https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inibaloi

Source/Author:  L. Ballard in Reid (1971) 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Southern Cordilleran:West Southern Cordilleran:Nuclear Southern Cordilleran:Ibaloy 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 7 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
7 to come      
21 to think      
28 to breathe      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
126 lake      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
208 Fifty word info      
18 breast pagiw      
39 to cook word info mancikcik      
65 rope bʷanɨt      
66 to tie up, fasten ʔisingɨd      
68 needle cakom      
73 to steal ḳibot      
75 to die, be dead ʔɨtɨy dead    
82 dull, blunt ʔɨngirɨl      
83 to work word info manʔobda      
89 to hold word info pɨngpɨng      
91 to buy tomkal      
99 feather polcos      
100 wing payad      
107 worm (earthworm) donat      
109 mosquito ʔimoḳ      
112 rotten word info ʔɨtoytoy      
121 sand carat      
124 sea baybay from Ilokano   L
138 warm word info ʔimpitang hot (as in water)    
146 ash ngaʔap      
151 green ʔanɨng      
154 short word info ʔisopok short (person)    
164 good maptɨng      
176 below naydoʔong under    
179 near ʔɨsop      
195 no, not ʔalibʷa      
18 breast soso   1  
19 shoulder ʔabada   1  
22 to fear taḳot   1  
23 blood cala   1  
35 to vomit ʔota   1  
38 to chew word info mama *betel chew 1  
40 to drink ʔinom   1  
41 to bite kalat   1  
43 ear tangida   1  
44 to hear ḳidɨng   1  
45 eye mata   1  
58 wife ʔasɨbʷa   1  
59 mother ʔina   1  
60 father ʔama   1  
62 thatch/roof ʔatɨp   1  
69 to hunt word info ʔanop   1  
74 to kill bono   1  
79 stick/wood ḳiyɨw   1  
81 sharp matɨcɨm (tarɨm)   1  
84 to plant mola   1  
85 to choose pispis   1  
93 to pound, beat word info bayo   1  
96 dog ʔaso   1  
105 tail ʔiḳol   1  
108 louse word info koto lice (head) 1  
120 stone bato   1  
122 water word info canom   1  
127 woods/forest ḳadasan   1  
129 moon bolan   1  
133 rain ʔoran   1  
143 fire ʔapoy   1  
148 white ʔɨmpoti   1  
160 painful, sick ʔɨnsaḳit   1  
191 all ʔɨmin   1  
196 to count bilang   1  
198 Two word info cowa   1  
199 Three word info tɨdo   1  
200 Four word info ʔɨpat   1  
201 Five word info dima   1  
202 Six word info ʔɨnɨm   1  
203 Seven word info pito   1  
37 to eat mangan (kan)   1, 14  
98 egg ʔiḳdog   1, 24  
116 flower sabsabong   1, 24  
170 when? word info pigan   1, 26  
55 woman/female biʔi   1, 28  
190 other ʔɨcom   1, 35  
2 left ʔawidi   1, 42  
155 long word info ʔɨncoḳɨy   1, 43  
9 to swim mannangoy   1, 45  
63 name ngaran   1, 47  
156 thin word info maʔingpis   1, 47  
17 liver ʔaltɨy   1, 51  
163 new bado   1, 54  
168 day ʔakɨw   1, 54  
3 right ḳawana   1, 62  
142 heavy ʔɨmbɨlʔat   1, 63  
26 hair word info bowɨḳ   1, 65  
110 spider ḳaḳawa   1, 71  
169 year tawʔɨn   1, 72  
42 to suck sopsop   1, 73  
34 to cry nangis   1, 75  
158 narrow ʔɨpit   1, 75  
53 person/human being toʔo   1, 76  
180 far ʔarabʷi   1, 80  
135 lightning bigidat   1, 83  
131 cloud word info ḳolpot   101  
8 to turn word info boliʔdi   102  
95 to fall word info maʔkas (ʔɨkas)   104  
90 to dig ḳotḳot   13  
61 house balɨy   14  
117 fruit damɨs   17  
172 to climb word info ḳalab   17, 53  
88 to squeeze word info pɨspɨs   18  
114 leaf bolong   18  
54 man/male daḳi   2  
57 husband ʔasɨbʷa   2  
67 to sew word info caʔit   2  
106 snake ʔolɨg   2, 33  
145 smoke word info ʔasoḳ or 54? 2, 53  
134 thunder ḳirol   2, 92  
39 to cook word info doto   20  
162 old word info ʔidakay old (people) 20  
171 to hide word info ʔɨmot   20  
189 who? word info sipa   20  
77 to scratch word info kotkot   21  
167 night ḳalɨbian   21  
56 child ngaʔnga   22  
104 fat/grease taba   23  
128 sky tabɨn   23  
119 earth/soil caga   24  
188 what? word info nganto   24  
150 yellow coyaw   24, 75  
102 rat ʔotot   25  
130 star talaw   25  
161 shy, ashamed baʔing   25, 27  
159 wide ʔɨmbanaw   26  
140 dry word info ʔimagʔan dry (not wet) 26, 57  
50 to dream ḳaḳokip   28  
141 wet nalbɨng (dɨbɨng)   28  
115 root damot   3  
125 salt ʔasin   3  
204 Eight word info bʷalo   3  
193 if nɨm   3, 24  
207 Twenty word info cowan polo   3, 6  
1 hand taḳday   30  
181 where? word info towa   30  
52 to stand ʔonalɨḳɨy   31  
48 to sleep maʔokip (ʔogip)   33  
137 to blow word info siʔboḳ   34  
139 cold word info ʔɨngḳɨtit   34  
157 thick word info mascɨl (sɨcɨl)   34  
15 bone poḳɨl   35  
29 to sniff, smell manʔagob   35  
144 to burn word info poʔol   35  
165 bad, evil ngaʔaw   35, 84  
30 mouth bongot   37  
77 to scratch word info katɨl itch 37  
33 to laugh ngiʔngi   38  
24 head toḳtoḳ   39  
111 fish paʔidɨng   39  
32 tongue cila   4  
209 One Hundred word info dasos   4, 51  
136 wind cagɨm   40  
140 dry word info saʔpiy to dry 40  
5 to walk manʔaḳad   40, 109  
64 to say ʔiḳowan   41  
12 skin bɨdat   42  
149 red ʔɨmbalɨnga   42  
36 to spit ʔontopca   44  
71 to stab, pierce baycɨk   44  
13 back word info bɨnɨg   45  
46 to see ʔonʔan (ʔon)   46  
78 to cut, hack word info boḳboḳ   46  
11 dust tapoḳ   47  
94 to throw word info ʔipɨg   47  
154 short word info ʔintikiy short (object) 49, 88  
206 Ten word info sampolo   5  
210 One Thousand word info dibo   5  
20 to know, be knowledgeable ʔamta know (a person) 50  
14 belly ʔɨkɨs   53  
51 to sit ʔontongaw   56  
10 dirty ʔɨdagitan   58  
16 intestines sosot   66  
152 small ʔoʔotiḳ   66, 129  
4 leg/foot sɨdi   73  
31 tooth sangi Semantic shift from "jaw" 73  
25 neck boḳdɨw   75  
97 bird titit   75  
197 One word info saḳɨy   8  
101 to fly ʔontayab   83, 84  
147 black ʔɨtoling   84  
27 nose ʔɨdɨng   85  
205 Nine word info siyɨm   9  
153 big ʔɨbadɨg   92  
162 old word info caʔan old (objects) x  
194 how? word info piga how many x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: