https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Way Lima)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
3 right      
10 dirty      
11 dust      
18 breast      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
34 to cry      
37 to eat      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
50 to dream      
53 person/human being      
61 house      
62 thatch/roof      
65 rope      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
73 to steal      
79 stick/wood      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
102 rat      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
113 branch word info      
119 earth/soil      
127 woods/forest      
129 moon      
132 fog      
134 thunder      
135 lightning      
150 yellow      
156 thin word info      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
165 bad, evil      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
175 above      
176 below      
178 that      
190 other      
196 to count      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
8 to turn word info motorko      
72 to hit word info ɲəbɑt      
6 road/path rɑŋ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
12 skin pəkulik   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood rɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buok   1  
27 nose iruŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue əmɑ   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəroh   1  
42 to suck ŋəsop   1  
44 to hear nəŋisko   1  
45 eye mɑtɑ   1  
56 child sɑnɑk   1  
66 to tie up, fasten ŋəkok   1  
74 to kill ŋəbunuh   1  
75 to die, be dead mati   1  
76 to live, be alive hurik   1  
80 to split word info ŋəbəlɑh   1  
81 sharp tɑjum   1  
90 to dig ŋɑli   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
117 fruit buɑh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
126 lake dɑnɑu   1  
128 sky lɑŋik   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑk   1  
143 fire ɑpui   1  
162 old word info tuhɑ   1  
166 correct, true bənor   1  
167 night biŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dəlom   1  
177 this hinji   1  
180 far jɑoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑk   1  
201 Five word info limɑ   1  
55 woman/female bəbɑi   1, 105  
2 left kiri   1, 42  
197 One word info sɑi   1, 61  
63 name gəlɑr   10  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
7 to come rɑtoŋ   14  
22 to fear rabai   14  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋuk   16  
48 to sleep pədom   16  
15 bone bɑluŋ   17  
97 bird buruŋ   17  
163 new ɑmpɑi   17  
114 leaf buluŋ   18  
152 small lunik   18  
77 to scratch word info ŋəkoi   19  
46 to see ŋɑliɑk   19, 23  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑk   2  
118 grass jukuk   2  
122 water word info wɑi   2  
192 and jɑmɑ   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info rəpɑ   20  
64 to say ɲɑwɑ   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
140 dry word info kəriŋ   22  
191 all uɲin   22  
104 fat/grease tɑboh   23  
57 husband kɑjoŋ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑk   25  
151 green hujɑu   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot cukut   29  
14 belly bətoŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəkcok   30  
25 neck gɑlɑh   33  
186 you kuti   34  
59 mother mɑk   35  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
133 rain lɑbuŋ   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day rɑni   37  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
158 narrow pəlik   39  
58 wife kɑjoŋ   40  
193 if ki   40  
36 to spit ŋələtopi   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
67 to sew word info sərok   45  
157 thick word info kədol   45  
1 hand culuk   46  
155 long word info kəjuŋ   47  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maʔ   48  
145 smoke word info hɑsok   49  
60 father bɑpɑk   5  
137 to blow word info ɲəbu   50  
159 wide bərɑk   50  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmbor   52  
13 back word info tundun   55  
112 rotten word info busuk   56  
123 to flow məhili   56  
147 black hɑroŋ   56  
94 to throw word info nɑyɑrko   58  
96 dog kɑci   59  
124 sea lɑok   6  
149 red suluh   61  
154 short word info rəbɑh   61  
144 to burn word info suɑh   64  
179 near rədik   64  
95 to fall word info gogor   67  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
89 to hold word info məguŋ   68, 32  
182 I ɲɑk   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
78 to cut, hack word info məlok   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good həlɑu   82  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: