https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Talang Padang)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
8 to turn word info      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
83 to work word info      
93 to pound, beat word info      
127 woods/forest      
132 fog      
150 yellow      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
175 above di      
176 below di      
6 road/path ʁɑŋlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋui   1  
11 dust ʁɑʁəbuʔ   1  
15 bone tɑlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hulu   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
32 tongue   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite ŋəʁoh   1  
42 to suck ŋɑhisok   1  
44 to hear ŋɑdəŋis   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream buhɑnipi   1  
56 child ɑnɑk   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
74 to kill ŋɑmbunuh   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info ŋɑmbəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milih   1  
87 to swell word info bɑyoh   1  
90 to dig ŋɑŋgɑli   1  
91 to buy ŋɑmbeli   1  
92 to open, uncover ŋɑmbukɑ   1  
98 egg tɑhlui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand hən:i   1  
126 lake dɑnɑu   1  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil jɑhɑt   1  
166 correct, true bənoɣ   1  
167 night dɑbiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dil:om   1  
176 below bəh   1  
177 this hinji   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
184 he/she   1  
188 what? word info ɑpi   1  
196 to count ŋɑmbilɑŋ   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təl:u   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
55 woman/female bəb:ɑi   1, 105  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwoh   1, 25  
156 thin word info tipis   1, 44  
110 spider sɑŋlɑlɑwɑh   1, 48  
110 spider sɑŋlɑlɑwɑh   1, 48  
197 One word info sɑi   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
63 name gəlɑʁ   10  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
68 needle səχoʔ   13  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
22 to fear ʁɑbɑi   14  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
125 salt uyɑh   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal ŋɑmɑlin   16  
97 bird buʁuŋ   17  
163 new ɑmp:ɑi   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
47 to yawn mɑlɑluɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
152 small luniʔ   19  
46 to see ŋɑliɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑi   2  
185 we word info sikɑm   2, 65  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
139 cold word info ŋison   20  
173 at di   20  
194 how? word info ʁəp:ɑ   20  
64 to say cɑwɑ   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
178 that hudi   21  
102 rat tikus   22  
140 dry word info kəʁiŋ   22  
190 other sumɑŋ   22  
191 all sɑʔuɲin:i   22  
104 fat/grease tɑboh   23  
57 husband kɑjoŋ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
151 green hujɑu   25  
171 to hide word info səgoʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot cukut   29  
14 belly bətoŋ   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəc:oʔ   30  
134 thunder gontoχ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɑmbɑn   33  
29 to sniff, smell ŋunduŋ   34  
186 you kut:i   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
59 mother mɑʔ   35  
18 breast m:ɑh   36  
29 to sniff, smell ŋɑmbɑu   36  
133 rain lɑbuŋ   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day ʁɑni   37  
170 when? word info kəsɑkɑ   38  
158 narrow pəl:iʔ   39  
58 wife kɑjoŋ   40  
161 shy, ashamed liom   40  
36 to spit ŋɑhɑlitop   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
69 to hunt word info mɑsu   42  
192 and ʁəʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
67 to sew word info ɲəχuʔ   45  
157 thick word info kədol   45  
1 hand culuʔ   46  
72 to hit word info ŋəŋgɑdɑ   47  
155 long word info kəjuŋ   47  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not muwat   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
60 father bɑpɑk   5  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
137 to blow word info ɲəbu   50  
159 wide bəʁɑʔ   50  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboχ   52  
49 to lie down word info dɑdoleʁ   53  
88 to squeeze word info pəcil   54  
13 back word info tundun   55  
94 to throw word info ɲitɑŋ   56  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuk   56  
123 to flow məhili   56  
147 black hɑʁoŋ   56  
96 dog kɑci   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
149 red suluh   61  
154 short word info ʁəb:ɑh   61  
144 to burn word info suɑh   64  
144 to burn word info ɲuɑh   64  
179 near ʁəd:iʔ   64  
89 to hold word info dibəkom   66  
95 to fall word info gogoɣ   67  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
131 cloud word info χiuʔ   69  
182 I ɲɑk   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
78 to cut, hack word info məloʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good bətiʔ   81  
193 if kɑntu   87  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: