https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inibaloi

Source/Author:  L. Ballard in Reid (1971) 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:West Southern Cordilleran:Nuclear Southern Cordilleran:Ibaloy 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 7 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ʔɨmin   1  
192 and      
146 ash ngaʔap      
173 at      
13 back word info bɨnɨg   45  
165 bad, evil ngaʔaw   35, 84  
14 belly ʔɨkɨs   53  
176 below naydoʔong under    
153 big ʔɨbadɨg   92  
97 bird titit   75  
147 black ʔɨtoling   84  
23 blood cala   1  
15 bone poḳɨl   35  
113 branch word info      
18 breast soso   1  
18 breast pagiw      
56 child ngaʔnga   22  
131 cloud word info ḳolpot   101  
139 cold word info ʔɨngḳɨtit   34  
166 correct, true      
168 day ʔakɨw   1, 54  
10 dirty ʔɨdagitan   58  
96 dog ʔaso   1  
140 dry word info ʔimagʔan dry (not wet) 26, 57  
140 dry word info saʔpiy to dry 40  
82 dull, blunt ʔɨngirɨl      
11 dust tapoḳ   47  
43 ear tangida   1  
119 earth/soil caga   24  
98 egg ʔiḳdog   1, 24  
204 Eight word info bʷalo   3  
45 eye mata   1  
180 far ʔarabʷi   1, 80  
104 fat/grease taba   23  
60 father ʔama   1  
99 feather polcos      
208 Fifty word info      
143 fire ʔapoy   1  
111 fish paʔidɨng   39  
201 Five word info dima   1  
116 flower sabsabong   1, 24  
132 fog      
200 Four word info ʔɨpat   1  
117 fruit damɨs   17  
164 good maptɨng      
118 grass      
151 green ʔanɨng      
26 hair word info bowɨḳ   1, 65  
1 hand taḳday   30  
184 he/she      
24 head toḳtoḳ   39  
142 heavy ʔɨmbɨlʔat   1, 63  
61 house balɨy   14  
194 how? word info piga how many x  
57 husband ʔasɨbʷa   2  
182 I      
193 if nɨm   3, 24  
174 in, inside      
16 intestines sosot   66  
126 lake      
114 leaf bolong   18  
2 left ʔawidi   1, 42  
4 leg/foot sɨdi   73  
135 lightning bigidat   1, 83  
17 liver ʔaltɨy   1, 51  
155 long word info ʔɨncoḳɨy   1, 43  
108 louse word info koto lice (head) 1  
54 man/male daḳi   2  
103 meat/flesh      
129 moon bolan   1  
109 mosquito ʔimoḳ      
59 mother ʔina   1  
30 mouth bongot   37  
63 name ngaran   1, 47  
158 narrow ʔɨpit   1, 75  
179 near ʔɨsop      
25 neck boḳdɨw   75  
68 needle cakom      
163 new bado   1, 54  
167 night ḳalɨbian   21  
205 Nine word info siyɨm   9  
195 no, not ʔalibʷa      
27 nose ʔɨdɨng   85  
162 old word info caʔan old (objects) x  
162 old word info ʔidakay old (people) 20  
197 One word info saḳɨy   8  
209 One Hundred word info dasos   4, 51  
210 One Thousand word info dibo   5  
190 other ʔɨcom   1, 35  
160 painful, sick ʔɨnsaḳit   1  
53 person/human being toʔo   1, 76  
133 rain ʔoran   1  
102 rat ʔotot   25  
149 red ʔɨmbalɨnga   42  
3 right ḳawana   1, 62  
6 road/path      
115 root damot   3  
65 rope bʷanɨt      
112 rotten word info ʔɨtoytoy      
125 salt ʔasin   3  
121 sand carat      
124 sea baybay from Ilokano   L
203 Seven word info pito   1  
81 sharp matɨcɨm (tarɨm)   1  
154 short word info ʔisopok short (person)    
154 short word info ʔintikiy short (object) 49, 88  
19 shoulder ʔabada   1  
161 shy, ashamed baʔing   25, 27  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
12 skin bɨdat   42  
128 sky tabɨn   23  
152 small ʔoʔotiḳ   66, 129  
145 smoke word info ʔasoḳ or 54? 2, 53  
106 snake ʔolɨg   2, 33  
110 spider ḳaḳawa   1, 71  
130 star talaw   25  
79 stick/wood ḳiyɨw   1  
120 stone bato   1  
105 tail ʔiḳol   1  
206 Ten word info sampolo   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
187 they      
157 thick word info mascɨl (sɨcɨl)   34  
156 thin word info maʔingpis   1, 47  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tɨdo   1  
134 thunder ḳirol   2, 92  
41 to bite kalat   1  
137 to blow word info siʔboḳ   34  
28 to breathe      
144 to burn word info poʔol   35  
91 to buy tomkal      
38 to chew word info mama *betel chew 1  
85 to choose pispis   1  
172 to climb word info ḳalab   17, 53  
7 to come      
39 to cook word info mancikcik      
39 to cook word info doto   20  
196 to count bilang   1  
34 to cry nangis   1, 75  
78 to cut, hack word info boḳboḳ   46  
75 to die, be dead ʔɨtɨy dead    
90 to dig ḳotḳot   13  
50 to dream ḳaḳokip   28  
40 to drink ʔinom   1  
37 to eat mangan (kan)   1, 14  
95 to fall word info maʔkas (ʔɨkas)   104  
22 to fear taḳot   1  
123 to flow      
101 to fly ʔontayab   83, 84  
86 to grow word info      
44 to hear ḳidɨng   1  
171 to hide word info ʔɨmot   20  
72 to hit word info      
89 to hold word info pɨngpɨng      
69 to hunt word info ʔanop   1  
74 to kill bono   1  
20 to know, be knowledgeable ʔamta know (a person) 50  
33 to laugh ngiʔngi   38  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant mola   1  
93 to pound, beat word info bayo   1  
64 to say ʔiḳowan   41  
77 to scratch word info katɨl itch 37  
77 to scratch word info kotkot   21  
46 to see ʔonʔan (ʔon)   46  
67 to sew word info caʔit   2  
70 to shoot word info      
51 to sit ʔontongaw   56  
48 to sleep maʔokip (ʔogip)   33  
29 to sniff, smell manʔagob   35  
36 to spit ʔontopca   44  
80 to split word info      
88 to squeeze word info pɨspɨs   18  
71 to stab, pierce baycɨk   44  
52 to stand ʔonalɨḳɨy   31  
73 to steal ḳibot      
42 to suck sopsop   1, 73  
87 to swell word info      
9 to swim mannangoy   1, 45  
21 to think      
94 to throw word info ʔipɨg   47  
66 to tie up, fasten ʔisingɨd      
8 to turn word info boliʔdi   102  
35 to vomit ʔota   1  
5 to walk manʔaḳad   40, 109  
83 to work word info manʔobda      
47 to yawn      
32 tongue cila   4  
31 tooth sangi Semantic shift from "jaw" 73  
207 Twenty word info cowan polo   3, 6  
198 Two word info cowa   1  
138 warm word info ʔimpitang hot (as in water)    
122 water word info canom   1  
185 we word info      
141 wet nalbɨng (dɨbɨng)   28  
188 what? word info nganto   24  
170 when? word info pigan   1, 26  
181 where? word info towa   30  
148 white ʔɨmpoti   1  
189 who? word info sipa   20  
159 wide ʔɨmbanaw   26  
58 wife ʔasɨbʷa   1  
136 wind cagɨm   40  
100 wing payad      
55 woman/female biʔi   1, 28  
127 woods/forest ḳadasan   1  
107 worm (earthworm) donat      
169 year tawʔɨn   1, 72  
150 yellow coyaw   24, 75  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: