https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lampung Api (Sukau)

Source/Author:  Karl Anderback 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
13 back word info      
18 breast      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
53 person/human being      
57 husband      
62 thatch/roof      
63 name      
72 to hit word info      
79 stick/wood      
86 to grow word info      
94 to throw word info      
107 worm (earthworm)      
126 lake      
140 dry word info      
154 short word info      
157 thick word info      
170 when? word info      
190 other      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
6 road/path ɣɔlɑyɑ   1  
9 to swim lɑŋuy   1  
11 dust xɑɣbu   1  
15 bone təlɑn   1  
17 liver hɑti   1  
23 blood ɣɑh   1  
24 head ulu   1  
26 hair word info buoʔ   1  
27 nose iɣuŋ   1  
31 tooth ipon   1  
31 tooth ipɔn   1  
32 tongue   1  
35 to vomit mutɑh   1  
40 to drink ŋinom   1  
41 to bite ŋəɣox   1  
42 to suck ŋisop   1  
44 to hear dəŋi   1  
44 to hear dɛŋi   1  
45 eye mɑtɑ   1  
50 to dream hɑnipi   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten ŋikoʔ   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huɣiʔ   1  
76 to live, be alive huɣi   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
85 to choose milɛh   1  
90 to dig ŋɑgɑli   1  
91 to buy ŋɑbəli   1  
92 to open, uncover bukɑ   1  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg təlui   1  
99 feather bulu   1  
108 louse word info kutu   1  
110 spider lɑlɑwɑh   1  
117 fruit buɑh   1  
117 fruit wɑh   1  
119 earth/soil tɑno   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
125 salt siyɑ   1  
128 sky lɑŋit̚   1  
129 moon bulɑn   1  
132 fog kɑbut   1  
136 wind ɑŋin   1  
138 warm word info pɑnɑs   1  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biɑʔ   1  
143 fire ɑpui   1  
150 yellow kunjɛɣ   1  
156 thin word info nipis   1  
162 old word info tuhɑ   1  
165 bad, evil mejɑl   1  
167 night dəbiŋi   1  
167 night dibiŋi   1  
169 year tɑhun   1  
174 in, inside dɪlom   1  
175 above dɑtɑs   1  
176 below dɪbɑh   1  
177 this ɪnji   1  
180 far jɑwo   1  
183 thou niku   1  
184 he/she ɑnɑ   1  
188 what? word info ɑpi   1  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info pɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
55 woman/female bəbɑy   1, 105  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
197 One word info sɑy   1, 61  
135 lightning kilɑp   1, 88  
187 they tiɑn   11  
189 who? word info sɑpɑ   12  
38 to chew word info ŋəŋɑl   13  
60 father bɑʔ   13  
68 needle səɣoʔ   13  
7 to come ɣɑtɔŋ   14  
22 to fear muɣɑbɑy   14  
74 to kill kupɑtiko   15  
43 ear cupiŋ   15, 51  
30 mouth bɑŋuʔ   16  
48 to sleep pədom   16  
73 to steal ŋɑmɑliŋ   16  
97 bird buɣuŋ   17  
163 new ɑmpɑy   17  
12 skin bɑwɑʔ   18  
114 leaf buluŋ   18  
39 to cook word info mɑsɑk   19  
47 to yawn muxuɑp   19  
77 to scratch word info kəkuy   19  
152 small luniʔ   19  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
84 to plant tɑnom   2  
106 snake ulɑi   2  
115 root bɑkɑʔ   2  
118 grass jukuʔ   2  
122 water word info wɑy   2  
185 we word info səkɑm   2, 65  
93 to pound, beat word info nutu   20  
139 cold word info muŋiŋi   20  
173 at di   20  
194 how? word info ɣəpɑni   20  
113 branch word info pɑmpɑŋ   20, 62  
64 to say cɑwɑ   21  
83 to work word info bəguɑy   21  
116 flower kɑmbɑŋ   21  
153 big bɑlɑʔ   21  
178 that sədi   21  
102 rat tikus   22  
191 all suɲɪn   22  
104 fat/grease tɑbox   23  
185 we word info ɣɑm   23  
8 to turn word info biluk   24  
58 wife iŋgom   25  
111 fish iwɑ   25  
148 white ɑndɑʔ   25  
151 green ujɑu   25  
171 to hide word info səgoʔ   25  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
51 to sit məjoŋ   28  
4 leg/foot cukut   29  
71 to stab, pierce mɑgɑs   3  
204 Eight word info wɑlu   3  
52 to stand cəcoʔ   30  
134 thunder guntoɣ   30  
25 neck gɑlɑh   33  
61 house lɑmbɑn   33  
186 you kəti   34  
186 you kəti   34  
186 you suɲini   34  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
59 mother mɑʔ   35  
133 rain təɣɑy   35  
29 to sniff, smell imbɑu   36  
146 ash hɑmbuɑ   36  
54 man/male bɑkɑs   37  
59 mother inɑʔ   37  
168 day rɑni   37  
158 narrow pəliʔ   39  
209 One Hundred word info sɑɣɑtus   4  
161 shy, ashamed muliom   40  
14 belly tənɑi   41  
5 to walk lɑpɑx   42  
69 to hunt word info mɑsu   42  
192 and ɣi   42  
130 star bintɑŋ   43  
16 intestines isɑu   44  
19 shoulder lɑyɑŋ   44  
67 to sew word info ɲəɣuʔ   45  
1 hand culuʔ   46  
155 long word info kəjuŋ   47  
166 correct, true təmɔn   47  
105 tail gundɑŋ   48  
195 no, not maweʔ   48  
70 to shoot word info nimbɑʔ   49  
145 smoke word info ɑsoʔ   49  
205 Nine word info siwɑ   5  
206 Ten word info puluh   5  
210 One Thousand word info sɑɣibu   5  
28 to breathe muxəŋɑs   50  
137 to blow word info səbu   50  
159 wide bəɣɑʔ   50  
87 to swell word info məgɑʔ   51  
36 to spit ŋelui   52  
100 wing kəpi   52  
101 to fly kɑmboɣ   52  
8 to turn word info putɑr   53  
49 to lie down word info dɑduliʔ   53  
88 to squeeze word info ŋəcil   54  
147 black ɑlom   55  
109 mosquito ɑgɑs   56  
112 rotten word info busuk   56  
123 to flow ŋəhili   56  
96 dog kɑcʰi   59  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
124 sea lɑwoʔ   6  
160 painful, sick muɣuyuh   60  
149 red suluh   61  
144 to burn word info suwɑh   64  
179 near ɣədiʔ   64  
89 to hold word info ŋɑbəkom   66  
95 to fall word info tiɑʔ   66  
131 cloud word info hiɣuʔ   69  
182 I ɲɑʔ   7  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
127 woods/forest pulɑn   71  
78 to cut, hack word info pəlɔʔ   72  
82 dull, blunt kudul   80  
164 good həlɑu   82  
193 if kintu   87  
34 to cry miwɑŋ   9  
181 where? word info dipɑ   9  
162 old word info sɑkɑ   90  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: