https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Krui)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above di      
191 all uɲin   22  
192 and yɛʔ   42  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info      
165 bad, evil mejɑl   1  
14 belly tənɑy   41  
176 below dibɑh   1  
153 big bɑlɑk   21  
97 bird buɣuŋ   17  
97 bird mɑnuʔ   1  
147 black hɑlɔm   55  
23 blood rɑh   1  
15 bone təlɑn   1  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
18 breast      
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info rihuʔ   69  
139 cold word info mɑŋiŋi   20  
166 correct, true      
168 day ɣɑni   37  
10 dirty mɑkɑmɑʔ   35  
96 dog kɑci   59  
140 dry word info      
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust      
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg təlui   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwoh   1  
104 fat/grease tɑbɔx   23  
60 father bɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower kumbɑŋ   21  
132 fog      
200 Four word info əpɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
164 good həlɑu   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green mɑhujɑu   25  
26 hair word info buwoʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she      
24 head ulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lɑmbɑn   33  
194 how? word info yəpɑdiə   20  
57 husband kɑjɔŋ   24  
182 I ɲɑʔku   7  
193 if kintu   87  
174 in, inside dəlɔm   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake dɑnɑu   1  
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut̚   29  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother mɑʔ   35  
30 mouth bɑŋu   16  
63 name gilɑɣ   10  
158 narrow mɑpileʔ   39  
179 near mɑɣədeʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səɣuʔ   13  
163 new ɑmpɑy   17  
167 night dibiŋi   1  
205 Nine word info siwɑ   5  
195 no, not maweʔ   48  
27 nose iɣuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  
190 other      
160 painful, sick məsɑkiʔ   1  
53 person/human being      
133 rain təɣɑy   35  
102 rat tikus   22  
149 red mɑsuluh   61  
3 right      
6 road/path ɣɑŋlɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuk   56  
125 salt siɑ   1  
121 sand həni   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjɑm   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
161 shy, ashamed mɑliɔm   40  
202 Six word info ǝnom   1  
12 skin bɑwɑ   18  
128 sky lɑŋit   1  
152 small mɑluneʔ   19  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood kɑyu   1  
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that udi   21  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
187 they tiɑn   11  
157 thick word info mɑkədɔl   45  
156 thin word info mɑnipis   1  
177 this inji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info tilu   1  
134 thunder guntoɣ   30  
41 to bite ŋəɣoh   1  
137 to blow word info ɲɪbuh   50  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
91 to buy ŋɑbəli   1  
38 to chew word info ŋiŋɑl   13  
85 to choose milɛh   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
196 to count ŋituŋ   31  
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig      
50 to dream hɑnipi   1  
40 to drink ŋinɔm   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tumbɑ   68  
22 to fear mɑɣɑbɑy   14  
123 to flow ŋɑhili   56  
101 to fly kɑmbɔɣ   52  
86 to grow word info tuwox   1, 25  
44 to hear dəŋi   1  
171 to hide word info sigɔʔ   25  
72 to hit word info mukul   27  
89 to hold word info bəkɔm   66  
69 to hunt word info mɑsu   42  
74 to kill      
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
76 to live, be alive huɣɛʔ   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
84 to plant nɑnɔm   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
51 to sit məjɔŋ   28  
48 to sleep pədɔm   16  
29 to sniff, smell ŋimbɑu   36  
36 to spit məlui   52  
80 to split word info bilɑh   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
73 to steal mɑliŋ   16  
42 to suck ŋisɔp   1  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
9 to swim lɑŋoy   1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten ikɔʔ   1  
8 to turn word info biluʔ   24  
8 to turn word info mutɑɣ   54  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑh   42  
83 to work word info buguwɑy   21  
47 to yawn məhuɑp   19  
32 tongue   1  
31 tooth ipɔn   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info mɑpɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info səkɑm   2, 65  
185 we word info nəɣɑm   2  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info dipɑ   9  
148 white mɑhɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəɣɑʔ   50  
58 wife kɑjɔŋ   40  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
169 year tɑhun   1  
150 yellow mɑkunjeɣ   1  
186 you kəti   34  
186 you kətiuɲin   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: