https://abvd.shh.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Kavalan F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:ckv  Glottocode: kava1241 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 456
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:East Formosan:Northern:Kavalan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
68 needle      
73 to steal      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
193 if      
195 no, not      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
7 to come naori      
7 to come akwa      
10 dirty paqsiláp      
10 dirty moɣamu:tiéɣ      
13 back word info sáwaq      
13 back word info doror      
16 intestines nalnáq      
16 intestines neɣa:sóɣ      
22 to fear moqtə́t      
25 neck lu:nóq      
29 to sniff, smell vaŋsís      
30 mouth ngoyok      
33 to laugh kokoẓán      
44 to hear pi:léŋ      
44 to hear darav      
49 to lie down word info sibu:bu:lín      
51 to sit qalə́r      
65 rope qəli:ẓə́n      
66 to tie up, fasten məqosi:ŋə́t      
66 to tie up, fasten mnu:túl      
67 to sew word info təmaksám      
69 to hunt word info mlo:lók      
71 to stab, pierce toqaiqaqái      
71 to stab, pierce tmuqéq      
77 to scratch word info təbəs      
79 stick/wood barin Tree / wood    
79 stick/wood si-p'ri Tree / wood    
80 to split word info məŋaɣ      
80 to split word info subbít      
83 to work word info kəlawka:wáy      
88 to squeeze word info qumənə́ɣ Squeeze (in hand)    
94 to throw word info naqai      
94 to throw word info mwa:lín      
99 feather pakəz      
99 feather kba:nəɬ      
103 meat/flesh bisor      
104 fat/grease missíʔ      
108 louse word info tiran      
116 flower sima'óʔ      
117 fruit disana pəru:rúʔ      
123 to flow səmúr      
123 to flow sma:qáy      
126 lake vutvut      
126 lake bəttóq      
127 woods/forest nauna'úŋ      
132 fog təlumtiʔ      
137 to blow word info təmaváʔ      
144 to burn word info puɣa:már Note: Intransitive not Transitive.    
144 to burn word info mo:ɣás Note: Intransitive not Transitive.    
144 to burn word info mtu:tú:n Note: Intransitive not Transitive.    
145 smoke word info kairŭm      
145 smoke word info teirŭm      
150 yellow pulipuliʔ      
150 yellow mrapala      
151 green b'nuran Blue    
152 small kia      
158 narrow ki:tút      
164 good nəŋŋáʔ      
164 good malaka      
165 bad, evil lalass      
174 in, inside ʔaso:náʔ      
174 in, inside ta      
177 this ʔánəm      
177 this izistaoan      
178 that ya'úʔ      
178 that wiyu      
178 that wanistaoan      
187 they kammáw      
188 what? word info muniʔ      
188 what? word info nini-wanai      
190 other raratayáu      
191 all hanizka      
194 how? word info mánaʔ      
6 road/path la:rán   1  
6 road/path la:ẓán   1  
6 road/path zaran   1  
6 road/path rathan   1  
9 to swim mənaŋúi   1  
14 belly tian   1  
14 belly tteyan   1  
16 intestines tná:ɬ   1  
18 breast si:súʔ   1  
21 to think kəsianə́m   1  
21 to think ka:sianə́m   1  
24 head uɣúʔ   1  
24 head ʔo:ɣóʔ   1  
24 head uru   1  
24 head uvu   1  
26 hair word info buqə́s   1  
26 hair word info vukŭss   1  
26 hair word info vokko   1  
27 nose ʔunu'úŋ   1  
27 nose ʔu:núŋ   1  
27 nose unung   1  
27 nose unom   1  
29 to sniff, smell smanuk   1  
33 to laugh mta:wáʔ   1  
35 to vomit mu:tíʔ   1  
37 to eat kanpai   1  
37 to eat qmá:n   1  
37 to eat k'man   1  
37 to eat han   1  
41 to bite qma:ɣát   1  
42 to suck səpsə́p   1  
42 to suck smi:sə́p   1  
42 to suck smupsúp   1  
45 eye ma:táʔ   1  
45 eye mata   1  
46 to see mqita   1  
54 man/male unanái   1  
54 man/male ɣonanáy   1  
54 man/male riunanai   1  
59 mother tí:naʔ   1  
60 father ta:máʔ   1  
60 father tamma   1  
63 name na:ŋán   1  
70 to shoot word info pma:níʔ   1  
75 to die, be dead pa:tái   1  
77 to scratch word info kaɣau   1  
77 to scratch word info qa:ɣáw   1  
90 to dig ka:lkál   1  
96 dog wásuʔ   1  
96 dog wasu   1  
98 egg ti:ɣóh   1  
98 egg ti:ɣóɣ   1  
102 rat mla:báw   1  
103 meat/flesh ʔəsiʔ   1  
103 meat/flesh ʔs:iʔ   1  
108 louse word info qo:tóʔ   1  
108 louse word info kutúʔ   1  
120 stone batúʔ   1  
120 stone bəttóʔ   1  
120 stone vato   1  
120 stone vatu   1  
122 water word info ranúm   1  
122 water word info ẓa:núm   1  
129 moon bu:rán   1  
129 moon bu:lán   1  
129 moon buran   1  
129 moon vulan   1  
133 rain ʔuẓál   1  
133 rain ʔu:ẓán   1  
133 rain uran   1  
133 rain uzan   1  
137 to blow word info səmiúp   1  
146 ash yibúʔ   1  
146 ash ʔi:búʔ   1  
153 big ɣa:yáʔ   1  
153 big raia   1  
182 I ʔaikúʔ   1  
182 I aiku   1  
183 thou ʔaisúʔ   1  
183 thou ʔaysóʔ   1  
183 thou -isóʔ   1  
183 thou aisu   1  
185 we word info ʔaytáʔ   1  
186 you ʔaymóʔ   1  
196 to count biláŋ   1  
196 to count pasabi:ɬáŋ   1  
197 One word info issa   1  
197 One word info isa   1  
198 Two word info rusáʔ   1  
198 Two word info ʔuẓusáʔ   1  
198 Two word info lusa   1  
198 Two word info rusa   1  
199 Three word info tulúʔ   1  
199 Three word info ʔutu:lóʔ   1  
199 Three word info tulu   1  
199 Three word info tusu   1  
200 Four word info spát   1  
200 Four word info ʔuspát   1  
200 Four word info supat   1  
201 Five word info ʔulimáʔ   1  
201 Five word info limáʔ   1  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info ʔu:nnə́m   1  
202 Six word info nim   1  
202 Six word info n'm   1  
202 Six word info unum   1  
202 Six word info ʔnə́m   1  
203 Seven word info pi:túʔ   1  
203 Seven word info ʔupitóʔ   1  
203 Seven word info pitu   1  
2 left kumawi:líʔ   1, 42  
156 thin word info ʔinpís ...-N-[ ]-pis 1, 47  
156 thin word info ʔimpis   1, 47?  
67 to sew word info təma'ís [Ct]aqiS 1, 52  
197 One word info ʔissái   1, 61  
3 right kawa:nán   1, 62  
1 hand limáʔ   1, 64  
1 hand rima   1, 64  
115 root ɣa:bás   11  
115 root ravass   11  
162 old word info baibələ́n Old Person 110  
162 old word info baybɬán Old Person 110  
51 to sit maɬə́ɬ   113  
64 to say siqaumáʔ   124  
64 to say si:kawmáʔ   124  
64 to say sikaoma   124  
90 to dig kmutkút LS 13  
143 fire ɣamáẓ   14  
143 fire ɣa:mál   14  
143 fire amaz/lamar   14  
143 fire ramah   14  
206 Ten word info stəɣái   15  
206 Ten word info trai   15  
206 Ten word info tahai   15  
187 they maẓəmun ya'ó'   17  
170 when? word info qomní: *qumana 17?  
40 to drink siɣóp SiRup 18  
40 to drink mna:núm   19  
88 to squeeze word info pumẓáq Squeeze (in hand); *peleq 1?  
97 bird ʔaɬám   2  
104 fat/grease simá   2  
107 worm (earthworm) kaurey   2  
107 worm (earthworm) kourey   2  
114 leaf viɣé:ʔ   2  
114 leaf viri   2  
136 wind ba:riʔ   2  
136 wind vari   2  
136 wind bari   2  
147 black təŋə́ŋ   2  
147 black tŭngŭn   2  
175 above [ta-]ba:báu   2  
180 far məla:úl *ma-zauN/R -EG 2  
180 far ma-ra-ul   2  
180 far ma-za-ul   2  
185 we word info ʔaymíʔ   2  
207 Twenty word info ʔuru savtín   2  
207 Twenty word info ʔuẓusaptín   2  
207 Twenty word info lusa-ptin   2  
184 he/she ʔaizip   20  
167 night tuban tituhabiʔ cf *Rabi; [h] is perhaps unexpected. -EG 21  
167 night qa:ɣa:biʔ cf *Rabi 21  
167 night raviti cf *Rabi, but what is -ti ? 21  
79 stick/wood pa:ɣín Tree / wood 22  
79 stick/wood pa:ɣəíŋ Tree / wood 22  
100 wing pakə́z   22  
100 wing pa:kóẓ   22  
17 liver pnaẓəŋi:tán   24  
70 to shoot word info battúʔ   24  
189 who? word info tia:náʔ   24  
11 dust tiaɣmóq   26  
29 to sniff, smell smi:ŋút *Siŋut 26  
29 to sniff, smell smingut *Siŋut 26  
209 One Hundred word info ɣasi:búʔ   26  
209 One Hundred word info mrasivu   26  
125 salt ẓəmián   28  
125 salt z'mian   28  
110 spider va:tə́ŋ   29?  
170 when? word info qonían   2?  
1 hand ɣukáp   3  
1 hand rukap   3  
5 to walk səma:kái   3  
5 to walk sma:qáy   3  
32 tongue lilám   3  
32 tongue li:ɬám   3  
32 tongue lilam   3  
95 to fall word info təmibúk   3  
95 to fall word info tmi:bóq   3  
108 louse word info tu:mə́s   3  
135 lightning riẓa'áp   3  
135 lightning li:ẓáp   3  
135 lightning lirap   3  
204 Eight word info va:rúʔ   3  
204 Eight word info ʔuwalóʔ   3  
204 Eight word info waru   3  
204 Eight word info aru   3  
134 thunder ẓəŋẓə́ŋ irreg. loss of -R- 3, 98  
134 thunder zŭng-zŭng irreg. loss of -R- 3, 98  
102 rat motə́n   31  
102 rat mu:tún   31  
111 fish ba'ə́t   31  
111 fish ba:ót   31  
111 fish vaūt   31  
20 to know, be knowledgeable su:pəɣán SupeR-an 32  
20 to know, be knowledgeable su:ppóɣ SupeR 32  
177 this ẓaóʔ   32  
36 to spit tiapə́s Sputum / Spittle not verb 33  
72 to hit word info puqún to hit (with fist) 33  
140 dry word info maisə́ŋ   33  
31 tooth baŋɣáu   34  
31 tooth bangarao   34  
31 tooth vangrao   34  
43 ear ka:yál   34  
43 ear kaiar   34  
43 ear kayal   34  
162 old word info ba:qqayán Old Person 34  
131 cloud word info ranə́m   35 2?
131 cloud word info rānum   35  
131 cloud word info la:nə́m   35  
13 back word info to:ɣól   36  
23 blood ɣaináŋ   38  
23 blood ɣe:náŋ   38  
23 blood rinang   38  
23 blood renan   38  
119 earth/soil mranái   38  
119 earth/soil mla:náy   38  
119 earth/soil mranai   38  
89 to hold word info ʔalai   4  
89 to hold word info ma:láʔ   4  
163 new ta:súʔ   40  
7 to come kautúʔ   41  
7 to come qawtóʔ   41  
19 shoulder tɣi'áɣ   41  
19 shoulder tqa:yáɣ   41  
19 shoulder triar   41  
19 shoulder kreiar   41  
105 tail liqə́ẓ *likul 41  
105 tail lie:qóɬ *likul 41  
188 what? word info nia:náʔ   42  
15 bone tiɣán   43  
15 bone tiaɣán   43  
15 bone tiran   43  
168 day taɣa:itíʔ   44  
168 day taɣeiʔ   44  
168 day darri   44  
168 day darreiti   44  
194 how? word info snaku:ní:   45  
11 dust tavéq   47  
82 dull, blunt mŋa:ẓə́s   47  
82 dull, blunt mɣa:ẓə́s   47  
69 to hunt word info saláup Expected medial [n] for [l]. L? -EG 48  
116 flower mu:láy   49  
116 flower murai   49  
205 Nine word info siwáʔ   5  
205 Nine word info ʔusiwáʔ   5  
205 Nine word info siwa   5  
192 and səɣəí:   52  
157 thick word info ətúẓ   53  
157 thick word info ɣottóẓ   53  
22 to fear maytís   54  
61 house rəpáu   54  
61 house ləppáw   54  
61 house rapao   54  
110 spider pa:qáw   54  
159 wide tabbái   54  
159 wide ta:báy   54  
181 where? word info ni'án   54  
4 leg/foot ɣa:pán   55  
4 leg/foot rapan   55  
142 heavy ẓinnə́q   55  
181 where? word info qəni:   55  
158 narrow pa:síɬ   56  
158 narrow basil   56  
124 sea ẓi'ín   57  
124 sea la:ẓiŋ   57  
124 sea rzin   57  
124 sea rthin   57  
124 sea z'rin   57  
25 neck rurə́n   58  
25 neck lu:lə́n   58  
25 neck lulun   58  
56 child su:nís   58  
106 snake siqqái   58  
130 star bəltaɬán   58  
130 star bat'lan   58  
130 star mat'ran   58  
130 star waturun   58  
99 feather vanús   59  
206 Ten word info ɣaptin   6  
12 skin luvə́ŋ   60  
12 skin lu:búŋ   60  
12 skin luvung   60  
12 skin ruvung   60  
99 feather li:nás   60  
151 green pu:líʔ Green 60  
28 to breathe səməŋáh   61  
28 to breathe sməŋŋáẓ *Seŋa[dz] 61  
191 all məni'íl   61  
191 all mŋe:ẓ   61  
191 all maniz   61  
44 to hear mi:píẓ   62  
150 yellow paɬaɬáw   62  
150 yellow palao   62  
14 belly pələ́s   64  
14 belly bəɬɬə́s   64  
78 to cut, hack word info qəma:nív   64  
81 sharp ma:náŋ   64  
166 correct, true maikə́n   65  
30 mouth ŋi:víɣ   66  
30 mouth ngivir   66  
30 mouth nigiv   66  
76 to live, be alive manbinús   66  
76 to live, be alive bi:nús   66  
101 to fly nuba:sáɣ   66  
101 to fly no:ba:sə́ɣ   66  
118 grass su'ái   66  
128 sky ləẓán left-reduced form of Amis. 67  
128 sky ləẓəán   67  
128 sky ɬəɬan   67  
128 sky z'lan   67  
128 sky l'zan   67  
128 sky ran   67  
145 smoke word info qi:ɣáb   67  
145 smoke word info qe:ɣə́b   67  
145 smoke word info hirŭv   67  
176 below li:bə́ŋ   69  
176 below talbə́ŋ   69  
65 rope ɣa:is   70  
165 bad, evil məsu:káu   70  
34 to cry mu:ɣíŋ   71  
34 to cry muring   71  
83 to work word info saharun   71  
83 to work word info sahalun   71  
109 mosquito ɣi'ís *ʀeqiS - EG 71  
109 mosquito ɣeis *ʀeqiS - EG 71  
155 long word info maɣɣóŋ   71  
155 long word info marung   71  
155 long word info mahung   71  
8 to turn word info kəlisən   72  
8 to turn word info kmu:li:sə́ŋ   72  
83 to work word info saqulíʔ   72  
121 sand buqán   73  
121 sand vuhan   73  
46 to see tmaytáʔ   74  
36 to spit qa:t Sputum / Spittle not verb 76  
154 short word info məkəẓə́s   76  
154 short word info məkəẓẓóʔ   76  
154 short word info k'zu   76  
74 to kill məttúŋ   79  
74 to kill mutung   79  
141 wet məẓi:ẓíʔ   79  
149 red təba:ɣé'   79  
149 red t'barei   79  
48 to sleep mainə́p from "to lie down" 8, 74  
48 to sleep meinŭp   8, 74  
49 to lie down word info səẓitáŋ   80  
52 to stand teɣéʔ   81  
52 to stand mieɣeiʔ   81  
160 painful, sick taɣáu   81  
160 painful, sick mta:ɣáw   81  
112 rotten word info mɬi:óq   83  
112 rotten word info məlatók   84  
138 warm word info səmɣáŋ   84  
138 warm word info s'mzang   84  
179 near məra:ki   84  
179 near mẓa:kiʔ   84  
179 near ma-ra-ki   84  
139 cold word info sassə́n   87  
139 cold word info səssə́n   87  
139 cold word info sass'n   87  
148 white bussáɣ Kav. forms orig. marked as set 24, along with SHWNG langs. Correspondences aren't implausible (with caveat for unreliability of SHWNG v vs b transcriptions), but seems unlikely. -EG 88  
148 white bussar   88  
148 white vussar   88  
152 small ki:tə́t   88  
39 to cook word info samál   89  
39 to cook word info ɣa:mál   89  
53 person/human being ẓa:rát   9  
53 person/human being ɬa:ẓát   9  
10 dirty matar   93  
164 good nəŋíʔ   94  
55 woman/female taẓuŋánm tarungan   97  
185 we word info -itaʔ   x  
185 we word info -imiʔ   x  
186 you -imoʔ   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: