https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kasira (Irahutu)

Source/Author:  Blust, from Grace 
Notes:  Fakfak area, Bomberai 
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:South Halmahera-West New Guinea:South Halmahera 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
38 to chew word info      
47 to yawn      
68 needle      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
113 branch word info      
144 to burn word info      
161 shy, ashamed      
162 old word info      
171 to hide word info      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
44 to hear -ba|nogre-      
36 to spit -beni      
33 to laugh -berrife   3?  
85 to choose -bi-rə      
64 to say -biere      
74 to kill -bunə   1  
73 to steal -bəna-ve   1?  
42 to suck -bəsəbuse      
196 to count -efə      
5 to walk -fanə   2  
100 wing -frivre      
16 intestines -fta- teni   1  
37 to eat -ga (cp 90) 1?  
48 to sleep -gi-ne      
40 to drink -gin[e] (cf 49) 1?  
9 to swim -kaka   5?  
7 to come -ma   1  
32 tongue -mamaye-   7?  
39 to cook word info -matune      
75 to die, be dead -matə   1  
78 to cut, hack word info -ma|totə   3  
77 to scratch word info -mesegigere      
28 to breathe -me|sagwe      
29 to sniff, smell -me|səgəfo      
34 to cry -me|tage   1  
22 to fear -mta-t|e   1  
89 to hold word info -muda      
83 to work word info -mudəve      
77 to scratch word info -murə      
67 to sew word info -mutə      
88 to squeeze word info -muvrə      
46 to see -məsi      
45 eye -mətie-   1  
41 to bite -mə|gor      
91 to buy -mə|gu-rə      
80 to split word info -mə|ragete      
84 to plant -mə|ta-nə   2  
36 to spit -mə|tefe      
94 to throw word info -mə|ti      
95 to fall word info -mə|titi   26?  
94 to throw word info -mə|tru      
93 to pound, beat word info -mə|tu-tə or 20? 20  
123 to flow -nevovo      
87 to swell word info -nəbər|barə   1  
20 to know, be knowledgeable -rarune      
31 tooth -refo-   1  
76 to live, be alive -rega      
30 mouth -rimeta-      
12 skin -rite   1?  
15 bone -rure   2?  
101 to fly -su-re      
18 breast -susu   1  
17 liver -te   1?  
43 ear -tegra-   1  
21 to think -vederbono      
27 nose -wegurə      
114 leaf [e]ro      
175 above adeitə      
185 we word info am   2  
62 thatch/roof ativrɔ   1  
55 woman/female bevine   1, 106  
163 new bunate      
194 how? word info bənaneno      
148 white bəvutə      
156 thin word info bə|nənifə|ne   1  
109 mosquito dade-rɛ      
135 lightning dene      
60 father die      
164 good dire      
59 mother d|ena   1  
25 neck dərbunə      
160 painful, sick dəri-d[ə]nə      
79 stick/wood e   1?  
176 below e-və   1?  
186 you e[ro]      
197 One word info eso   1  
4 leg/foot fa   20  
188 what? word info fera      
103 meat/flesh fie      
143 fire fina      
10 dirty fise      
117 fruit fo   1  
99 feather fou      
1 hand fra-   16  
159 wide frifre      
158 narrow frifre-te      
14 belly fta-   40  
117 fruit fu   1  
96 dog funə   19  
195 no, not fərati      
19 shoulder fəravo metathesis? 1?  
174 in, inside gane      
189 who? word info gata      
200 Four word info gegite      
49 to lie down word info gin gerevivare- (cf 49) 1?  
50 to dream ginə-mesi      
167 night gisie      
147 black gr|mutəne   1?  
167 night gənite      
182 I ia   1  
184 he/she ia   1  
121 sand inneñevo      
187 they ire   1  
185 we word info it   1  
165 bad, evil kabia      
116 flower kaka      
120 stone kami   11  
152 small kosi      
115 root kwakare   2  
154 short word info kəfutə      
141 wet kəmusə      
134 thunder kərəru      
97 bird ma-nə   1  
81 sharp matadane   36  
51 to sit matorə   1?  
53 person/human being matu   87  
178 that mavi      
170 when? word info mese      
72 to hit word info metebe      
172 to climb word info mietə      
119 earth/soil mifre      
56 child mo      
140 dry word info məma      
151 green məmatə   1  
54 man/male məra-ne   1  
57 husband mərane      
155 long word info mərəro   1?  
90 to dig mə|garə (cp. 37)    
66 to tie up, fasten mə|remte      
52 to stand mə|rire   1  
35 to vomit mə|rue   1?  
70 to shoot word info mə|səbegete      
92 to open, uncover mə|səga-fone      
71 to stab, pierce mə|tarə      
69 to hunt word info mə|tətanfe      
153 big nabade      
173 at ne-   18  
190 other nenote      
192 and ner[e]   14?  
180 far nero      
181 where? word info ne|nino      
136 wind nofə      
177 this not|ini   1  
63 name nu      
137 to blow word info nufə      
112 rotten word info numi-rə      
179 near nəbəbabəre      
166 correct, true nəfərorə      
183 thou o   1  
82 dull, blunt pumə   23  
6 road/path radeni      
128 sky ragətə   1  
110 spider rara   1?  
168 day rere      
139 cold word info ridənə      
198 Two word info rifo      
142 heavy riməne      
26 hair word info rogwin fru      
24 head rogwine      
61 house sa-nə      
118 grass samwine   48  
126 lake sar were      
157 thick word info sarfə      
129 moon seba      
107 worm (earthworm) seye      
133 rain sie-mə      
118 grass sisine      
111 fish some      
58 wife sote      
105 tail su      
102 rat səfe      
141 wet səroere      
150 yellow tafə      
13 back word info tariro-      
169 year taun   1 L
131 cloud word info taye      
125 salt te   20  
191 all temebe      
199 Three word info torə   1  
2 left trire   87  
3 right tu   5, 70  
146 ash tugwane      
130 star turə      
98 egg təru   1  
108 louse word info utə   1  
166 correct, true vitue      
23 blood wa-mese      
149 red waməse      
65 rope wara   2  
115 root warkrikre   2  
132 fog wenobə      
122 water word info were   2  
124 sea were fune      
138 warm word info wi-nə      
127 woods/forest witu      
106 snake yaka      
11 dust ɔbə   1?  
145 smoke word info ɔbə      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: