   2  
54 man/male bɑkɑs   37  
15 bone bɑluŋ   17  
153 big bɑlɑk   21  
60 father bɑpɑk   5  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
30 mouth bɑŋuk   16  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
166 correct, true bənor   1  
159 wide bərɑk   50  
14 belly bətoŋ   29  
4 leg/foot cukut   29  
1 hand culuk   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
52 to stand cəkcok   30  
173 at di   20  
181 where? word info dipɑ   9  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑu   1  
174 in, inside dəlom   1  
95 to fall word info gogor   67  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
63 name gəlɑr   10  
177 this hinji   1  
151 green hujɑu   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive hurik   1  
101 to fly hɑmbor   52  
146 ash hɑmbuɑ   36  
148 white hɑndɑk   25  
147 black hɑroŋ   56  
145 smoke word info hɑsok   49  
17 liver hɑti   1  
164 good həlɑu   82  
121 sand həni   1  
31 tooth ipon   1  
27 nose iruŋ   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
118 grass jukuk   2  
192 and jɑmɑ   2  
180 far jɑoh   1  
193 if ki   40  
2 left kiri   1, 42  
82 dull, blunt kudul   80  
116 flower kumbɑŋ   21  
186 you kuti   34  
96 dog kɑci   59  
57 husband kɑjoŋ   24  
58 wife kɑjoŋ   40  
157 thick word info kədol   45  
155 long word info kəjuŋ   47  
100 wing kəpi   52  
140 dry word info kəriŋ   22  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
201 Five word info limɑ   1  
152 small lunik   18  
133 rain lɑbuŋ   36  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
124 sea lɑok   6  
5 to walk lɑpɑh   42  
128 sky lɑŋik   1  
9 to swim lɑŋui   1  
75 to die, be dead mati   1  
195 no, not maʔ   48  
8 to turn word info motorko      
35 to vomit mutɑh   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
59 mother mɑk   35  
45 eye mɑtɑ   1  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
123 to flow məhili   56  
51 to sit məjoŋ   28  
78 to cut, hack word info məlok   72  
183 thou niku   1  
94 to throw word info nɑyɑrko   58  
44 to hear nəŋisko   1  
200 Four word info pɑk   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
48 to sleep pədom   16  
12 skin pəkulik   1  
158 narrow pəlik   39  
22 to fear rabai   14  
23 blood rɑh   1  
168 day rɑni   37  
7 to come rɑtoŋ   14  
6 road/path rɑŋ   1  
154 short word info rəbɑh   61  
179 near rədik   64  
194 how? word info rəpɑ   20  
185 we word info sikɑm   2, 65  
149 red suluh   61  
144 to burn word info suɑh   64  
197 One word info sɑi   1, 61  
56 child sɑnɑk   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
67 to sew word info sərok   45  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhɑ   1  
13 back word info tundun   55  
104 fat/grease tɑboh   23  
98 egg tɑhlui   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjum   1  
199 Three word info təlu   1  
106 snake ulɑi   2  
125 salt uyɑh   15  
191 all uɲin   22  
122 water word info wɑi   2  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
90 to dig ŋɑli   1  
46 to see ŋɑliɑk   19, 23  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
74 to kill ŋəbunuh   1  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
77 to scratch word info ŋəkoi   19  
66 to tie up, fasten ŋəkok   1  
36 to spit ŋələtopi   41  
41 to bite ŋəroh   1  
42 to suck ŋəsop   1  
163 new ɑmpɑi   17  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋin   1  
32 tongue əmɑ   1  
182 I ɲɑk   7  
64 to say ɲɑwɑ   21  
137 to blow word info ɲəbu   50  
72 to hit word info ɲəbɑt      
198 Two word info ʁuɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: