https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Talang Padang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
8 to turn word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
50 to dream buhɑnipi   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuk   56  
117 fruit buɑh   1  
97 bird buʁuŋ   17  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
60 father bɑpɑk   5  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
87 to swell word info bɑyoh   1  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
55 woman/female bəb:ɑi   1, 105  
176 below bəh   1  
166 correct, true bənoɣ   1  
164 good bətiʔ   81  
14 belly bətoŋ   29  
159 wide bəʁɑʔ   50  
4 leg/foot cukut   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
52 to stand cəc:oʔ   30  
173 at di   20  
175 above di      
176 below di      
89 to hold word info dibəkom   66  
174 in, inside dil:om   1  
181 where? word info dipɑ   9  
167 night dɑbiŋi   1  
49 to lie down word info dɑdoleʁ   53  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑu   1  
95 to fall word info gogoɣ   67  
134 thunder gontoχ   30  
105 tail gundɑŋ   48  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
63 name gəlɑʁ   10  
177 this hinji   1  
178 that hudi   21  
151 green hujɑu   25  
24 head hulu   1  
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
101 to fly hɑmboχ   52  
146 ash hɑmbuɑ   36  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
147 black hɑʁoŋ   56  
121 sand hən:i   1  
31 tooth ipon   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
184 he/she   1  
27 nose iʁuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑp   1, 88  
82 dull, blunt kudul   80  
116 flower kumbɑŋ   21  
186 you kut:i   34  
108 louse word info kutu   1  
96 dog kɑci   59  
57 husband kɑjoŋ   24  
58 wife kɑjoŋ   40  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
193 if kɑntu   87  
79 stick/wood kɑyu   1  
157 thick word info kədol   45  
155 long word info kəjuŋ   47  
77 to scratch word info kəkuy   19  
100 wing kəpi   52  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
161 shy, ashamed liom   40  
152 small luniʔ   19  
133 rain lɑbuŋ   36  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
61 house lɑmbɑn   33  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
128 sky lɑŋit   1  
9 to swim lɑŋui   1  
18 breast m:ɑh   36  
85 to choose milih   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
195 no, not muwat   48  
32 tongue   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
47 to yawn mɑlɑluɑp   19  
69 to hunt word info mɑsu   42  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
59 mother mɑʔ   35  
123 to flow məhili   56  
51 to sit məjoŋ   28  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
84 to plant nɑnom   2  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
138 warm word info pɑnɑs   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
88 to squeeze word info pəcil   54  
48 to sleep pədom   16  
158 narrow pəl:iʔ   39  
185 we word info sikɑm   2, 65  
149 red suluh   61  
190 other sumɑŋ   22  
144 to burn word info suɑh   64  
197 One word info sɑi   1, 61  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
110 spider sɑŋlɑlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑlɑwɑh   1, 48  
191 all sɑʔuɲin:i   22  
171 to hide word info səgoʔ   25  
68 needle səχoʔ   13  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipis   1, 44  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhɑ   1  
13 back word info tundun   55  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
104 fat/grease tɑboh   23  
98 egg tɑhlui   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
15 bone tɑlɑn   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
199 Three word info təl:u   1  
106 snake ulɑi   2  
125 salt uyɑh   15  
122 water word info wɑi   2  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinum   1  
139 cold word info ŋison   20  
29 to sniff, smell ŋunduŋ   34  
44 to hear ŋɑdəŋis   1  
42 to suck ŋɑhisok   1  
36 to spit ŋɑhɑlitop   41  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
91 to buy ŋɑmbeli   1  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
92 to open, uncover ŋɑmbukɑ   1  
74 to kill ŋɑmbunuh   1  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
80 to split word info ŋɑmbəlɑh   1  
73 to steal ŋɑmɑlin   16  
90 to dig ŋɑŋgɑli   1  
72 to hit word info ŋəŋgɑdɑ   47  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
41 to bite ŋəʁoh   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑmp:ɑi   17  
56 child ɑnɑk   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋin   1  
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
182 I ɲɑk   7  
137 to blow word info ɲəbu   50  
67 to sew word info ɲəχuʔ   45  
198 Two word info ʁuɑ   1  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
23 blood ʁɑh   1  
168 day ʁɑni   37  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
11 dust ʁɑʁəbuʔ   1  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
179 near ʁəd:iʔ   64  
194 how? word info ʁəp:ɑ   20  
192 and ʁəʔ   42  
131 cloud word info χiuʔ   69  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: