https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sukau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
13 back word info      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
57 husband      
62 thatch/roof      
63 name      
72 to hit word info      
79 stick/wood      
86 to grow word info      
94 to throw word info      
107 worm (earthworm)      
126 lake      
140 dry word info      
154 short word info      
157 thick word info      
170 when? word info      
190 other      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
8 to turn word info biluk   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biɑʔ   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
26 hair word info buoʔ   1  
112 rotten word info busuk   56  
117 fruit buɑh   1  
97 bird buɣuŋ   17  
54 man/male bɑkɑs   37  
115 root bɑkɑʔ   2  
153 big bɑlɑʔ   21  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
60 father bɑʔ   13  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
83 to work word info bəguɑy   21  
80 to split word info bəlɑh   1  
159 wide bəɣɑʔ   50  
4 leg/foot cukut   29  
1 hand culuʔ   46  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
64 to say cɑwɑ   21  
52 to stand cəcoʔ   30  
173 at di   20  
167 night dibiŋi   1  
181 where? word info dipɑ   9  
49 to lie down word info dɑduliʔ   53  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
175 above dɑtɑs   1  
167 night dəbiŋi   1  
44 to hear dəŋi   1  
44 to hear dɛŋi   1  
176 below dɪbɑh   1  
174 in, inside dɪlom   1  
105 tail gundɑŋ   48  
134 thunder guntoɣ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
131 cloud word info hiɣuʔ   69  
76 to live, be alive huɣi   1  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
146 ash hɑmbuɑ   36  
50 to dream hɑnipi   1  
17 liver hɑti   1  
164 good həlɑu   82  
121 sand həni   1  
29 to sniff, smell imbɑu   36  
59 mother inɑʔ   37  
31 tooth ipon   1  
31 tooth ipɔn   1  
16 intestines isɑu   44  
111 fish iwɑ   25  
58 wife iŋgom   25  
27 nose iɣuŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
180 far jɑwo   1  
135 lightning kilɑp   1, 88  
193 if kintu   87  
82 dull, blunt kudul   80  
150 yellow kunjɛɣ   1  
74 to kill kupɑtiko   15  
108 louse word info kutu   1  
132 fog kɑbut   1  
96 dog kɑcʰi   59  
101 to fly kɑmboɣ   52  
116 flower kɑmbɑŋ   21  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
155 long word info kəjuŋ   47  
77 to scratch word info kəkuy   19  
100 wing kəpi   52  
186 you kəti   34  
186 you kəti   34  
201 Five word info limɑ   1  
152 small luniʔ   19  
110 spider lɑlɑwɑh   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
61 house lɑmbɑn   33  
5 to walk lɑpɑx   42  
124 sea lɑwoʔ   6  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
128 sky lɑŋit̚   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
195 no, not maweʔ   48  
165 bad, evil mejɑl   1  
85 to choose milɛh   1  
34 to cry miwɑŋ   9  
161 shy, ashamed muliom   40  
35 to vomit mutɑh   1  
47 to yawn muxuɑp   19  
28 to breathe muxəŋɑs   50  
139 cold word info muŋiŋi   20  
160 painful, sick muɣuyuh   60  
22 to fear muɣɑbɑy   14  
32 tongue   1  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
97 bird mɑnuʔ   1  
69 to hunt word info mɑsu   42  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
75 to die, be dead mɑti   1  
45 eye mɑtɑ   1  
59 mother mɑʔ   35  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
51 to sit məjoŋ   28  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
156 thin word info nipis   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
203 Seven word info pitu   1  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
8 to turn word info putɑr   53  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20, 62  
138 warm word info pɑnɑs   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
48 to sleep pədom   16  
158 narrow pəliʔ   39  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
168 day rɑni   37  
205 Nine word info siwɑ   5  
125 salt siyɑ   1  
149 red suluh   61  
144 to burn word info suwɑh   64  
186 you suɲini   34  
191 all suɲɪn   22  
162 old word info sɑkɑ   90  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpɑ   12  
197 One word info sɑy   1, 61  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
137 to blow word info səbu   50  
178 that sədi   21  
171 to hide word info səgoʔ   25  
185 we word info səkɑm   2, 65  
68 needle səɣoʔ   13  
102 rat tikus   22  
187 they tiɑn   11  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
162 old word info tuhɑ   1  
104 fat/grease tɑbox   23  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑno   1  
84 to plant tɑnom   2  
199 Three word info təlu   1  
98 egg təlui   1  
15 bone təlɑn   1  
166 correct, true təmɔn   47  
14 belly tənɑi   41  
133 rain təɣɑy   35  
151 green ujɑu   25  
24 head ulu   1  
106 snake ulɑi   2  
117 fruit wɑh   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
122 water word info wɑy   2  
11 dust xɑɣbu   1  
36 to spit ŋelui   52  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
40 to drink ŋinom   1  
42 to suck ŋisop   1  
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
91 to buy ŋɑbəli   1  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
123 to flow ŋəhili   56  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
41 to bite ŋəɣox   1  
202 Six word info ǝnom   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
147 black ɑlom   55  
163 new ɑmpɑy   17  
148 white ɑndɑʔ   25  
184 he/she ɑnɑ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
143 fire ɑpui   1  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
136 wind ɑŋin   1  
192 and ɣi   42  
23 blood ɣɑh   1  
185 we word info ɣɑm   23  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
6 road/path ɣɔlɑyɑ   1  
179 near ɣədiʔ   64  
194 how? word info ɣəpɑni   20  
177 this ɪnji   1  
182 I ɲɑʔ   7  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
198 Two word info ʁuɑ   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: