https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Krui)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
13 back word info      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
74 to kill      
90 to dig      
94 to throw word info      
132 fog      
140 dry word info      
166 correct, true      
170 when? word info      
184 he/she      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
8 to turn word info biluʔ   24  
80 to split word info bilɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
83 to work word info buguwɑy   21  
92 to open, uncover bukɑ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
154 short word info buntɑʔ   35  
112 rotten word info busuk   56  
26 hair word info buwoʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
97 bird buɣuŋ   17  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑk   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑ   18  
30 mouth bɑŋu   16  
60 father bɑʔ   13  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
89 to hold word info bəkɔm   66  
159 wide bəɣɑʔ   50  
4 leg/foot cukut̚   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
52 to stand cəcoʔ   30  
173 at di   20  
175 above di      
167 night dibiŋi   1  
176 below dibɑh   1  
181 where? word info dipɑ   9  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑu   1  
174 in, inside dəlɔm   1  
44 to hear dəŋi   1  
63 name gilɑɣ   10  
105 tail gundɑŋ   48  
134 thunder guntoɣ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
76 to live, be alive huɣɛʔ   1  
147 black hɑlɔm   55  
146 ash hɑmbuɑ   36  
50 to dream hɑnipi   1  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
164 good həlɑu   82  
121 sand həni   1  
66 to tie up, fasten ikɔʔ   1  
177 this inji   1  
31 tooth ipɔn   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
27 nose iɣuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
180 far jɑwoh   1  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
193 if kintu   87  
82 dull, blunt kudul   80  
116 flower kumbɑŋ   21  
108 louse word info kutu   1  
96 dog kɑci   59  
57 husband kɑjɔŋ   24  
58 wife kɑjɔŋ   40  
101 to fly kɑmbɔɣ   52  
79 stick/wood kɑyu   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
77 to scratch word info kəkuy   19  
100 wing kəpi   52  
186 you kəti   34  
186 you kətiuɲin   34  
201 Five word info limɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
61 house lɑmbɑn   33  
5 to walk lɑpɑh   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
110 spider lɑwɑh   1  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
128 sky lɑŋit   1  
9 to swim lɑŋoy   1  
195 no, not maweʔ   48  
165 bad, evil mejɑl   1  
85 to choose milɛh   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
72 to hit word info mukul   27  
35 to vomit mutɑh   1  
8 to turn word info mutɑɣ   54  
32 tongue   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
151 green mɑhujɑu   25  
148 white mɑhɑndɑʔ   25  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
150 yellow mɑkunjeɣ   1  
10 dirty mɑkɑmɑʔ   35  
157 thick word info mɑkədɔl   45  
73 to steal mɑliŋ   16  
161 shy, ashamed mɑliɔm   40  
152 small mɑluneʔ   19  
156 thin word info mɑnipis   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
158 narrow mɑpileʔ   39  
138 warm word info mɑpɑnɑs   1  
69 to hunt word info mɑsu   42  
149 red mɑsuluh   61  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
139 cold word info mɑŋiŋi   20  
22 to fear mɑɣɑbɑy   14  
179 near mɑɣədeʔ   64  
59 mother mɑʔ   35  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
47 to yawn məhuɑp   19  
51 to sit məjɔŋ   28  
36 to spit məlui   52  
160 painful, sick məsɑkiʔ   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
93 to pound, beat word info nutu   20  
84 to plant nɑnɔm   2  
185 we word info nəɣɑm   2  
203 Seven word info pitu   1  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
48 to sleep pədɔm   16  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
131 cloud word info rihuʔ   69  
23 blood rɑh   1  
171 to hide word info sigɔʔ   25  
205 Nine word info siwɑ   5  
125 salt siɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
185 we word info səkɑm   2, 65  
68 needle səɣuʔ   13  
102 rat tikus   22  
199 Three word info tilu   1  
187 they tiɑn   11  
162 old word info tuhɑ   1  
95 to fall word info tumbɑ   68  
86 to grow word info tuwox   1, 25  
104 fat/grease tɑbɔx   23  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjɑm   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg təlui   1  
15 bone təlɑn   1  
14 belly tənɑy   41  
133 rain təɣɑy   35  
178 that udi   21  
24 head ulu   1  
106 snake ulɑi   2  
191 all uɲin   22  
204 Eight word info wɑlu   3  
122 water word info wɑy   2  
194 how? word info yəpɑdiə   20  
192 and yɛʔ   42  
29 to sniff, smell ŋimbɑu   36  
40 to drink ŋinɔm   1  
42 to suck ŋisɔp   1  
196 to count ŋituŋ   31  
38 to chew word info ŋiŋɑl   13  
91 to buy ŋɑbəli   1  
123 to flow ŋɑhili   56  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
41 to bite ŋəɣoh   1  
202 Six word info ǝnom   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
163 new ɑmpɑy   17  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
136 wind ɑŋin   1  
200 Four word info əpɑʔ   1  
168 day ɣɑni   37  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
6 road/path ɣɑŋlɑyɑ   1  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
182 I ɲɑʔku   7  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
137 to blow word info ɲɪbuh   50  
198 Two word info ʁuɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: