https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Dumagat, Casiguran

Source/Author:  T.N. Headland in Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:dgc  Glottocode: casi1235 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Northern Cordilleran:Northeastern Luzon:Northern 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 10 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ʔɨta'nan   24  
192 and      
146 ash 'ʔabuʔ   1  
173 at      
13 back word info ʔa'dɨg   21  
165 bad, evil medu'kɨs   1, 33  
14 belly ti'yan   1  
176 below sa'hok under    
153 big dɨ'kɨl   22, 102  
97 bird ma'nok   1  
147 black ngi'tet   17  
23 blood di'geʔ   1  
15 bone 'tulang   1  
113 branch word info      
18 breast gi'sat   54  
18 breast ha'kcʔ      
56 child ʔa'nak   1  
131 cloud word info ku'nɨm   49  
139 cold word info mela'mid      
166 correct, true      
168 day ʔal'dɔʔ   1  
10 dirty mɛlɨ'geʔ      
96 dog ʔa'soʔ   1  
140 dry word info mema'deʔ dry (not wet) 26  
140 dry word info kag'kag to dry 27  
82 dull, blunt ngu'dɨl   40, 27  
11 dust ʔalika'buk   1, 48  
43 ear tali'ngaʔ   1  
119 earth/soil 'lutaʔ   25  
98 egg bu'nay   75  
204 Eight word info wa'luʔ   3  
45 eye 'mataʔ   1  
180 far ʔa'deyoʔ   1, 76  
104 fat/grease ta'beʔ 104. fat (n.) 23  
60 father 'ʔamaʔ   1, 18  
99 feather lam'bayung      
208 Fifty word info      
143 fire ʔa'poy   1  
111 fish ʔi'kan   1  
201 Five word info li'maʔ   1  
116 flower bu'laklak   22  
132 fog      
200 Four word info ʔɨ'pat   1  
117 fruit bu'ngaʔ   9  
164 good ma'husay      
118 grass      
151 green      
26 hair word info 'buk   1, 68  
1 hand ka'mɨt The sound correspondence isn't regular, but sporadic g/k interchange is fairly common as a result of what is sometimes called 'the aerodynamic voicing constraint' in the general phonetics literature. 21  
184 he/she      
24 head 'ʔuloʔ   1  
142 heavy mɛdɨ'giʔ   1, 62  
61 house bu'lɛʔ   14  
194 how? word info se'nganyaʔ how many x  
57 husband ʔasa'waʔ   2  
182 I      
193 if 'ʔɨng      
174 in, inside      
16 intestines bitu'kaʔ   21  
126 lake      
114 leaf 'don   1  
2 left kawi'heʔ   1, 42  
4 leg/foot ti'kɨd   70, 102  
135 lightning ki'lat   1  
17 liver 'ʔagteʔ   1, 51  
155 long word info ʔa'takdug   42  
108 louse word info ku'toʔ lice (head) 1  
54 man/male lɨla'keʔ   2, 99  
103 meat/flesh      
129 moon bu'lan   1  
109 mosquito na'mok   1, 90  
59 mother 'ʔinaʔ   1  
30 mouth 'labiʔ   90  
63 name nga'hen   1  
158 narrow pi'ʔit      
179 near ʔa'deneʔ   1, 35  
25 neck 'leg   1  
68 needle di'gum   1  
163 new bi'guʔ   1, 54  
167 night kɨ'lɨp   20, 71  
205 Nine word info si'yam   9  
195 no, not ʔɨ'wan   36, 52  
27 nose du'ngos   1, 71  
162 old word info 'datiʔ old (objects) x  
162 old word info ma'tandaʔ from Tagalog   L
197 One word info 'ʔɛsaʔ   1  
209 One Hundred word info sanda'ʔan   49  
210 One Thousand word info san'libuʔ   5  
190 other ba'kɨn   10  
160 painful, sick sa'ket   1  
53 person/human being 'tolay   1, 31  
133 rain ʔu'den   1  
102 rat ku'yɨng   100  
149 red medi'deg   1, 107  
3 right kawa'nan   1, 62  
6 road/path      
115 root gi'mot   3  
65 rope ʔi'gut   40  
112 rotten word info hu'not      
125 salt ʔa'sen   3  
121 sand 'bay'bay   52  
124 sea di'get   25  
203 Seven word info pi'tuʔ   1  
81 sharp ta'dɨm   1  
154 short word info ʔa'pehit short (person)    
154 short word info ʔa'pehit short (object)    
19 shoulder sala'pad      
161 shy, ashamed sani'keʔ      
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
12 skin ku'let   1  
128 sky la'nget   1  
152 small kɨ'tihɨk   1, 121  
145 smoke word info ʔa'sok   2, 53  
106 snake ʔu'lag   2, 33  
110 spider bug'kaw      
130 star bi'ton   1  
79 stick/wood ka'yoʔ   1  
120 stone bi'toʔ   1  
105 tail ʔi'pos   30  
206 Ten word info 'sapuluʔ   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔa'tɨp   1  
187 they      
157 thick word info ba'gɨl     L
156 thin word info la'pes   1, 49  
177 this      
183 thou      
199 Three word info ʔɨtɨ'loʔ   1, 15  
134 thunder kɨ'duh   2, 89  
41 to bite 'kaget   1  
137 to blow word info yop'yop   1, 32  
28 to breathe      
144 to burn word info tu'tod   95  
91 to buy bugto'ngen      
38 to chew word info ʔi'man *betel chew 1  
85 to choose pi'liʔ   1  
172 to climb word info ʔu'nek   1, 60  
7 to come      
39 to cook word info li'but 30. *to boil    
39 to cook word info ta'hemaʔ      
196 to count bi'lang   1  
34 to cry sa'nget   1, 74  
78 to cut, hack word info 'gɨl'gɨl      
75 to die, be dead tu'ling dead    
90 to dig 'kotkot   13  
50 to dream ta'genɨp   30  
40 to drink ʔi'nom   1  
37 to eat mɨ'ngan   1, 14  
95 to fall word info tɨp'duk      
22 to fear 'ʔanteng   36  
123 to flow      
101 to fly 'ʔegbɨh   86  
86 to grow word info      
44 to hear 'batiʔ   20  
171 to hide word info li'soʔ      
72 to hit word info      
89 to hold word info kɨbi'lan      
69 to hunt word info      
74 to kill bu'noʔ   1  
20 to know, be knowledgeable ma'tenggiʔ know (a person)    
33 to laugh 'ngihit   34  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant 'mulaʔ   1  
93 to pound, beat word info bi'yoʔ   1  
64 to say 'kagiʔ   1  
77 to scratch word info gi'tɨl itch 37, 41  
77 to scratch word info 'gus'gus   80  
46 to see 'metaʔ   1, 24  
67 to sew word info da'hop      
70 to shoot word info      
51 to sit ʔik'not   59  
48 to sleep ti'dug   1, 70  
29 to sniff, smell ʔa'hob   35  
36 to spit 'loktab   29, 75  
80 to split word info      
88 to squeeze word info kɨ'mɨl      
71 to stab, pierce bi'kal      
52 to stand 'taknɨg   85  
73 to steal ta'kɔʔ   1  
42 to suck sɨp'sɨp   1  
87 to swell word info      
9 to swim na'ngoy   1, 45  
21 to think      
94 to throw word info bati'kal      
66 to tie up, fasten ʔi'yegut   106  
8 to turn word info 'pihit      
35 to vomit 'ʔotaʔ   1  
5 to walk 'lakad   40  
83 to work word info tara'bahoʔ   103  
47 to yawn      
32 tongue di'laʔ   4  
31 tooth ngi'pin from Tagalog 1 L
207 Twenty word info du'wapuluʔ   3, 6  
198 Two word info ʔɨdu'waʔ   1, 27  
138 warm word info mepa'siʔ hot (as in water) 26  
122 water word info di'nom   1  
185 we word info      
141 wet bi'saʔ   1  
188 what? word info 'ʔanyaʔ   24  
170 when? word info nɨ'kisiyaʔ      
181 where? word info ʔa'bɛʔ   2, 70  
148 white mɛla'tak      
189 who? word info tisɨyaʔ   14, 47  
159 wide mɛla'waʔ   1  
58 wife ʔasa'waʔ   1  
136 wind pa'hɨs   48  
100 wing 'pakpak   33  
55 woman/female bɨ'beʔ   1, 105  
127 woods/forest ta'lon   30  
107 worm (earthworm) ʔa'lontayag      
169 year ta'ʔon   1  
150 yellow medi'law from Tagalog   L
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: