https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Aklanon - Bisayan

Source/Author:  Dave Zorc 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:West:Aklan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 18 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ʔibá:baw   2  
191 all tanán   24  
192 and ʔag   25  
146 ash ʔabúh   1  
173 at sa   14  
13 back word info likúd   1  
165 bad, evil ɣá:ʔin   86  
14 belly tiyán   1  
176 below ʔdá:ɣum   20  
153 big bahúɣ   93  
97 bird manuk   1  
97 bird píspis   27  
147 black ʔitúm   1  
23 blood dugúʔ   16  
15 bone túɣʔan   1  
113 branch word info saŋáh   2  
18 breast su:su.   1  
56 child ʔuŋáʔ   22  
131 cloud word info paŋá:nud   27  
139 cold word info ɣamíg   22  
166 correct, true tú:ʔud   38  
168 day ʔádlaw   1  
10 dirty hígkuʔ   11  
96 dog ʔá:yam   23  
140 dry word info maɣa.   26  
82 dull, blunt daŋáɣ      
11 dust taputapúh   47  
43 ear duɣúŋgan   11  
119 earth/soil ɣúgtaʔ   25, 83  
98 egg ʔítlug   1  
98 egg onok   23  
204 Eight word info waeo   3  
45 eye matá.   1  
180 far ɣayúʔ   1, 75  
104 fat/grease sí:buh [as oil]    
104 fat/grease támbuk [in solid form] 82  
60 father ʔanáh   1  
99 feather búɣbuɣ   1, 68  
99 feather bubul   1, 67  
99 feather baɣahí:buh   21  
208 Fifty word info singkwenta      
143 fire kaɣá:yu.   10  
111 fish ʔísdaʔ   18  
201 Five word info lima   1  
116 flower bú:ɣak   22  
132 fog ʔámbun   27, 35  
200 Four word info ʔapʔat   1, 14  
117 fruit bú:ŋah   9  
164 good mayád   46, 29  
118 grass halimunún   91, 92  
151 green berde     L
26 hair word info buhúk   1, 65  
1 hand ʔalí:mah   1  
184 he/she ʔimáw      
24 head ʔú:ɣuh   1  
142 heavy búgʔat   1, 63  
61 house baɣáy   14  
194 how? word info maʔú:nuh   29  
57 husband ʔasá:wa:ŋ   2  
57 husband ɣaɣá:kih   2  
182 I ʔakú.   1, 5  
193 if kun   1, 11  
174 in, inside suɣúd   14  
16 intestines tiná:ʔih   1  
126 lake danáw   1  
114 leaf dá:hun   1  
2 left waɣáh   25, 68  
2 left waéah   25, 68  
4 leg/foot sikí   24  
135 lightning kilát   1  
17 liver ʔatáy   1  
155 long word info há:baʔ   27  
108 louse word info kú:tuh   1  
54 man/male ɣaɣá:ki   2, 99  
54 man/male ɣa:ki   2  
103 meat/flesh ʔunúd   27  
129 moon bú:ɣan   1  
109 mosquito namúk   1, 90  
59 mother ʔinah   1  
30 mouth báʔbaʔ   1  
63 name ŋá:ɣan   1  
158 narrow kitíd   19  
179 near ɣapít   36  
25 neck lí:ʔug   1  
68 needle da:gum   1  
163 new bágʔuh   1  
167 night gabí:ʔih   21  
205 Nine word info syam   9  
195 no, not ʔindiʔ future verb 1, 44  
195 no, not ʔayáw imperative    
27 nose ʔilúŋ   1  
162 old word info gú:ɣaŋ (cp. TB) 21  
197 One word info ʔisaɣáh   1, 29  
209 One Hundred word info sang gatos   4  
210 One Thousand word info sang libo   5  
190 other ɣaʔɪ́n different 2  
190 other ʔíbáh   12  
160 painful, sick sakít   1  
53 person/human being tá:wuh   1  
133 rain ʔuɣán   1  
102 rat ɣáŋgam      
149 red puɣáh   28  
3 right tuʔúh   5, 25  
6 road/path dá:ɣan   1  
115 root gamút   3  
65 rope pí:siʔ rope 22  
65 rope ɣúbid string 21  
112 rotten word info bulúk   1, 102  
112 rotten word info ɣúbʔuk   1, 102  
125 salt ʔasín   3  
121 sand baɣás   19  
124 sea dá:gat   25  
124 sea ɣawúd [open-sea] 6  
203 Seven word info pitu   1  
81 sharp taɣúm   1  
154 short word info putút      
154 short word info ʔisút      
19 shoulder ʔabá:gah   1  
161 shy, ashamed huyáʔ   1, 23  
202 Six word info sais     L
202 Six word info ʔanʔom   1, 38  
12 skin pa:nit   2, 85  
128 sky ɣá:ŋit   1  
152 small ʔisút      
152 small saŋ:kiríʔ      
145 smoke word info ʔasúh   2  
106 snake sawáh   25  
110 spider ɣamáŋ      
130 star bitú:ʔun   1  
79 stick/wood ka:huy   1  
120 stone batu   1  
105 tail ʔí:kug   1  
206 Ten word info pueo   5  
178 that dú:yun   49  
178 that datúh   16  
62 thatch/roof ʔatúp   1  
187 they sándah   1, 35  
157 thick word info dá:muɣ   21  
156 thin word info nipís   1  
177 this dá:yah   35  
177 this dú:naʔ   8  
183 thou ʔikáw   1  
199 Three word info tatlúh   1, 10  
134 thunder daɣúgdug   2, 48  
41 to bite kitkit nibble, gnaw 21  
41 to bite ʔaŋkit bite-into    
137 to blow word info huyúp   1, 44  
28 to breathe ginhá:wa.   1  
144 to burn word info sú:nug   21  
91 to buy bakáɣ   32  
38 to chew word info mamáʔ chew - betel 1  
38 to chew word info ʔú:sap [premasticate] 17, 18  
85 to choose píliʔ   1  
172 to climb word info sá:kaʔ   55  
7 to come ʔabút 'come, arrive' 15  
39 to cook word info ɣa:haʔ      
196 to count huyáp   2  
34 to cry tá:ŋis   1  
78 to cut, hack word info tuktuk into pieces 3  
78 to cut, hack word info saksak cut-up    
78 to cut, hack word info tagáʔ hew 1  
75 to die, be dead matáy   1  
90 to dig kútkut   13  
50 to dream dámguh   21  
40 to drink ʔinúm   1  
37 to eat ká:ʔun   1  
95 to fall word info hú:ɣog   29  
22 to fear hádluk   16  
123 to flow ʔí:lug   72  
101 to fly ɣupád   21  
86 to grow word info tú:buʔ   1  
44 to hear naka:batíʔ   21  
171 to hide word info tá:guʔ   13  
72 to hit word info sámpuk   36  
89 to hold word info kúmkum   1, 45  
69 to hunt word info paŋayám   25  
74 to kill patáy   2  
20 to know, be knowledgeable ka:sá:yud   11  
33 to laugh hibayág      
49 to lie down word info ɣubúg      
76 to live, be alive paŋa:bú:hiʔ   14, 74  
92 to open, uncover bukáʔ   1  
84 to plant tanúm   2  
93 to pound, beat word info bayúh   1  
64 to say hámbaɣ      
77 to scratch word info ká:ɣut   44  
46 to see kí:taʔ   1  
67 to sew word info tahíʔ   1  
70 to shoot word info panáʔ   1  
51 to sit púŋkuʔ   139  
48 to sleep tu:ɣug   1  
29 to sniff, smell humút   31  
36 to spit túpɣah   44  
80 to split word info búsʔak split wood    
88 to squeeze word info pú:gaʔ as orange 1, 37  
88 to squeeze word info kú:mus as clothes    
71 to stab, pierce bunúʔ   26  
52 to stand tíndug   20  
73 to steal tá:kaw   1  
42 to suck supsup   1  
87 to swell word info bagáʔ   1  
87 to swell word info há:ɣuk      
9 to swim ɣaŋúy   1  
21 to think ʔí:sip   23  
21 to think hunáʔhunáʔ   24  
94 to throw word info habúy      
66 to tie up, fasten higút [hígt:an]   1  
8 to turn word info likúʔ 'to turn[as around corner] 21  
35 to vomit sú:kah   9  
5 to walk pá:ńaw go 2  
5 to walk tikáŋ leave / walk on 2 legs    
83 to work word info ʔumáh   1  
47 to yawn húyʔab   19, 38  
32 tongue dí:laʔ   4  
31 tooth ŋí:pun   1, 48  
207 Twenty word info baynti     L?
198 Two word info daywáh   1, 23  
138 warm word info ʔí:nit   23  
122 water word info tú:biʔ   14, 57  
185 we word info kitáh   1, 50  
185 we word info kamíh   2, 52  
141 wet basáʔ   1  
188 what? word info ʔanúh   2, 18  
170 when? word info hinʔunúh future 10, 20  
170 when? word info kánʔuh past 10, 19  
181 where? word info siʔɪ́n   1, 63  
148 white putíʔ   1  
189 who? word info sínʔuh   14  
159 wide ɣá:wig   1, 30  
159 wide ɣá:pad      
58 wife ʔasa:wa.   1  
136 wind há:ŋin   1  
100 wing pákpak   33  
55 woman/female babá:yih   1, 105  
55 woman/female ba:yih   1  
127 woods/forest kaguɣá:ŋan   58  
107 worm (earthworm) ʔú:ɣud   21  
169 year dágʔun   43  
150 yellow duɣáw   24  
186 you kamú   1, 38  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: