https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Yami

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:tao  Glottocode: yami1254 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Bashiic:Yami 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 8 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
68 needle      
69 to hunt word info      
73 to steal      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
127 woods/forest      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
193 if      
195 no, not      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
7 to come jijanaʔ      
8 to turn word info milikəlikə́d      
11 dust ṣalivuváu      
13 back word info piṣagatán      
24 head voboya      
27 nose momosa      
29 to sniff, smell ṣirəŋətə́n      
39 to cook word info maŋuát      
42 to suck ʔijútan      
44 to hear ʔacicil wanə́n      
54 man/male shichi      
64 to say ʔipanjíʔ      
65 rope karái      
66 to tie up, fasten pitanəŋə́n      
70 to shoot word info nau'ə́n      
71 to stab, pierce patuvurə́n      
71 to stab, pierce iɣu      
72 to hit word info mililiman to hit (with fist)    
78 to cut, hack word info cibcibə́n      
80 to split word info məṣalad      
80 to split word info riček      
83 to work word info mivarái      
88 to squeeze word info ʔakbəŋə́n Squeeze (in hand)    
89 to hold word info ʔapən      
89 to hold word info aɣap      
94 to throw word info pavuyug      
95 to fall word info makás      
95 to fall word info matúluʔ      
96 dog ʔinuʔ L from Japanese   L
99 feather pañid      
104 fat/grease ʔánəŋ      
109 mosquito ṣəmaláp      
112 rotten word info manái      
112 rotten word info mayugyug      
115 root ʔatəŋə́ʔ      
116 flower hanaʔ L from Japanese   L
121 sand kararakád      
123 to flow iríd      
123 to flow 'iríəd      
126 lake ʔattáu      
132 fog cinalab      
134 thunder ʔáriʔ      
135 lightning ʔári      
138 warm word info yapí'aʔ kakawan      
143 fire riyar      
147 black maṣáriʔ      
150 yellow akumi pugapuga      
158 narrow líki'      
159 wide magṣár      
184 he/she sí-ku'ituʔ      
194 how? word info inmaguŋ      
4 leg/foot ʔai'íʔ   1  
6 road/path ḷaɣan   1  
7 to come mai   1  
12 skin kulít   1  
13 back word info likud   1  
15 bone tu'áŋ   1  
15 bone tuɣan   1  
16 intestines cina'íʔ   1  
18 breast ṣuṣuʔ   1  
18 breast soso   1  
23 blood ralaʔ   1  
24 head u'uʔ   1  
28 to breathe umininawáʔ   1  
35 to vomit muto:táʔ   1  
37 to eat kumán   1  
40 to drink minum   1  
43 ear talíŋaʔ   1  
43 ear taregan   1  
45 eye mátaʔ   1  
45 eye mata   1  
46 to see cítaʔ   1  
46 to see kítaʔ   1  
53 person/human being tau   1  
56 child kanakán   1  
56 child anak   1  
59 mother ínaʔ   1  
63 name ŋarán   1  
66 to tie up, fasten ikut   1  
72 to hit word info palu to hit (with fist) 1  
79 stick/wood kayuʔ Tree / wood 1  
81 sharp matárəm   1  
83 to work word info maŋ-uma   1  
90 to dig mikalíʔ   1  
98 egg ʔicəɪ'   1  
98 egg iĉai   1  
108 louse word info kútuʔ   1  
110 spider ʔaɣaɣawáʔ   1  
119 earth/soil tanáʔ   1  
120 stone vátuʔ   1  
122 water word info ranúm   1  
128 sky áŋit   1  
128 sky ɣaŋit   1  
129 moon vu'án   1  
135 lightning cicilát   1  
136 wind aŋin   1  
141 wet mavaṣaʔ   1  
143 fire ápui   1  
144 to burn word info manutún Note: Intransitive not Transitive. 1  
146 ash ʔávuʔ   1  
155 long word info yanáruʔ   1  
164 good ʔapí'aʔ   1  
164 good yapí'aʔ   1  
165 bad, evil mala:ɣə́t   1  
187 they siraituʔ   1  
187 they sila   1  
192 and kanuʔ   1  
196 to count vilaŋán   1  
197 One word info ʔáṣaʔ   1  
197 One word info asa   1  
198 Two word info ru'aʔ   1  
198 Two word info roa   1  
199 Three word info tiluʔ   1  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info Onom   1  
156 thin word info matarípis   1, 11  
200 Four word info ap-pat   1, 14  
199 Three word info atoro   1, 15  
200 Four word info apat   1, 16  
60 father ʔamaʔ   1, 18  
180 far mará:i'   1, 25  
182 I yakə́n   1, 28  
184 he/she s-iya   1, 31  
186 you íñuʔ   1, 39  
2 left ka'uriʔ cognate set 26 or 1? 1, 42  
185 we word info yatə́n   1, 47  
31 tooth ŋəpə́n   1, 48  
182 I aku   1, 5  
6 road/path rara'án   1, 54  
163 new váyuʔ   1, 54  
168 day ʔararáu   1, 54  
181 where? word info ruajín   1, 56  
3 right kawanán   1, 62  
1 hand límaʔ loss of *qa- prefix 1, 64  
99 feather bubú'   1, 67  
26 hair word info uvək   1, 69  
121 sand ʔanai   1, 88  
34 to cry yamlaviʔ   10  
117 fruit ʔaṣi   10  
170 when? word info anukaŋuʔ   10, 68  
170 when? word info simaŋuʔ   10, 69  
40 to drink miyup   12  
133 rain címui   12  
139 cold word info marəkmə́'   122  
61 house va'ái   14  
61 house vaɣai   14  
189 who? word info sinuʔ   14, 47  
174 in, inside rəṣa'adnáʔ   14, 48  
36 to spit cípaʔ Sputum 15  
36 to spit čippa Spittle (not verb) 15  
75 to die, be dead marakát   15  
76 to live, be alive mavi'ái   15  
55 woman/female mavakə́ṣ   16  
55 woman/female vavakə́ṣ   16  
125 salt ɣana   16  
178 that ʔu'ituʔ   16  
5 to walk umalam   17  
114 leaf vu'úŋ   18  
130 star mata nu 'aŋít   18  
27 nose mumudán   19  
109 mosquito tamunuŋ   19  
111 fish ʔamə́ŋ   19  
30 mouth ŋuṣuʔ   2  
67 to sew word info ma-ḷait   2  
100 wing pañíd   2  
54 man/male mə'akái   2, 24  
185 we word info yamə́n   2, 48  
188 what? word info yukúŋ   2, 70  
49 to lie down word info mirái   20  
97 bird miaṣaṣaláp   20  
147 black maβaɣən   20  
176 below tiraɣə́m   20  
9 to swim milwawát   21  
19 shoulder pakáu   21  
41 to bite ŋətŋətə́n   21  
48 to sleep mitʔkə'   21  
52 to stand tumanə́k   21  
107 worm (earthworm) u'əd   21  
175 above tiŋatóʔ   21, 16  
166 correct, true manuyuŋ   21, 84  
1 hand tanoḷo   22  
94 to throw word info picilauṣə́n   22  
144 to burn word info miṣələṣələ́b Note: Intransitive not Transitive. 22  
153 big [ya]rákuʔ   22  
167 night ma:ɣəp   22  
142 heavy marə:mət   22, 64  
101 to fly ṣəmalap   23  
137 to blow word info ʔaviután   23  
157 thick word info magṣár   23  
162 old word info rarakə́' Old person' 23  
179 near maṣəŋə́n   23  
154 short word info yalíŋəd   23, 92  
74 to kill rakatə́n   24  
102 rat karám   24  
160 painful, sick miŋə́n   24, 101  
33 to laugh mamín   25  
33 to laugh mamíən   25  
44 to hear mamiliŋ   25  
67 to sew word info pananapaŋan   25  
118 grass tamək   25  
140 dry word info makjít   25  
20 to know, be knowledgeable katəŋán   26  
21 to think naknakmə́n   26  
82 dull, blunt maŋáləʔ   26  
124 sea awa   26  
191 all maləvə́t   26  
14 belly vələ́k   27  
124 sea ʔatáu   27  
136 wind pagpag   27  
10 dirty malú'it   27, 122  
131 cloud word info cinalab   28  
148 white malávaŋ   28  
183 thou ʔimuʔ   28  
106 snake vulái etymon: *buNay 29  
149 red miválah   29  
151 green mugárau Green / Blue 29  
1 hand rukap   3  
115 root yamut   3  
125 salt ʔasín   3  
105 tail ipús   30  
22 to fear maniaɣiʔ   31  
22 to fear maniaɣəíʔ   31  
190 other karu'an   31  
103 meat/flesh ʔasisíʔ   31, 92  
134 thunder ʔárei   32  
51 to sit tumlatuḍ   33?  
51 to sit ʔəmliṣnáʔ   34  
177 this ʔúyaʔ   35  
25 neck ragau   36  
32 tongue lílaʔ   4  
206 Ten word info pú'uʔ   5  
206 Ten word info po   5  
17 liver ʔapədúʔ   50  
70 to shoot word info mamalitok   55  
145 smoke word info ʔa'ub   55  
77 to scratch word info kadkadə́n   60  
152 small [y]alíki'   66, 124  
152 small ʔalíkəi'   66, 124  
207 Twenty word info ʔaruaŋərnán   7  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: