https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Krui)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:ljp  Glottocode: lamp1243 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
13 back word info      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
74 to kill      
90 to dig      
94 to throw word info      
132 fog      
140 dry word info      
166 correct, true      
170 when? word info      
184 he/she      
190 other      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
175 above di      
6 road/path ɣɑŋlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋoy   1  
15 bone təlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood rɑh   1  
24 head ulu   1  
26 hair word info buwoʔ   1  
27 nose iɣuŋ   1  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinɔm   1  
41 to bite ŋəɣoh   1  
42 to suck ŋisɔp   1  
44 to hear dəŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream hɑnipi   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
62 thatch/roof hɑtɜʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ikɔʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huɣɛʔ   1  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bilɑh   1  
81 sharp tɑjɑm   1  
85 to choose milɛh   1  
91 to buy ŋɑbəli   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg təlui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑwɑh   1  
117 fruit buɑh   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
125 salt siɑ   1  
126 lake dɑnɑu   1  
128 sky lɑŋit   1  
129 moon bulɑn   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info mɑpɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
150 yellow mɑkunjeɣ   1  
156 thin word info mɑnipis   1  
160 painful, sick məsɑkiʔ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil mejɑl   1  
167 night dibiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dəlɔm   1  
176 below dibɑh   1  
177 this inji   1  
180 far jɑwoh   1  
183 thou niku   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info tilu   1  
200 Four word info əpɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
86 to grow word info tuwox   1, 25  
197 One word info sɑy   1, 61  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
63 name gilɑɣ   10  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋiŋɑl   13  
60 father bɑʔ   13  
68 needle səɣuʔ   13  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
22 to fear mɑɣɑbɑy   14  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋu   16  
48 to sleep pədɔm   16  
73 to steal mɑliŋ   16  
97 bird buɣuŋ   17  
163 new ɑmpɑy   17  
12 skin bɑwɑ   18  
114 leaf buluŋ   18  
39 to cook word info mɑjɑʔ   19  
47 to yawn məhuɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
152 small mɑluneʔ   19  
46 to see liɑʔ   19, 23  
84 to plant nɑnɔm   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info nəɣɑm   2  
185 we word info səkɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nutu   20  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20  
139 cold word info mɑŋiŋi   20  
173 at di   20  
194 how? word info yəpɑdiə   20  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info buguwɑy   21  
116 flower kumbɑŋ   21  
153 big bɑlɑk   21  
178 that udi   21  
102 rat tikus   22  
191 all uɲin   22  
104 fat/grease tɑbɔx   23  
8 to turn word info biluʔ   24  
57 husband kɑjɔŋ   24  
111 fish iwɑ   25  
148 white mɑhɑndɑʔ   25  
151 green mɑhujɑu   25  
171 to hide word info sigɔʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
72 to hit word info mukul   27  
51 to sit məjɔŋ   28  
4 leg/foot cukut̚   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
204 Eight word info wɑlu   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
134 thunder guntoɣ   30  
196 to count ŋituŋ   31  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɑmbɑn   33  
186 you kəti   34  
186 you kətiuɲin   34  
10 dirty mɑkɑmɑʔ   35  
59 mother mɑʔ   35  
133 rain təɣɑy   35  
154 short word info buntɑʔ   35  
29 to sniff, smell ŋimbɑu   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
168 day ɣɑni   37  
158 narrow mɑpileʔ   39  
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
58 wife kɑjɔŋ   40  
161 shy, ashamed mɑliɔm   40  
14 belly tənɑy   41  
5 to walk lɑpɑh   42  
69 to hunt word info mɑsu   42  
192 and yɛʔ   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
157 thick word info mɑkədɔl   45  
1 hand culuʔ   46  
155 long word info kəjuŋ   47  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maweʔ   48  
70 to shoot word info nimbɑk   49  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
205 Nine word info siwɑ   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  
28 to breathe mɑhəŋɑs   50  
137 to blow word info ɲɪbuh   50  
159 wide bəɣɑʔ   50  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
36 to spit məlui   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly kɑmbɔɣ   52  
49 to lie down word info dɑdulik   53  
8 to turn word info mutɑɣ   54  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
147 black hɑlɔm   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuk   56  
123 to flow ŋɑhili   56  
96 dog kɑci   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
149 red mɑsuluh   61  
144 to burn word info ɲuwɑh   64  
179 near mɑɣədeʔ   64  
89 to hold word info bəkɔm   66  
95 to fall word info tumbɑ   68  
131 cloud word info rihuʔ   69  
182 I ɲɑʔku   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest pulɑn   71  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good həlɑu   82  
193 if kintu   87  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  
162 old word info sɑkɑ   90  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: