https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kasira (Irahutu)

Source/Author:  Blust, from Grace 
Notes:  Fakfak area, Bomberai 
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:South Halmahera-West New Guinea:South Halmahera 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
8 to turn word info      
38 to chew word info      
47 to yawn      
68 needle      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
113 branch word info      
144 to burn word info      
161 shy, ashamed      
162 old word info      
171 to hide word info      
193 if      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
6 road/path radeni      
10 dirty fise      
13 back word info tariro-      
20 to know, be knowledgeable -rarune      
21 to think -vederbono      
23 blood wa-mese      
24 head rogwine      
25 neck dərbunə      
26 hair word info rogwin fru      
27 nose -wegurə      
28 to breathe -me|sagwe      
29 to sniff, smell -me|səgəfo      
30 mouth -rimeta-      
36 to spit -beni      
36 to spit -mə|tefe      
39 to cook word info -matune      
41 to bite -mə|gor      
42 to suck -bəsəbuse      
44 to hear -ba|nogre-      
46 to see -məsi      
48 to sleep -gi-ne      
50 to dream ginə-mesi      
56 child mo      
57 husband mərane      
58 wife sote      
60 father die      
61 house sa-nə      
63 name nu      
64 to say -biere      
66 to tie up, fasten mə|remte      
67 to sew word info -mutə      
69 to hunt word info mə|tətanfe      
70 to shoot word info mə|səbegete      
71 to stab, pierce mə|tarə      
72 to hit word info metebe      
76 to live, be alive -rega      
77 to scratch word info -murə      
77 to scratch word info -mesegigere      
80 to split word info -mə|ragete      
83 to work word info -mudəve      
85 to choose -bi-rə      
88 to squeeze word info -muvrə      
89 to hold word info -muda      
90 to dig mə|garə (cp. 37)    
91 to buy -mə|gu-rə      
92 to open, uncover mə|səga-fone      
94 to throw word info -mə|ti      
94 to throw word info -mə|tru      
99 feather fou      
100 wing -frivre      
101 to fly -su-re      
102 rat səfe      
103 meat/flesh fie      
105 tail su      
106 snake yaka      
107 worm (earthworm) seye      
109 mosquito dade-rɛ      
111 fish some      
112 rotten word info numi-rə      
114 leaf [e]ro      
116 flower kaka      
118 grass sisine      
119 earth/soil mifre      
121 sand inneñevo      
123 to flow -nevovo      
124 sea were fune      
126 lake sar were      
127 woods/forest witu      
129 moon seba      
130 star turə      
131 cloud word info taye      
132 fog wenobə      
133 rain sie-mə      
134 thunder kərəru      
135 lightning dene      
136 wind nofə      
137 to blow word info nufə      
138 warm word info wi-nə      
139 cold word info ridənə      
140 dry word info məma      
141 wet kəmusə      
141 wet səroere      
142 heavy riməne      
143 fire fina      
145 smoke word info ɔbə      
146 ash tugwane      
148 white bəvutə      
149 red waməse      
150 yellow tafə      
152 small kosi      
153 big nabade      
154 short word info kəfutə      
157 thick word info sarfə      
158 narrow frifre-te      
159 wide frifre      
160 painful, sick dəri-d[ə]nə      
163 new bunate      
164 good dire      
165 bad, evil kabia      
166 correct, true nəfərorə      
166 correct, true vitue      
167 night gisie      
167 night gənite      
168 day rere      
170 when? word info mese      
172 to climb word info mietə      
174 in, inside gane      
175 above adeitə      
178 that mavi      
179 near nəbəbabəre      
180 far nero      
181 where? word info ne|nino      
186 you e[ro]      
188 what? word info fera      
189 who? word info gata      
190 other nenote      
191 all temebe      
194 how? word info bənaneno      
195 no, not fərati      
196 to count -efə      
198 Two word info rifo      
200 Four word info gegite      
7 to come -ma   1  
16 intestines -fta- teni   1  
18 breast -susu   1  
22 to fear -mta-t|e   1  
31 tooth -refo-   1  
34 to cry -me|tage   1  
43 ear -tegra-   1  
45 eye -mətie-   1  
52 to stand mə|rire   1  
54 man/male məra-ne   1  
59 mother d|ena   1  
62 thatch/roof ativrɔ   1  
74 to kill -bunə   1  
75 to die, be dead -matə   1  
87 to swell word info -nəbər|barə   1  
97 bird ma-nə   1  
98 egg təru   1  
108 louse word info utə   1  
117 fruit fu   1  
117 fruit fo   1  
128 sky ragətə   1  
151 green məmatə   1  
156 thin word info bə|nənifə|ne   1  
169 year taun   1 L
177 this not|ini   1  
182 I ia   1  
183 thou o   1  
184 he/she ia   1  
185 we word info it   1  
187 they ire   1  
197 One word info eso   1  
199 Three word info torə   1  
55 woman/female bevine   1, 106  
120 stone kami   11  
192 and ner[e]   14?  
1 hand fra-   16  
173 at ne-   18  
96 dog funə   19  
11 dust ɔbə   1?  
12 skin -rite   1?  
17 liver -te   1?  
19 shoulder fəravo metathesis? 1?  
35 to vomit mə|rue   1?  
37 to eat -ga (cp 90) 1?  
40 to drink -gin[e] (cf 49) 1?  
49 to lie down word info gin gerevivare- (cf 49) 1?  
51 to sit matorə   1?  
73 to steal -bəna-ve   1?  
79 stick/wood e   1?  
110 spider rara   1?  
147 black gr|mutəne   1?  
155 long word info mərəro   1?  
176 below e-və   1?  
5 to walk -fanə   2  
65 rope wara   2  
84 to plant -mə|ta-nə   2  
115 root kwakare   2  
115 root warkrikre   2  
122 water word info were   2  
185 we word info am   2  
4 leg/foot fa   20  
93 to pound, beat word info -mə|tu-tə or 20? 20  
125 salt te   20  
82 dull, blunt pumə   23  
95 to fall word info -mə|titi   26?  
15 bone -rure   2?  
78 to cut, hack word info -ma|totə   3  
81 sharp matadane   36  
33 to laugh -berrife   3?  
14 belly fta-   40  
118 grass samwine   48  
3 right tu   5, 70  
9 to swim -kaka   5?  
32 tongue -mamaye-   7?  
2 left trire   87  
53 person/human being matu   87  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: