https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sukau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above dɑtɑs   1  
191 all suɲɪn   22  
192 and ɣi   42  
146 ash hɑmbuɑ   36  
173 at di   20  
13 back word info      
165 bad, evil mejɑl   1  
14 belly tənɑi   41  
176 below dɪbɑh   1  
153 big bɑlɑʔ   21  
97 bird buɣuŋ   17  
97 bird mɑnuʔ   1  
147 black ɑlom   55  
23 blood ɣɑh   1  
15 bone təlɑn   1  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20, 62  
18 breast      
56 child sɑnɑʔ   1  
131 cloud word info hiɣuʔ   69  
139 cold word info muŋiŋi   20  
166 correct, true təmɔn   47  
168 day rɑni   37  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
96 dog kɑcʰi   59  
140 dry word info      
82 dull, blunt kudul   80  
11 dust xɑɣbu   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
119 earth/soil tɑno   1  
98 egg təlui   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
45 eye mɑtɑ   1  
180 far jɑwo   1  
104 fat/grease tɑbox   23  
60 father bɑʔ   13  
99 feather bulu   1  
208 Fifty word info      
143 fire ɑpui   1  
111 fish iwɑ   25  
201 Five word info limɑ   1  
116 flower kɑmbɑŋ   21  
132 fog kɑbut   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
117 fruit buɑh   1  
117 fruit wɑh   1  
164 good həlɑu   82  
118 grass jukuʔ   2  
151 green ujɑu   25  
26 hair word info buoʔ   1  
1 hand culuʔ   46  
184 he/she ɑnɑ   1  
24 head ulu   1  
142 heavy biɑʔ   1  
61 house lɑmbɑn   33  
194 how? word info ɣəpɑni   20  
57 husband      
182 I ɲɑʔ   7  
193 if kintu   87  
174 in, inside dɪlom   1  
16 intestines isɑu   44  
126 lake      
114 leaf buluŋ   18  
2 left      
4 leg/foot cukut   29  
135 lightning kilɑp   1, 88  
17 liver hɑti   1  
155 long word info kəjuŋ   47  
108 louse word info kutu   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
129 moon bulɑn   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
59 mother mɑʔ   35  
59 mother inɑʔ   37  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
63 name      
158 narrow pəliʔ   39  
179 near ɣədiʔ   64  
25 neck gɑlɑh   33  
68 needle səɣoʔ   13  
163 new ɑmpɑy   17  
167 night dəbiŋi   1  
167 night dibiŋi   1  
205 Nine word info siwɑ   5  
195 no, not maweʔ   48  
27 nose iɣuŋ   1  
162 old word info tuhɑ   1  
162 old word info sɑkɑ   90  
197 One word info sɑy   1, 61  
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  
190 other      
160 painful, sick muɣuyuh   60  
53 person/human being      
133 rain təɣɑy   35  
102 rat tikus   22  
149 red suluh   61  
3 right      
6 road/path ɣɔlɑyɑ   1  
115 root bɑkɑʔ   2  
65 rope tɑli   1  
112 rotten word info busuk   56  
125 salt siyɑ   1  
121 sand həni   1  
124 sea lɑwoʔ   6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp tɑjom   1  
154 short word info      
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
161 shy, ashamed muliom   40  
202 Six word info ǝnom   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
128 sky lɑŋit̚   1  
152 small luniʔ   19  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
106 snake ulɑi   2  
110 spider lɑlɑwɑh   1  
130 star bintɑŋ   43  
79 stick/wood      
120 stone bɑtu   1  
105 tail gundɑŋ   48  
206 Ten word info puluh   5  
178 that sədi   21  
62 thatch/roof      
187 they tiɑn   11  
157 thick word info      
156 thin word info nipis   1  
177 this ɪnji   1  
183 thou niku   1  
199 Three word info təlu   1  
134 thunder guntoɣ   30  
41 to bite ŋəɣox   1  
137 to blow word info səbu   50  
28 to breathe muxəŋɑs   50  
144 to burn word info suwɑh   64  
91 to buy ŋɑbəli   1  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
85 to choose milɛh   1  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
196 to count      
34 to cry miwɑŋ   9  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
75 to die, be dead mɑti   1  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
50 to dream hɑnipi   1  
40 to drink ŋinom   1  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
22 to fear muɣɑbɑy   14  
123 to flow ŋəhili   56  
101 to fly kɑmboɣ   52  
86 to grow word info      
44 to hear dəŋi   1  
44 to hear dɛŋi   1  
171 to hide word info səgoʔ   25  
72 to hit word info      
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
69 to hunt word info mɑsu   42  
74 to kill kupɑtiko   15  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
49 to lie down word info dɑduliʔ   53  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
76 to live, be alive huɣi   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
84 to plant tɑnom   2  
93 to pound, beat word info nutu   20  
64 to say cɑwɑ   21  
77 to scratch word info kəkuy   19  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
51 to sit məjoŋ   28  
48 to sleep pədom   16  
29 to sniff, smell imbɑu   36  
36 to spit ŋelui   52  
80 to split word info bəlɑh   1  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
42 to suck ŋisop   1  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
9 to swim lɑŋuy   1  
21 to think      
94 to throw word info      
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
8 to turn word info biluk   24  
8 to turn word info putɑr   53  
35 to vomit mutɑh   1  
5 to walk lɑpɑx   42  
83 to work word info bəguɑy   21  
47 to yawn muxuɑp   19  
32 tongue   1  
31 tooth ipon   1  
31 tooth ipɔn   1  
207 Twenty word info      
198 Two word info ʁuɑ   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info səkɑm   2, 65  
185 we word info ɣɑm   23  
141 wet bɑsoh   1  
188 what? word info ɑpi   1  
170 when? word info      
181 where? word info dipɑ   9  
148 white ɑndɑʔ   25  
189 who? word info sɑpɑ   12  
159 wide bəɣɑʔ   50  
58 wife iŋgom   25  
136 wind ɑŋin   1  
100 wing kəpi   52  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
127 woods/forest pulɑn   71  
107 worm (earthworm)      
169 year tɑhun   1  
150 yellow kunjɛɣ   1  
186 you kəti   34  
186 you kəti   34  
186 you suɲini   34  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: