https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Lwepe, Santa Cruz

Source/Author:  Tryon & Hackman (1983) 
Notes:  Tryon, D.T. & Hackman, B. (1983) Solomon Islands languages: an internal classification. 
Data Entry:  Typed By: Robert Ross  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Temotu:Reefs-Santa Cruz 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
11 dust      
19 shoulder      
22 to fear      
29 to sniff, smell      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink      
47 to yawn      
48 to sleep      
49 to lie down word info      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
74 to kill      
79 stick/wood      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
107 worm (earthworm)      
112 rotten word info      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
135 lightning      
141 wet      
151 green      
158 narrow      
159 wide      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
178 that      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
2 left kæœmolœŋœ   40  
3 right kæœtɒ   5, 16  
4 leg/foot nañɒ̃   35  
5 to walk vʌŋale   41  
6 road/path lœpʌki   31  
7 to come vʌmo   26  
8 to turn word info ayʌlu   36  
9 to swim   25  
9 to swim ka   5  
12 skin mbe ndœtü   47  
13 back word info nimbœ   9  
14 belly nelʌ   33  
15 bone nœvœ   24  
17 liver tʌpœ   19  
18 breast neyœ   32  
20 to know, be knowledgeable klʌ   18  
21 to think mu   41  
23 blood mepiœ   27  
24 head naœ   15  
25 neck ndœtuœ   24  
27 nose notü   37  
28 to breathe yɒmini   38  
30 mouth nao   36  
31 tooth nüŋi   1  
32 tongue nalʌpü   24  
33 to laugh yœpale   36  
34 to cry yœni   1  
35 to vomit ŋümba   16  
36 to spit mbia   21  
37 to eat mu   8  
41 to bite makæ   35  
42 to suck      
43 ear nandœtü   21  
44 to hear ælœ   32  
45 eye   1  
46 to see molæ   31  
46 to see mo   32  
51 to sit wæmbu   82  
52 to stand tulʌ   2, 40  
53 person/human being nɒmblo   34  
53 person/human being leplʌ   36  
54 man/male nɒmblo   42  
55 woman/female olvʌ   36  
56 child itoto   33  
59 mother læe   26  
60 father tœte   15  
61 house ma   1?  
62 thatch/roof lo   33  
63 name ndœtü   22  
64 to say pi   39  
65 rope nivi   44  
66 to tie up, fasten œpe      
67 to sew word info œlvæsilvʌ   11  
69 to hunt word info tambɒ   35  
72 to hit word info ta   52  
72 to hit word info tambœ   53  
73 to steal plã   1, 58  
75 to die, be dead mbʌ   19  
76 to live, be alive lu   34  
76 to live, be alive nʌluŋœ   35  
77 to scratch word info kalivæ   12  
78 to cut, hack word info œpla   57  
80 to split word info lapiʌ   44  
81 sharp malɒ   36  
82 dull, blunt mündu   55  
83 to work word info wəŋœ   48  
89 to hold word info male   53  
90 to dig œkü   35  
95 to fall word info taomo   45  
95 to fall word info ta   53  
97 bird kio   16  
98 egg næi   21  
99 feather nœplœ   39, 1  
100 wing nambæ   3  
101 to fly lvœ   1  
102 rat lɒkipo   51  
102 rat lœkʌ̃   50  
103 meat/flesh nœwœnda   45  
104 fat/grease tœmona   1, 43  
105 tail niŋglü   35  
106 snake nüŋindowe   46  
109 mosquito   1, 99  
110 spider nœŋe      
111 fish no   55  
113 branch word info nœla   1  
114 leaf leu   1  
115 root ndʌmbœ nonno   15  
116 flower nœpü   11  
117 fruit nœa   1  
118 grass nambœ   29  
119 earth/soil ndœtœ   33, 1  
120 stone œpla   1  
121 sand ndœtã   33  
122 water word info iue   22  
124 sea pœla   36, 1  
128 sky mbaŋavʌ   27  
129 moon temʌ   22  
130 star vœi   21  
131 cloud word info ŋalœ ne nü   40  
131 cloud word info dmbʌœ   33  
132 fog ʌkamœmbœ   24  
134 thunder mbelœmœi   5  
136 wind nenü   16  
137 to blow word info   4, 57  
138 warm word info   30  
139 cold word info mbao   39  
140 dry word info miŋœ   34  
140 dry word info ŋglœ   36  
142 heavy mœlue   28  
143 fire ñœ   1, 5  
144 to burn word info ŋœ      
145 smoke word info æsikapu   29  
146 ash mbü   31  
147 black mbo   45  
148 white pœki   46  
149 red   1  
150 yellow mbaŋœ      
152 small topuʌ   17  
153 big etu   20  
154 short word info mœmbɒ   9  
155 long word info mboi   34  
156 thin word info melæ   15  
157 thick word info velvel      
160 painful, sick yaŋgʷæpeæ   15  
163 new mœna   8  
164 good mʌlʌ   42  
165 bad, evil tœka   12  
166 correct, true ʌpʷæ   26  
167 night nœlɒkæmbü   13, 29, 1  
168 day ʌmbü   21  
170 when? word info mʌli kaeke   22  
177 this kœla   19  
179 near aepe   17  
180 far œlœu   15  
181 where? word info mie   39  
182 I niŋe      
184 he/she ninde   19  
187 they nindœ   27  
188 what? word info nike   32  
189 who? word info neke   31  
194 how? word info mie kamu   34  
197 One word info tʌesʌ̃   41  
198 Two word info li   1  
199 Three word info   1  
200 Four word info pʷæ   9  
201 Five word info nʌlvü   1  
202 Six word info esʌ̃mʌ   13  
203 Seven word info œlimʌ   8  
204 Eight word info œtümʌ   8  
205 Nine word info œpʷæmʌ   19  
206 Ten word info nʌpnu   5, 9  
1 hand arm 1, 78  
127 woods/forest peto bush    
16 intestines mbilumbœ guts 27  
26 hair word info nœplœ hair of body 31  
186 you nimu pl. 24  
185 we word info niŋgœ pl.excl 15  
185 we word info niŋgu pl.inclu. 15  
108 louse word info tœkutu Polynesian borrowing 13 L
133 rain tewa Polynesian borrowing 20  
96 dog kuli Probable Polynesian borrowing 7 L
183 thou nimü sg. s  
162 old word info mblʌoŋœ thing x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: