https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Yami

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:tao  Glottocode: yami1254 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Bashiic:Yami 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 8 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above tiŋatóʔ   21, 16  
191 all maləvə́t   26  
192 and kanuʔ   1  
146 ash ʔávuʔ   1  
173 at      
13 back word info piṣagatán      
13 back word info likud   1  
165 bad, evil mala:ɣə́t   1  
14 belly vələ́k   27  
176 below tiraɣə́m   20  
153 big [ya]rákuʔ   22  
97 bird miaṣaṣaláp   20  
147 black maṣáriʔ      
147 black maβaɣən   20  
23 blood ralaʔ   1  
15 bone tu'áŋ   1  
15 bone tuɣan   1  
113 branch word info      
18 breast ṣuṣuʔ   1  
18 breast soso   1  
56 child kanakán   1  
56 child anak   1  
131 cloud word info cinalab   28  
139 cold word info marəkmə́'   122  
166 correct, true manuyuŋ   21, 84  
168 day ʔararáu   1, 54  
10 dirty malú'it   27, 122  
96 dog ʔinuʔ L from Japanese   L
140 dry word info makjít   25  
82 dull, blunt maŋáləʔ   26  
11 dust ṣalivuváu      
43 ear talíŋaʔ   1  
43 ear taregan   1  
119 earth/soil tanáʔ   1  
98 egg ʔicəɪ'   1  
98 egg iĉai   1  
204 Eight word info      
45 eye mátaʔ   1  
45 eye mata   1  
180 far mará:i'   1, 25  
104 fat/grease ʔánəŋ      
60 father ʔamaʔ   1, 18  
99 feather pañid      
99 feather bubú'   1, 67  
208 Fifty word info      
143 fire ápui   1  
143 fire riyar      
111 fish ʔamə́ŋ   19  
201 Five word info lima   1  
116 flower hanaʔ L from Japanese   L
132 fog cinalab      
200 Four word info apat   1, 16  
200 Four word info ap-pat   1, 14  
117 fruit ʔaṣi   10  
164 good ʔapí'aʔ   1  
164 good yapí'aʔ   1  
118 grass tamək   25  
151 green mugárau Green / Blue 29  
26 hair word info uvək   1, 69  
1 hand límaʔ loss of *qa- prefix 1, 64  
1 hand rukap   3  
1 hand tanoḷo   22  
184 he/she sí-ku'ituʔ      
184 he/she s-iya   1, 31  
24 head u'uʔ   1  
24 head voboya      
142 heavy marə:mət   22, 64  
61 house va'ái   14  
61 house vaɣai   14  
194 how? word info inmaguŋ      
57 husband      
182 I yakə́n   1, 28  
182 I aku   1, 5  
193 if      
174 in, inside rəṣa'adnáʔ   14, 48  
16 intestines cina'íʔ   1  
126 lake ʔattáu      
114 leaf vu'úŋ   18  
2 left ka'uriʔ cognate set 26 or 1? 1, 42  
4 leg/foot ʔai'íʔ   1  
135 lightning cicilát   1  
135 lightning ʔári      
17 liver ʔapədúʔ   50  
155 long word info yanáruʔ   1  
108 louse word info kútuʔ   1  
54 man/male mə'akái   2, 24  
54 man/male shichi      
103 meat/flesh ʔasisíʔ   31, 92  
129 moon vu'án   1  
109 mosquito ṣəmaláp      
109 mosquito tamunuŋ   19  
59 mother ínaʔ   1  
30 mouth ŋuṣuʔ   2  
63 name ŋarán   1  
158 narrow líki'      
179 near maṣəŋə́n   23  
25 neck ragau   36  
68 needle      
163 new váyuʔ   1, 54  
167 night ma:ɣəp   22  
205 Nine word info      
195 no, not      
27 nose mumudán   19  
27 nose momosa      
162 old word info rarakə́' Old person' 23  
197 One word info ʔáṣaʔ   1  
197 One word info asa   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other karu'an   31  
160 painful, sick miŋə́n   24, 101  
53 person/human being tau   1  
133 rain címui   12  
102 rat karám   24  
149 red miválah   29  
3 right kawanán   1, 62  
6 road/path rara'án   1, 54  
6 road/path ḷaɣan   1  
115 root ʔatəŋə́ʔ      
115 root yamut   3  
65 rope karái      
112 rotten word info manái      
112 rotten word info mayugyug      
125 salt ʔasín   3  
125 salt ɣana   16  
121 sand ʔanai   1, 88  
121 sand kararakád      
124 sea ʔatáu   27  
124 sea awa   26  
203 Seven word info      
81 sharp matárəm   1  
154 short word info yalíŋəd   23, 92  
19 shoulder pakáu   21  
161 shy, ashamed      
202 Six word info Onom   1  
12 skin kulít   1  
128 sky áŋit   1  
128 sky ɣaŋit   1  
152 small [y]alíki'   66, 124  
152 small ʔalíkəi'   66, 124  
145 smoke word info ʔa'ub   55  
106 snake vulái etymon: *buNay 29  
110 spider ʔaɣaɣawáʔ   1  
130 star mata nu 'aŋít   18  
79 stick/wood kayuʔ Tree / wood 1  
120 stone vátuʔ   1  
105 tail ipús   30  
206 Ten word info pú'uʔ   5  
206 Ten word info po   5  
178 that ʔu'ituʔ   16  
62 thatch/roof      
187 they siraituʔ   1  
187 they sila   1  
157 thick word info magṣár   23  
156 thin word info matarípis   1, 11  
177 this ʔúyaʔ   35  
183 thou ʔimuʔ   28  
199 Three word info tiluʔ   1  
199 Three word info atoro   1, 15  
134 thunder ʔáriʔ      
134 thunder ʔárei   32  
41 to bite ŋətŋətə́n   21  
137 to blow word info ʔaviután   23  
28 to breathe umininawáʔ   1  
144 to burn word info manutún Note: Intransitive not Transitive. 1  
144 to burn word info miṣələṣələ́b Note: Intransitive not Transitive. 22  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come jijanaʔ      
7 to come mai   1  
39 to cook word info maŋuát      
196 to count vilaŋán   1  
34 to cry yamlaviʔ   10  
78 to cut, hack word info cibcibə́n      
75 to die, be dead marakát   15  
90 to dig mikalíʔ   1  
50 to dream      
40 to drink minum   1  
40 to drink miyup   12  
37 to eat kumán   1  
95 to fall word info makás      
95 to fall word info matúluʔ      
22 to fear maniaɣiʔ   31  
22 to fear maniaɣəíʔ   31  
123 to flow iríd      
123 to flow 'iríəd      
101 to fly ṣəmalap   23  
86 to grow word info      
44 to hear ʔacicil wanə́n      
44 to hear mamiliŋ   25  
171 to hide word info      
72 to hit word info mililiman to hit (with fist)    
72 to hit word info palu to hit (with fist) 1  
89 to hold word info ʔapən      
89 to hold word info aɣap      
69 to hunt word info      
74 to kill rakatə́n   24  
20 to know, be knowledgeable katəŋán   26  
33 to laugh mamín   25  
33 to laugh mamíən   25  
49 to lie down word info mirái   20  
76 to live, be alive mavi'ái   15  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say ʔipanjíʔ      
77 to scratch word info kadkadə́n   60  
46 to see cítaʔ   1  
46 to see kítaʔ   1  
67 to sew word info pananapaŋan   25  
67 to sew word info ma-ḷait   2  
70 to shoot word info nau'ə́n      
70 to shoot word info mamalitok   55  
51 to sit ʔəmliṣnáʔ   34  
51 to sit tumlatuḍ   33?  
48 to sleep mitʔkə'   21  
29 to sniff, smell ṣirəŋətə́n      
36 to spit cípaʔ Sputum 15  
36 to spit čippa Spittle (not verb) 15  
80 to split word info məṣalad      
80 to split word info riček      
88 to squeeze word info ʔakbəŋə́n Squeeze (in hand)    
71 to stab, pierce patuvurə́n      
71 to stab, pierce iɣu      
52 to stand tumanə́k   21  
73 to steal      
42 to suck ʔijútan      
87 to swell word info      
9 to swim milwawát   21  
21 to think naknakmə́n   26  
94 to throw word info picilauṣə́n   22  
94 to throw word info pavuyug      
66 to tie up, fasten pitanəŋə́n      
66 to tie up, fasten ikut   1  
8 to turn word info milikəlikə́d      
35 to vomit muto:táʔ   1  
5 to walk umalam   17  
83 to work word info mivarái      
83 to work word info maŋ-uma   1  
47 to yawn      
32 tongue lílaʔ   4  
31 tooth ŋəpə́n   1, 48  
207 Twenty word info ʔaruaŋərnán   7  
198 Two word info ru'aʔ   1  
198 Two word info roa   1  
138 warm word info yapí'aʔ kakawan      
122 water word info ranúm   1  
185 we word info yatə́n   1, 47  
185 we word info yamə́n   2, 48  
141 wet mavaṣaʔ   1  
188 what? word info yukúŋ   2, 70  
170 when? word info anukaŋuʔ   10, 68  
170 when? word info simaŋuʔ   10, 69  
181 where? word info ruajín   1, 56  
148 white malávaŋ   28  
189 who? word info sinuʔ   14, 47  
159 wide magṣár      
58 wife      
136 wind pagpag   27  
136 wind aŋin   1  
100 wing pañíd   2  
55 woman/female mavakə́ṣ   16  
55 woman/female vavakə́ṣ   16  
127 woods/forest      
107 worm (earthworm) u'əd   21  
169 year      
150 yellow akumi pugapuga      
186 you íñuʔ   1, 39  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: